dnes je 21.4.2021

Input:

Komentár k ZDPH § 48 Dovoz tovaru - oslobodenie od dane

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.2 Komentár k ZDPH § 48 Dovoz tovaru – oslobodenie od dane

Ing. Alžbeta Hermanová


48/1

Oslobodený od dane je dovoz tovaru, ak ide o tovar, ktorého dodanie v tuzemsku platiteľom by bolo oslobodené od dane.

 


Bežne platí, že ak je tovardovezený z tretieho štátu na územie EÚa nadobudne štatút spoločenstva, vymeria sa clo a DPH okrem prípadov, ktoré sú ďalej uvedené v jednotlivých odsekoch tohto ustanovenia. Podľa§ 48 ods. 1sa oslobodí od dane tovar, ktorý keby sa predával s miestom dodania v tuzemsku s oslobodením od dane. Ide napr. o tovar, určený ďalej na vývoz; tovar oslobodený od dane podľa§ 29a pod.


48/3

Dovoz tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený z tretieho štátu a ktorého odoslanie alebo preprava sa skončí v inom členskom štáte, je oslobodený od dane za podmienky, ak u dovozcu (§ 69 ods. 8) je dodanie tohto tovaru z tuzemska do iného členského štátu oslobodené od dane podľa § 43 ods. 1–4. Oslobodenie od dane sa uplatní, ak v čase dovozu tovaru dovozca, ktorý je platiteľom, alebo jeho zástupca poskytne colnému orgánu najmenej tieto informácie:

  1. svoje identifikačné číslo pre daň pridelené v tuzemsku alebo osobitné identifikačné číslo pre daň daňového zástupcu, ktorý zastupuje dovozcu vo veci uplatnenia oslobodenia od dane podľa§ 69a,

  2. identifikačné číslo pre daň zákazníka pridelené v inom členskom štáte alebo svoje identifikačné číslo pre daň pridelené v členskom štáte, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru skončí,

  3. dôkaz, že dovážaný tovar má byť odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu, najmä zmluvu o preprave tovaru alebo prepravný doklad.


48/4

Oslobodený od dane je spätný dovoz tovaru v takom stave, v akom bol vyvezený osobou, ktorá ho vyviezla, ak sa naň vzťahuje oslobodenie od cla.


48/5

Oslobodený od dane je dovoz tovaru:

a. osobami, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodného práva,23)ak sa na tento dovoz vzťahuje oslobodenie od cla,

b. Európskou úniou, Európskou úniou pre atómovú energiu a orgánmi nimi zriadenými, Európskou centrálnou bankou a Európskou investičnou bankou v rozsahu a za podmienok ustanovených medzinárodnou zmluvou,21a)

c. medzinárodnými organizáciami inými, ako sú uvedené v písmene b), a ich pracovníkmi v rozsahu a za podmienok podľa medzinárodných zmlúv.24)


48/6

Oslobodený od dane je dovoz tovaru ozbrojenými silami iného štátu, ktorý je stranou Severoatlantickej zmluvy alebo zúčastneným štátom v Partnerstve za mier, a iného štátu na použitie týmito ozbrojenými silami alebo civilnými zamestnancami, ktorí ich sprevádzajú, vrátane tovaru určeného na zásobenie stravovacích zariadení týchto ozbrojených síl podieľajúcich sa na spoločnom obrannom úsilí.


48/7

Oslobodené od dane je zlato dovezené