dnes je 22.9.2019
Input:

Kúpa a prenájom bytu využívaného na kanceláriu z pohľadu DPH v roku 2019

30.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.10.2.3 Kúpa a prenájom bytu využívaného na kanceláriu z pohľadu DPH v roku 2019

Ing. Ivana Glazelová


Sme firma platca DPH, dňa 21. 12. 2018 sme zložili zálohu na byt určený na bývanie s tým, že ho budeme prenajímať zdaniteľnej osobe ako prenájom kancelárie. Samozrejme, že sme k tomu kúpili aj 2 parkovacie miesta a pivničnú kobku.

Skolaudovaný a odovzdaný je v januári 2019. Chceme sa opýtať, keď sme v roku 2018 v decembri uplatnili z predmetného bytu DPH, musíme v januári 2019 túto DPH odviesť, komplet z bytu, pivnice a parkovacích miest?

Tiež sa chceme opýtať, či aj z nábytku a zariadenia tohto bytu určeného na kanceláriu?

Odpoveď:

Pri poskytovaní oslobodených činností, (resp. neoslobodených) podľa § 38 zákona o DPH je potrebné pracovať s týmito paragrafmi.

§ 38 ods. 3 zákona o DPH – Oslobodený od dane je nájom nehnuteľnosti alebo jej časti s výnimkou:

a) nájmu v ubytovacích zariadeniach (ubytovacie služby),

b) nájmu priestorov a miest na parkovanie vozidiel,

c) nájmu trvalo inštalovaných zariadení a strojov,

d) nájmu bezpečnostných schránok.

§ 38 ods. 5 zákona o DPH – Platiteľ, ktorý prenajíma nehnuteľnosť alebo jej časť zdaniteľnej osobe, sa môže rozhodnúť, že nájom nebude oslobodený od dane okrem nájmu bytu, rodinného domu a nájmu apartmánu v bytovom dome alebo ich častí.

§ 49 ods. 3 zákona o DPH, platiteľ nemôže odpočítať daň z tovarov a služieb podľa odseku 2, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 42, s výnimkou poisťovacích služieb podľa § 37 a finančných služieb podľa § 39, ak sú poskytnuté zákazníkovi, ktorý nemá sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň ani bydlisko na území Európskej únie alebo ak sú tieto služby priamo spojené s vývozom tovaru mimo územia Európskej únie. Platiteľ, ktorý dodáva investičné zlato oslobodené od dane podľa § 67 ods. 3, a platiteľ, ktorý sprostredkováva dodanie investičného zlata oslobodené od dane podľa § 67 ods. 3, nemôže odpočítať daň z tovarov a služieb podľa odseku 2, ktoré použije na túto činnosť, s výnimkou dane z tovarov a služieb podľa § 67 ods. 5 a 6.

§ 49 ods. 4 zákona o DPH, ak platiteľ použije tovary a služby pre dodávky tovarov a služieb, pri ktorých môže odpočítať daň, a súčasne pre dodávky tovarov a služieb, pri ktorých nemôže odpočítať daň podľa odseku 3, je povinný postupovať pri výpočte pomernej výšky dane, ktorú môže odpočítať, podľa § 50.

Výpočet koeficientu je uvedený v § 50 zákona o DPH.

§ 50 ods. 3 zákona o DPH – V jednotlivých zdaňovacích obdobiach v priebehu kalendárneho roka platiteľ použije koeficient z predchádzajúceho kalendárneho roku. Ak nemožno použiť koeficient z predchádzajúceho kalendárneho roku (poznámka: pretože v predchádzajúcom roku neuskutočňoval oslobodené činnosti), určí platiteľ koeficient na príslušný kalendárny rok odhadom podľa charakteru svojej činnosti so súhlasom správcu dane.

§ 70 ods. 1 zákona o DPH: Platiteľ je povinný viesť podrobné záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období o dodaných tovaroch a službách a o prijatých tovaroch a službách; osobitne vedie záznamy o dodaní tovarov a služieb do iného členského štátu, o nadobudnutí tovaru z iného členského štátu, o prijatí služieb z iného členského štátu a o dovoze tovaru. V záznamoch sa uvádzajú údaje rozhodujúce pre správne určenie dane. Na účely odpočítania dane vedie platiteľ záznamy v členení na tovary a služby s možnosťou odpočítania dane, bez možnosti odpočítania dane a s možnosťou pomerného odpočítania dane; v záznamoch platiteľ uvedie zdaňovacie obdobie, v ktorom vykonal odpočítanie dane alebo pomerné odpočítanie dane. Platiteľ vedie záznamy aj o platbách prijatých pred dodaním tovarov a služieb a o platbách poskytnutých pred dodaním tovarov a služieb. Člen skupiny je povinný viesť osobitne záznamy o dodaní tovarov a služieb ostatným členom skupiny.

§ 54 zákona o DPH – Úprava dane odpočítanej pri investičnom majetku, (t. j. iba pri tomto druhu majetku robíte úpravu odpočítanej DPH):

(1) Platiteľ upraví odpočítanú daň, ak v období nasledujúcom po zdaňovacom období, v ktorom nadobudol investičný majetok alebo ho vytvoril na vlastné náklady, zmení účel jeho použitia.

(2) Investičným majetkom na účely tohto zákona sú:

a) hnuteľné veci, ktorých obstarávacia cena bez dane alebo vlastné náklady sú 3 319,39 eura a viac a ktorých doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok,

b) stavby, stavebné pozemky, byty a nebytové priestory,

c) nadstavby stavieb, prístavby stavieb a stavebné úpravy stavieb, bytov a nebytových priestorov, ktoré si vyžadovali stavebné povolenie podľa osobitného predpisu.

(3) Zmenou účelu použitia investičného majetku sa rozumie, ak platiteľ:

a) investičný majetok, pri ktorom odpočítal daň, používa na dodávky tovarov a služieb bez možnosti odpočítania dane alebo na