dnes je 21.4.2021

Input:

Komentár k ZDPH § 48 Oslobodenie od dane pri dovoze tovaru

30.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.2 Komentár k ZDPH § 48 Oslobodenie od dane pri dovoze tovaru

Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál

§ 48

Oslobodenie od dane pri dovoze tovaru

(1) Oslobodený od dane je dovoz tovaru, ak ide o tovar, ktorého dodanie v tuzemsku platiteľom by bolo oslobodené od dane.

(2) Tovar, ktorý je prepustený do colného režimu voľný obeh s oslobodením od cla podľa osobitného predpisu,22) je oslobodený od dane, ak ide o

a) malé zásielky tovaru neobchodného charakteru a ak ide o dovoz kávy alebo čaju, oslobodenie sa vzťahuje na

1. 500 gramov kávy alebo 200 gramov kávového extraktu a esencie,

2. 100 gramov čaju alebo 40 gramov čajového extraktu a esencie,

b) osobný majetok fyzických osôb sťahujúcich sa z tretieho štátu na územie Európskej únie,

c) tovar dovážaný pri príležitosti uzavretia manželstva,

d) osobný majetok nadobudnutý dedením,

e) vybavenie a študijné potreby a zariadenie domácnosti žiakov a študentov,

f) premiestnenie obchodného majetku z tretieho štátu na územie Európskej únie; oslobodenie od dane sa nevzťahuje na obchodný majetok, ktorý je dovezený na účely činností, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 41,

g) poľnohospodárske výrobky,

h) osivá, hnojivá a výrobky na obrábanie pôdy a pestovanie rastlín,

i) zvieratá, biologické alebo chemické látky určené na výskum, ak sú poskytnuté bezodplatne a sú určené pre zariadenia vykonávajúce vzdelávanie a vedecký výskum,

j) liečivá a lieky ľudského pôvodu a činidlá na určovanie krvnej skupiny a typu tkaniva,

k) farmaceutické výrobky používané pri medzinárodných športových podujatiach,

l) tovar pre charitatívne alebo dobročinné organizácie,

m) tovar dovážaný v prospech obetí živelnej pohromy,

n) čestné vyznamenania a ocenenia, dary venované v rámci medzinárodných vzťahov a tovar určený pre predstaviteľov štátu,

o) vzorky tovaru nepatrnej hodnoty,

p) reklamné tlačoviny a reklamné predmety,

r) tovar používaný alebo spotrebovaný počas výstavy alebo podobného podujatia,

s) tovar dovážaný na skúšky, analýzy alebo pokusy,

t) zásielky určené osobám príslušným na konanie vo veciach ochrany autorských práv, v oblasti priemyselného vlastníctva a v oblasti technickej normalizácie,

u) turistický propagačný materiál,

v) rôzne dokumenty a predmety,

w) doplnkový materiál, ktorý slúži na uloženie a ochranu tovaru počas prepravy, ak je súčasťou základu dane dovážaného tovaru,

x) podstieľku, krmivo a napájanie pre zvieratá počas ich prepravy,

y) palivá a mazivá v cestných motorových vozidlách a špeciálnych kontajneroch,

z) tovar určený na výstavbu, údržbu alebo výzdobu pamätníkov alebo cintorínov vojnových obetí,

aa) rakvy, urny a ozdobné pohrebné predmety.

(3) Dovoz tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený z tretieho štátu a ktorého odoslanie alebo preprava sa skončí v inom členskom štáte, je oslobodený od dane za podmienky, ak u dovozcu (§ 69 ods. 8) je dodanie tohto tovaru z tuzemska do iného členského štátu oslobodené od dane podľa § 43 ods. 1 až 4. Oslobodenie od dane sa uplatní, ak v čase dovozu tovaru dovozca, ktorý je platiteľom, alebo jeho zástupca poskytne colnému orgánu najmenej tieto informácie:

a) svoje identifikačné číslo pre daň pridelené v tuzemsku alebo osobitné identifikačné číslo pre daň daňového zástupcu, ktorý zastupuje dovozcu vo veci uplatnenia oslobodenia od dane podľa § 69a,

b) identifikačné číslo pre daň zákazníka pridelené v inom členskom štáte alebo svoje identifikačné číslo pre daň pridelené v členskom štáte, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru skončí,

c) dôkaz, že dovážaný tovar má byť odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu, najmä zmluvu o preprave tovaru alebo prepravný doklad.

(4) Oslobodený od dane je spätný dovoz tovaru v takom stave, v akom bol vyvezený, osobou, ktorá ho vyviezla, ak sa naň vzťahuje oslobodenie od cla.

(5) Oslobodený od dane je dovoz tovaru

a) osobami, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodného práva,23) ak sa na tento dovoz vzťahuje oslobodenie od cla,

b) Európskou úniou, Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a orgánmi nimi zriadenými, Európskou centrálnou bankou a Európskou investičnou bankou v rozsahu a za podmienok ustanovených medzinárodnou zmluvou,21a)

c) medzinárodnými organizáciami inými, ako sú uvedené v písmene b), a ich pracovníkmi v rozsahu a za podmienok podľa medzinárodných zmlúv.24)

(6) Oslobodený od dane je dovoz tovaru ozbrojenými silami iného štátu, ktorý je stranou Severoatlantickej zmluvy alebo zúčastneným štátom v Partnerstve za mier, a iného štátu na použitie týmito ozbrojenými silami alebo civilnými zamestnancami, ktorí ich sprevádzajú, vrátane tovaru určeného na zásobenie stravovacích zariadení týchto ozbrojených síl podieľajúcich sa na spoločnom obrannom úsilí.

