Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Kontrolný výkaz a dobropisy v roku 2019

17.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.07.1.2 Kontrolný výkaz a dobropisy v roku 2019

Ing. Ján Mintál

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH”) v § 78a ods. 2 písm. c) ustanovuje, že v kontrolnom výkaze sa uvádzajú aj údaje z každej faktúry, ktorá mení pôvodnú faktúru, t. z. z opravnej faktúry. Opravnou faktúrou sa pre uvedené účely chápe každý doklad alebo oznámenie, ktoré mení pôvodnú faktúru a osobitne a jednoznačne sa na ňu vzťahuje, pričom táto faktúra musí obsahovať poradové číslo pôvodnej faktúry a údaje, ktoré sa menia.

Údaje z opravných faktúr sa v kontrolnom výkaze vykazujú samostatne v časti C, pričom v časti C. 1. sa uvádzajú údaje z vyhotovenej opravnej faktúry dodávateľom tovaru alebo služieb a v časti C. 2. sa uvádzajú údaje z prijatej opravnej faktúry príjemcom plnenia. Nadväzujúc na uvedené v zmysle § 78a ods. 7 zákona o DPH platí, že z opravnej faktúry podľa § 71 ods. 2 zákona o DPH sa v kontrolnom výkaze uvádzajú nasledujúce údaje:

  • identifikačné číslo pre daň odberateľa alebo dodávateľa, pod ktorým tovar alebo služba bola alebo má byť dodaná,

  • poradové číslo faktúry alebo číselnú identifikáciu dokladu podľa § 78a ods.3 zákona o DPH, ak tento doklad číselnú identifikáciu obsahuje,

  • poradové číslo pôvodnej faktúry,

  • základ dane a suma dane v eurách, len ak sa táto hodnota mení,

  • sadzba dane, len ak sa táto hodnota mení,

  • výška odpočítanej dane v eurách, len ak sa táto hodnota mení,

  • druh a množstvo tovaru, ak je faktúra vyhotovená na dodanie tovaru, z ktorého je povinný platiť daň príjemca plnenia podľa § 69 ods. 12 písm. h) a i) zákona o DPH, len ak sa tento údaj mení,

  • prvé štyri číslice číselného kódu podľa spoločného colného sadzobníka a množstvo tovaru, ak je faktúra vyhotovená na dodanie tovaru, z ktorého je povinný platiť daň príjemca plnenia podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH, len ak sa tento údaj mení.

V časti C. 1. a C. 2. sa však neuvádzajú dobropisy, pri ktorých sa základ dane a daň neopravuje v prípade, ak platiteľ zníži cenu tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti voči inému platiteľovi a na takomto postupe sa obidve strany písomne dohodli (viď § 25 ods. 6 zákona o DPH).

Uvádzanie údajov z opravných faktúr

V časti C. 1. kontrolného výkazu platiteľ dane (dodávateľ) uvádza údaje z každej vyhotovenej opravnej faktúry, ktorú vyhotovil k faktúre o dodaní tovarov a služieb, okrem údajov z opravnej faktúry vyhotovenej k faktúre, ktorá sa uvádza v časti D. kontrolného výkazu. V časti C. 1. dodávateľ teda neuvádza údaje z vyhotovených dobropisov alebo ťarchopisov, ktoré sú vyhotovené k dodávkam, pri ktorých sa vydáva doklad z ERP/VRP alebo pri ktorých dodávateľ nie je povinný vyhotoviť faktúru. Tieto údaje sú zahrnuté v D. 1. alebo D. 2. (v celkovom obrate).

V časti C. 1. kontrolného výkazu je potrebné uviesť údaje z opravných faktúr vyhotovených k faktúram uvedeným v časti A. 1. a A. 2. kontrolného výkazu.


Kde v rámci kontrolného výkazu je potrebné uviesť údaje z opravnej faktúry k dokladu z ERP?

Ak doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou disponuje všetkými náležitosťami faktúry v zmysle § 74 ods. 1 zákona o DPH, a platiteľ dane je povinný vyhotoviť faktúru pre svojho zákazníka, potom sa takýto doklad považuje za riadnu faktúru a údaje z takejto faktúry platiteľ dane uvádza v časti A. 1. kontrolného výkazu (prípadne aj v časti D. 1., ak údaje z takéhoto dokladu nevie vylúčiť z celkového obratu evidovaného ERP). Ak platiteľ dane vyhotoví opravnú faktúru k takto vyhotovenej faktúre, údaje z opravnej faktúry uvádza v časti C. 1. kontrolného výkazu.

Ak však platiteľ dane vyhotoví opravnú faktúru k dokladu vyhotoveného prostredníctvom ERP, ktorý sa uvádza v časti D. 1. kontrolného výkazu, údaje z opravnej faktúry zahrnie do sumárnych údajov uvádzaných v časti D. 1. kontrolného výkazu a ak vyhotoví opravnú faktúru k inej zjednodušenej faktúre, ktorá sa uvádza v časti D. 2. kontrolného výkazu, údaje z opravnej faktúry zahrnie do sumárnych údajov v časti D. 2. kontrolného výkazu.

Dodávateľ, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68d zákona o DPH, v časti C. 1. uvádza aj údaje z vyhotovenej opravnej faktúry, ktorou sa znižuje základ dane za zdaňovacie obdobie, v ktorom vrátil platbu, a to v rozsahu vrátenej platby.

