dnes je 21.9.2023

Input:

Náhradné doručenie fyzickej osobe

16.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.08.1.1 Náhradné doručenie fyzickej osobe

Ing. Ján Mintál

V § 31 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba „Daňový poriadok”) je upravené náhradné doručenie fyzickej osobe. Platí, že ak nebola fyzická osoba, ktorej má byť písomnosť doručená do vlastných rúk, zastihnutá v mieste doručenia, upovedomí ju doručovateľ vhodným spôsobom, že písomnosť príde doručiť znovu v určený deň a hodinu. Ak bude nový pokus o doručenie bezvýsledný, uloží doručovateľ písomnosť na pošte a fyzickú osobu o tom vhodným spôsobom vyrozumie. Ak si nevyzdvihne fyzická osoba písomnosť do 15 dní od jej uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, aj keď sa fyzická osoba o uložení nedozvedela.

To znamená, že pri doručovaní písomností do vlastných rúk sa môže stať, že doručovateľ adresáta nezastihne. V takýchto prípadoch zákon pripúšťa