(7) Oslobodené od dane je zlato dovezené Národnou bankou Slovenska.

(8) Oslobodené od dane sú služby vzťahujúce sa na dovážaný tovar, ak hodnota týchto služieb je zahrnutá do základu dane podľa § 24.

(9) Oslobodený od dane je dovoz plynu prostredníctvom sústavy zemného plynu alebo siete, ktorá je k takejto sústave pripojená, alebo privádzaného z plavidla určeného na dopravu plynu do sústavy zemného plynu alebo ťažobnej siete, dovoz elektriny a dovoz tepla alebo chladu prostredníctvom teplárenských sietí alebo chladiarenských sietí.

(10) Oslobodený od dane je dovoz tovaru, ktorý nie je predmetom spotrebnej dane a ktorého vlastná hodnota nepresahuje 150 eur, pri ktorom sa daň priznáva podľa osobitnej úpravy podľa § 68c alebo podľa ustanovenia zákona platného v inom členskom štáte zodpovedajúceho § 68c, ak je colnému orgánu najneskôr pri podaní colného vyhlásenia poskytnuté identifikačné číslo pre daň s predponou IM pridelené

a) zdaniteľnej osobe na účely uplatňovania osobitnej úpravy alebo

b) sprostredkovateľovi pre každú zdaniteľnú osobu, ktorú zastupuje, ak je zdaniteľná osoba na účely uplatňovania osobitnej úpravy zastúpená sprostredkovateľom.


48 ods. 1

Oslobodený od dane je dovoz tovaru, ak ide o tovar, ktorého dodanie v tuzemsku platiteľom by bolo oslobodené od dane.

Bežne platí, že ak je tovar dovezený z tretieho štátu na územie EÚ a nadobudne štatút spoločenstva, vymeria sa clo a DPH okrem prípadov, ktoré sú ďalej uvedené v jednotlivých odsekoch tohto ustanovenia. Podľa § 48 ods. 1 sa oslobodí od dane tovar, ktorý keby sa predával s miestom dodania v tuzemsku s oslobodením od dane. Ide napr. o tovar, určený ďalej na vývoz; tovar oslobodený od dane podľa § 29a pod.

§ 48 ods. 2


Prepravné služby a základ dane

Tovar je dovezený z USA. Ide o tovar, ktorý podlieha oslobodeniu od dane podľa § 48 ods. 2 písm. b). Prepravná – slovenská kuriérska spoločnosť – fakturovala prepravu samostatne a s DPH – úsek USA - SK. Postupovala kuriérska spoločnosť správne?

Riešenie:

V zmysle zákona o DPH je preprava tovaru oslobodená od dane pri dovoze tovaru za podmienky, že hodnota prepravy je zahrnutá do základu dane pri vymeraní cla a DPH podľa § 24 zákona o DPH a to z dôvodu zamedzenia dvojitého zdanenia. Ak je tovar oslobodený od cla a DPH, potom nevstupuje do základu dane a preto by mala byť táto preprava zdanená tuzemskou DPH, z čoho vyplýva, že prepravná spoločnosť postupovala správne.

Komentár k zmene k 1. 7. 2021

V súlade s článkom 3 smernice (EÚ) 2017/2455 sa od 1. 7. 2021 vypúšťa ustanovenie § 48 ods. 2 písm. b) zákona o DPH, podľa ktorého bol od dane oslobodený dovoz zásielok s hodnotou nepresahujúcou sumu 22 eur. Cieľom vypustenia oslobodenia od dane je eliminácia narúšania hospodárskej súťaže medzi dodávateľmi tovarov z EÚ a dodávateľmi z tretích štátov.

48 ods. 3

Dovoz tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený z tretieho štátu a ktorého odoslanie alebo preprava sa skončí v inom členskom štáte, je oslobodený od dane za podmienky, ak u dovozcu (§ 69 ods. 8) je dodanie tohto tovaru z tuzemska do iného členského štátu oslobodené od dane podľa § 43 ods. 1 až 4. Oslobodenie od dane sa uplatní, ak v čase dovozu tovaru dovozca, ktorý je platiteľom, alebo jeho zástupca poskytne colnému orgánu najmenej tieto informácie:

a) svoje identifikačné číslo pre daň pridelené v tuzemsku alebo osobitné identifikačné číslo pre daň daňového zástupcu, ktorý zastupuje dovozcu vo veci uplatnenia oslobodenia od dane podľa § 69a,

b) identifikačné číslo pre daň zákazníka pridelené v inom členskom štáte alebo svoje identifikačné číslo pre daň pridelené v členskom štáte, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru skončí,

c) dôkaz, že dovážaný tovar má byť odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu, najmä zmluvu o preprave tovaru alebo prepravný doklad.

48 ods. 4

Oslobodený od dane je spätný dovoz tovaru v takom stave, v akom bol vyvezený osobou, ktorá ho