Dodávateľ, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68d zákona o DPH, v časti C. 1. uvádza aj údaje z vyhotovenej opravnej faktúry, ktorou sa zvyšuje základ dane za zdaňovacie obdobie, v ktorom prijal platbu, a to v rozsahu prijatej platby.

Ak dodávateľ, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68d zákona o DPH, prijme platbu vzťahujúcu sa na vyhotovenú faktúru o dodaní tovaru alebo služby a k nej vyhotovený dobropis, môže uviesť v A. 1. údaje z riadnej faktúry znížené o údaje z dobropisu, a to v rozsahu prijatej platby. Údaje z vyhotoveného dobropisu pritom do C. 1. neuvádza.

Príjemca plnenia uvádza v časti C. 2. kontrolného výkazu údaje z prijatej opravnej faktúry k faktúram uvedeným v časti B. 1., B. 2. a B. 3. kontrolného výkazu. V časti C. 2. kontrolného výkazu platiteľ dane (príjemca plnenia) teda uvádza údaje:

  • z prijatých opravných faktúr, ktoré vyhotovil dodávateľ k faktúre o dodaní tovarov a služieb, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň v tuzemsku podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH alebo z ktorých je osobou povinnou platiť daň v tuzemsku príjemca plnenia podľa § 69 ods. 2, 3, 6, 7 a 9 až 12 zákona o DPH,

  • z jednotlivých prijatých dobropisov alebo ťarchopisov, ktoré sú vyhotovené k dodávkam, pri ktorých bol vydaný doklad z ERP/VRP alebo iná zjednodušená faktúra (§ 74 ods. 3 písm. a) zákona o DPH), a to aj napriek tomu, že údaje z prijatých zjednodušených faktúr uvádza v kontrolnom výkaze jednou celkovou sumou v B. 3. 1. alebo podľa identifikačného čísla DPH dodávateľa v B. 3. 2.

Opravná faktúra vyhotovená dodávateľom tovaru alebo služby

Vychádzajúc z prvej vety ustanovenia § 25 ods. 3 zákona o DPH uvádza patiteľ dane (dodávateľ) rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou daňou a opravenou daňou v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom vyhotovil doklad o oprave základu dane. Z dôvodu, že v kontrolnom výkaze sa uvádzajú údaje o daňovej povinnosti, je tak zrejmé, že dodávateľ - platiteľ dane, uvedie údaje z opravnej faktúry v kontrolnom výkaze za to zdaňovacie obdobie, v ktorom vyhotovil opravnú faktúru. Uvedené, samozrejme, platí aj v prípade, ak by opravnú faktúru vyhotovil neskôr ako v zákonom stanovenej lehote podľa § 73 ods. 1 písm. e) zákona o DPH.

Opravná faktúra u príjemcu tovaru alebo služby

Na základe § 53 ods. 1 zákona o DPH platí, že ak po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom platiteľ uplatnil odpočítanie dane, nastane oprava základu dane podľa § 25 ods.1 zákona o DPH, ktorá má za následok zníženie základu dane, je platiteľ, ktorý odpočítal daň, povinný opraviť odpočítanú daň. Oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ dostal doklad o oprave základu dane. Ak platiteľ dane prijme opravnú faktúru, uvedie ju teda do kontrolného výkazu za zdaňovacie obdobie, v ktorom túto opravnú faktúru prijal.

Ďalej platí, že ak platiteľ doklad o oprave základu dane nedostane do 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH, ktorá má za následok zníženie základu dane, opraví odpočítanú daň v zdaňovacom období, v ktorom uplynulo 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť podľa § 25 ods. 1 spomínaného zákona. V kontexte uvedeného možno teda konštatovať, že ak nastane uvedená skutočnosť a platiteľ dane opravuje odpočítanú daň v zdaňovacom období, v ktorom uplynulo 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH, za rovnaké zdaňovacie obdobie uvádza údaje v časti C. 2. kontrolného výkazu, pričom v kolónke „poradové číslo opravnej faktúry” uvedie údaj „0”.

V súvislosti s právom platiteľa preniesť uplatnenie odpočítania dane do ďalšieho zdaňovacieho obdobia v rámci kalendárneho roku v zmysle § 51 ods. 2 zákona o DPH sa naskytá aj otázka postupu uvádzania údajov z opravných faktúr v kontrolnom výkaze. V zásade platí, že ak platiteľ dane prijal opravnú faktúru vyhotovenú iným platiteľom dane v tuzemsku k pôvodne vyhotovenej faktúre, uvedie do kontrolného výkazu údaje z tejto opravnej faktúry za zdaňovacie obdobie, v ktorom ju prijal len v prípade, ak opravuje odpočítanú daň. To znamená, že ak platiteľ dane do prijatia opravnej faktúry neuplatnil odpočítanie dane z prijatého plnenia, ku ktorému je vyhotovená opravná faktúra z dôvodu, že pri odpočítaní dane z prijatého plnenia uplatnil možnosť danú ustanovením § 51 ods. 2 zákona o DPH a odpočítanie dane neuplatňuje ani v zdaňovacom období, v ktorom prijal opravnú faktúru, potom neuvádza údaje z opravnej faktúry v kontrolnom výkaze za zdaňovacie obdobie, v ktorom prijal opravnú faktúru. Ak platiteľ dane uplatní odpočítanie dane, na ktoré má nárok, v

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: