dnes je 19.1.2021

Input:

Komentár k ZDPH § 69 Osoby povinné platiť daň správcovi dane

12.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDPH § 69 Osoby povinné platiť daň správcovi dane

Ing. Ján Mintál, Ing. Vladimír Bartoš, Tax Partner, Crowe Advartis Tax, k.s.


§ 69

Osoby povinné platiť daň správcovi dane

(1) Platiteľ, ktorý dodáva tovar alebo službu v tuzemsku, je povinný platiť daň, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko v tuzemsku, je povinná platiť daň pri

a) službách uvedených v § 16 ods. 1 až 4, 10 a 11, ktoré tejto zdaniteľnej osobe dodala zahraničná osoba z iného členského štátu alebo zahraničná osoba z tretieho štátu, ak miesto dodania služby je v tuzemsku,

b) tovare, ktorý tejto zdaniteľnej osobe dodala zahraničná osoba z iného členského štátu alebo zahraničná osoba z tretieho štátu, ak miesto dodania tovaru je v tuzemsku, okrem

1. tovaru dodaného formou zásielkového predaja,

2. tovaru uvedeného v prílohe č. 9 časti I, na dodanie ktorého vo verejnom colnom sklade typu I nie je možné podľa § 48c ods. 1 písm. a) uplatniť oslobodenie od dane,

3. tovaru uvedeného v prílohe č. 9 časti I, na dodanie ktorého v osobitnom sklade nie je možné podľa § 48c ods. 1 písm. b) uplatniť oslobodenie od dane,

4. tovaru uvedeného v prílohe č. 9 časti II, na dodanie ktorého v daňovom sklade nie je možné podľa § 48c ods. 2 písm. c) uplatniť oslobodenie od dane.

(3) Zdaniteľná osoba a právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobu a je registrovaná pre daň podľa § 7, sú povinné platiť daň pri službe dodanej zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo zahraničnou osobou z tretieho štátu, ak je miesto dodania služby podľa § 15 ods. 1 v tuzemsku.

(4) Na účely určenia osoby povinnej platiť daň podľa § 69 sa za zahraničnú osobu považuje aj taká osoba, ktorá má v tuzemsku prevádzkareň, ale táto prevádzkareň sa nezúčastňuje na dodaní tovaru alebo služby v tuzemsku touto osobou.

(5) Každá osoba, ktorá uvedie vo faktúre alebo v inom doklade o predaji daň, je povinná zaplatiť túto daň.

(6) Pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu je povinná platiť daň osoba, ktorá tovar nadobudne podľa § 11 a § 11a.

(7) Pri trojstrannom obchode podľa § 45 je povinná platiť daň osoba, ktorá je druhým odberateľom.

(8) Pri dovoze tovaru je povinná platiť daň osoba, ktorá je dlžníkom podľa colných predpisov, alebo príjemca tovaru, ak pri dovoze tovaru je dlžníkom podľa colných predpisov zahraničná osoba, ktorá je držiteľom jednotného povolenia podľa osobitného predpisu28a) vydaného colným orgánom iného členského štátu, a tento dlžník nepoužije dovezený tovar na účely svojho podnikania.

(9) Platiteľ alebo osoba registrovaná pre daň podľa § 7 alebo 7a, ktorej je dodaný tovar podľa § 13 ods. 1 písm. e) a f), je povinný platiť daň pri tomto tovare, ak je dodaný zahraničnou osobou.

(10) Pri dodaní zlata vo forme suroviny alebo polotovaru o rýdzosti 325 tisícin alebo vyššej je povinný platiť daň z tohto tovaru platiteľ, ktorému je takéto zlato dodané. Ak dodanie zlata podľa prvej vety sprostredkuje sprostredkovateľ, ktorý koná v mene a na účet inej osoby, osobou povinnou platiť daň je platiteľ, ktorý je príjemcom sprostredkovateľskej služby.

(11) Pri dodaní investičného zlata podľa § 67 ods. 1 písm. a) platiteľom, ktorý využil možnosť zdanenia podľa § 67 ods. 4, je povinný platiť daň platiteľ, ktorému je takéto zlato dodané. Ak dodanie zlata podľa prvej vety sprostredkuje sprostredkovateľ, ktorý koná v mene a na účet inej osoby, osobou povinnou platiť daň je platiteľ, ktorý je príjemcom sprostredkovateľskej služby.

(12) Platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa, je povinný platiť daň vzťahujúcu sa na

a) dodanie kovového odpadu a kovového šrotu v tuzemsku; kovovým odpadom a kovovým šrotom sa rozumie kovový odpad a kovový šrot z výroby alebo z mechanického opracovania kovov a kovové predmety ďalej už nepoužiteľné vzhľadom na ich zlomenie, rozrezanie, opotrebenie alebo z podobných dôvodov,

b) prevod emisných kvót skleníkových plynov podľa osobitného predpisu28b) v tuzemsku,

c) dodanie nehnuteľnosti alebo jej časti v tuzemsku, ktorú sa dodávateľ rozhodol zdaniť podľa § 38 ods. 8,

d) dodanie nehnuteľnosti alebo jej časti v tuzemsku, ktorá bola predaná dlžnou osobou uznanou súdom alebo iným štátnym orgánom v konaní o nútenom predaji,28c)

e) dodanie tovaru, ktorý je predmetom záruky zabezpečujúcej pohľadávku veriteľa, pri výkone práva z tejto záruky;28d) pri zabezpečovacom prevode práva je príjemcom plnenia platiteľ, ktorého pohľadávka bola zabezpečená, a platiteľ, ktorý nadobudol predmet záruky,

f) dodanie tovarov patriacich do kapitol 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka,28da) ktoré nie sú bežne určené v nezmenenom stave na konečnú spotrebu okrem dodania tovarov, pri ktorom je vyhotovená zjednodušená faktúra podľa § 74 ods. 3 písm. a) alebo písm. b),

g) dodanie tovarov patriacich do kapitoly 72 Spoločného colného sadzobníka28da) a do položiek 7301, 7308 a 7314 Spoločného colného sadzobníka,28da) iných ako uvedených v písmene a) okrem dodania tovarov, pri ktorom je vyhotovená zjednodušená faktúra podľa § 74 ods. 3 písm. a) alebo písm. b),

h) dodanie mobilných telefónov, ktoré sú vyrobené alebo prispôsobené na použitie v spojení s licencovanou sieťou a fungujú na stanovených frekvenciách bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú iné využitie, ak základ dane vo faktúre za dodanie mobilných telefónov je 5 000 eur a viac,

i) dodanie integrovaných obvodov, ako sú mikroprocesory a centrálne spracovateľské jednotky, v stave pred zabudovaním do výrobkov pre konečného spotrebiteľa, ak základ dane vo faktúre za dodanie integrovaných obvodov je 5 000 eur a viac,

j) dodanie stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej časti podľa § 8 ods. 1 písm. b), ktoré patria do sekcie F osobitného predpisu,28db) a dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž patrí do sekcie F osobitného predpisu.28db)

(13) Zdaniteľná osoba so sídlom, miestom podnikania, prevádzkarňou alebo bydliskom v tuzemsku, ktorá nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň alebo podala žiadosť o registráciu pre daň oneskorene a toto oneskorenie je viac ako 30 dní, a zahraničná osoba, ktorá nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň alebo podala žiadosť o registráciu pre daň oneskorene, sú za obdobie, v ktorom mali byť platiteľmi, povinné platiť daň z dodania tovarov a služieb v tuzemsku, ktoré dodali v tomto období, okrem dane z dodania tovarov a služieb, pri ktorých je podľa odsekov 2, 3 a 9 osobou povinnou platiť daň príjemca plnenia.

(14) Platiteľ, ktorému je alebo má byť dodaný tovar alebo služba v tuzemsku, ručí podľa § 69b za daň z predchádzajúceho stupňa uvedenú na faktúre, ak dodávateľ daň uvedenú na faktúre nezaplatil alebo sa stal neschopným zaplatiť daň a platiteľ v čase vzniku daňovej povinnosti vedel alebo na základe dostatočných dôvodov vedieť mal alebo vedieť mohol, že celá daň alebo časť dane z tovaru alebo služby nebude zaplatená. Dostatočným dôvodom na to, že platiteľ vedieť mal alebo vedieť mohol, že celá daň alebo časť dane z tovaru alebo služby nebude zaplatená, je skutočnosť, že

a) protihodnota za plnenie uvedená na faktúre je bez ekonomického opodstatnenia neprimerane vysoká alebo neprimerane nízka,

b) v čase vzniku daňovej povinnosti bol jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo spoločníkom štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo spoločník platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu.

(15) Ak daňový úrad zistí, že u platiteľa nastali dôvody na zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu, finančné riaditeľstvo ho zverejní v zozname takýchto osôb vedenom na webovom sídle finančného riaditeľstva.

(16) Platiteľ, ktorý vykonáva aj činnosti, ktoré nie sú predmetom dane podľa § 2 ods. 1 písm. a) alebo písm. b), sa považuje za príjemcu plnení v postavení platiteľa pre všetky plnenia podľa odseku 12 písm. a), c) až e) a j), ktoré sú dodané iným platiteľom.

(17) Ak platiteľ dodá stavebné práce alebo dodá tovar s inštaláciou alebo montážou a má za to, že tieto stavebné práce alebo tovar s inštaláciou alebo montážou sú plnením podľa odseku 12 písm. j) a vyhotovená faktúra obsahuje slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti”, platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia, je osobou povinnou platiť daň.


Komentár k zmenám od 1.1.2019

V aplikačnej praxi vznikali po 1.1.2018 problémy v situáciách, keď platiteľ dane ako kupujúci dostal pri nákupe poľnohospodárskych plodín a tovarov z kovov v hodnote do 5 000 eur v maloobchodnej sieti príp. veľkoobchode doklad z elektronickej registračnej pokladnice. Uvedený problém vznikal z dôvodu, že na rozdiel od riadnej faktúry nebola na doklade z ERP uvedená identifikácia odberateľa, t.j. nebolo tam uvedené jeho meno resp. názov, jeho identifikačné číslo DPH, adresa sídla a nebola tam uvedená ani informácia „prenesenie daňovej povinnosti”, čo je podstatnou náležitosťou pri uplatňovaní prenosu daňovej povinnosti. Kupujúci tak v rozpore s § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH neuplatnil daň na kúpu tohto tovaru. S cieľom odstránenia týchto problémov zákon o DPH účinný od 1.1.2019 vylučuje prenos daňovej povinnosti pri dodaní poľnohospodárskych plodín a tovarov z kovov, pri ktorom je vyhotovená zjednodušená faktúra.

V rámci odseku 15 dochádza k implementácii legislatívnej skratky „finančné riaditeľstvo”.

Obmedzenie uplatnenia prenosu daňovej povinnosti pre zahraničné osoby na tuzemské zdaniteľné osoby pri obchode s tovarom uvedeným v prílohe č. 9 ZoDPH, ak nie je možné uplatniť oslobodenie od dane (§ 69 ods. 2) od 1.1.2020

Od 1. januára 2020 sa upravuje znenie § 69 ods. 2 ZoDPH v tom zmysle, aby pri dodaní tovarov uvedených v prílohe č. 9 ZoDPH zahraničnou osobou, pri ktorých nie je možné uplatniť oslobodenie od dane (ukončenie colného režimu colné uskladňovanie alebo vyňatie tovaru z osobitného alebo daňového skladu) nedošlo k prenosu daňovej povinnosti na tuzemskú zdaniteľnú osobu.


Do akých riadkov kontrolného výkazu uviesť prijatú faktúru od slovenského platiteľa DPH na nákup obilnej slamy v prípade, že ide o prenos daňovej povinnosti podľa zákona o DPH § 69 ods. 12? Ide i nákup nad 5 000 €.

Pri predaji poľnohospodárskych plodín, ktoré patria do kapitoly 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka, ktoré nie sú bežne určené v neznemenom stave na konečnú spotrebu sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti na príjemcu, tzv. tuzemské samozdanenie, ak základ dane je 5 000 € a viac. Cieľom rozšírenia tuzemského samozdanenia je zabrániť daňovým podvodom u jednotlivých druhov tovarov.

Príjemca plnenia je podľa § 69 ods. 12 písm. f) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len: „ZDPH”) osobou povinnou platiť daň. V časti B.1 kontrolného výkazu uvádza príjemca, platiteľ dane plnenie podľa § 69 ods. 12 ZDPH nasledovne:

a) Identifikačné číslo pre daň dodávateľa – príjemca plnenia uvádza IČ DPH dodávateľa uvedené na faktúre.

b) Poradové číslo faktúry alebo číselná identifikácia dokladu – uvádza sa poradové číslo faktúry, ktoré je uvedené na faktúre, vrátane všetkých číselných znakov a písmen, okrem medzier.

c) Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby – príjemca plnenia uvádza dátum dodania tovaru vo formáte deň, mesiac, rok (DDMMRRRR).

d) Základ dane v eurách – príjemca plnenia uvádza základ dane uvedený na faktúre podľa jednotlivých sadzieb dane.

e) Suma dane v eurách – uvádza sa suma dane v členení podľa sadzieb, ktorú si príjemca plnenia v prípade tuzemského samozdanenia vypočíta.

f) Sadzba dane – uvádza sa základná sadzba dane 20% alebo znížená sadzba dane 10%.

g) Výška odpočítanej dane v eurách – pri tuzemskom samozdanení sa uvádza výška odpočítanej dane, na ktorú má príjemca plnenia nárok.


Spoločnosť X dodala spoločnosti Y