Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Komentár k ZDP § 8 - Ostatné príjmy

28.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.3.6 Komentár k ZDP § 8 - Ostatné príjmy

Ing. Viera Mezeiová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ailina Hanková


§ 8

(1) Ostatnými príjmami, ak nejde o príjmy podľa § 5 až 7, sú najmä

a) príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí; za príjem z príležitostnej činnosti podľa tohto ustanovenia sa nepovažuje príjem dosahovaný z činnosti vykonávanej na základe zmluvného vzťahu, ak vyplácajúci daňovník, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou s príjmami podľa § 6, môže znížiť základ dane podľa § 17 až 29 o odmenu vyplatenú na základe dokladu spĺňajúceho náležitosti účtovného dokladu,33)

c) príjmy z predaja hnuteľných vecí,

d) príjmy z prevodu opcií,

e) príjmy z prevodu cenných papierov,

f) príjmy z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo z prevodu členských práv družstva,

g) príjmy zo zdedených práv z priemyselného a iného duševného vlastníctva vrátane autorských práv a práv príbuzných autorskému právu,36)

h) dôchodky37) a podobné opakujúce sa požitky,

i) výhry v lotériách a iných podobných hrách a výhry z reklamných súťaží a žrebovaní,

j)ceny z verejných súťaží, ceny zo súťaží, v ktorých je okruh súťažiacich obmedzený podmienkami súťaže, alebo ak ide o súťažiacich vybratých usporiadateľom súťaže, a ceny zo športových súťaží, ak nejde o daňovníka, ktorý športovú činnosť vykonáva v rámci inej samostatnej zárobkovej činnosti [§ 6 ods. 2 písm. e)],

k) príjmy z derivátových operácií,

l) peňažné plnenie a nepeňažné plnenie, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa,

m) kompenzačné platby podľa osobitného predpisu.37ad)

n) náhrada nemajetkovej ujmy,37ae) okrem náhrady nemajetkovej ujmy, ktorá bola spôsobená trestným činom.

o) príjmy za výkup odpadu vyplatené podľa osobitného predpisu.37af)

p) príjmy na základe zmluvy o sponzorstve v športe,29ab) prijaté športovcom podľa osobitného predpisu,37afa)

r) náhrada za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu podľa osobitného predpisu.37afb),

s) príjmy z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov; za príjem z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov sa považuje aj príjem plynúci zo zníženia základného imania obchodnej spoločnosti v časti, v akej bolo predtým zvýšené zo splatených príspevkov do kapitálového fondu z príspevkov,

t) príjmy z predaja virtuálnej meny.

(2) Do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahŕňa zdaniteľný príjem znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie. Ak sú výdavky spojené s jednotlivým druhom príjmu uvedeným v odseku 1 vyššie ako príjem, na rozdiel sa neprihliada. Daňovník, ktorý vkladá do obchodnej spoločnosti alebo družstva nepeňažný vklad (ďalej len „vkladateľ nepeňažného vkladu”), zahrnuje do základu dane (čiastkového základu dane) rozdiel medzi vyššou hodnotou nepeňažného vkladu započítanou na vklad spoločníka37a) a hodnotou vkladaného majetku, a to v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k splateniu nepeňažného vkladu alebo až do jeho úplného zahrnutia postupne, najdlhšie počas siedmich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, najmenej vo výške jednej sedminy ročne, počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom došlo k splateniu nepeňažného vkladu; ak počas tohto obdobia dôjde u vkladateľa nepeňažného vkladu k predaju alebo inému úbytku cenných papierov a obchodného podielu pod hodnotu nepeňažného vkladu započítaného na vklad spoločníka37a) alebo u prijímateľa, ktorý nadobudol nepeňažný vklad (ďalej len „prijímateľ nepeňažného vkladu”), dôjde k predaju alebo inému vyradeniu viac ako 50 % reálnej hodnoty podľa osobitného predpisu1) (ďalej len „reálna hodnota”) hmotného majetku alebo nehmotného majetku nadobudnutého nepeňažným vkladom, je vkladateľ nepeňažného vkladu povinný zahrnúť celú zostávajúcu časť vykázaného rozdielu do základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dôjde k vzniku niektorej z týchto skutočností, pričom pri vzniku týchto skutočností vkladateľ nepeňažného vkladu je povinný uplatniť postup podľa § 17b ods. 2 a prijímateľ nepeňažného vkladu je povinný uplatniť postup podľa § 17b ods. 7. Hodnotou vkladaného majetku je pri

a) majetku s výnimkou majetku, pri ktorom príjmy z jeho predaja sú oslobodené od dane podľa § 9 ods. 1 písm. a) až d) a i)

 • cena majetku zistená podľa § 25 ods. 1,

 • zostatková cena podľa § 25 ods. 3, ak je vkladom majetok, ktorý bol obchodným majetkom podľa § 2 písm. m),

3. úhrn cien obstarania cenných papierov a obchodného podielu,

b) individuálne vloženej pohľadávke, menovitá hodnota alebo obstarávacia cena pohľadávky,

c) zásobách ich obstarávacia cena alebo cena zásob, o ktoré bol vkladateľ nepeňažného vkladu povinný upraviť základ dane podľa § 17 ods. 8 písm. a) a c), ak zásoby boli obchodným majetkom podľa § 2 písm. m).

(3) Do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahŕňajú zdaniteľné príjmy neznížené o výdavky okrem výdavkov uvedených v odseku 12, ak ide o

a) príjmy podľa odseku 1 písm. i) a j), ktoré plynú zo zdrojov v zahraničí,

b) dôchodky,37)

c) príjmy podľa odseku 1 písm. l); pri vykonávaní klinického skúšania37ab) sú výdavkami aj výdavky preukázateľne vynaložené poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v súvislosti s výkonom tejto činnosti.

(4) Do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie príjem z predaja nehnuteľnosti podľa odseku 1 písm. b) až v tom zdaňovacom období, v ktorom sa prijal, bez ohľadu na to, v ktorom zdaňovacom období nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti kupujúci. Príjmy uvedené v odseku 1 písm. b) až f), vyplácané v splátkach na základe kúpnej zmluvy alebo inej zmluvy, ktorou sa prevádza vlastníctvo, alebo prijaté preddavky dohodnuté týmito zmluvami, alebo prijaté na základe zmluvy o budúcom predaji alebo inom prevode, sa zahrnú do základu dane (čiastkového základu dane), a to v tom zdaňovacom období, v ktorom boli prijaté.

(5) Pri príjmoch podľa odseku 1 písm. b) až e) a s) je výdavkom

a) kúpna cena preukázateľne zaplatená za vec, cenný papier alebo opciu,

b) cena veci, cenného papiera alebo opcie zistená v čase nadobudnutia, ak nejde o výdavok podľa písmena a), pričom pri nehnuteľnostiach získaných dedením alebo darovaním sa vychádza z ceny podľa § 25,

c) zostatková cena podľa § 25 ods. 3, ak ide o majetok, ktorý bol zahrnutý v obchodnom majetku,

d) finančné prostriedky preukázateľne vynaložené na technické zhodnotenie, opravu a údržbu veci vrátane ďalších výdavkov súvisiacich s predajom veci okrem výdavkov na osobné účely,

e) výdavky súvisiace s nadobudnutím a predajom cenných papierov a opcií; pri predaji zamestnaneckých akcií aj suma nepeňažného príjmu uvedeného v § 5 ods. 3 písm. b) zdanená podľa § 35,

f) výdavky preukázateľne vynaložené na obstaranie majetku alebo jeho výrobu vo vlastnej réžii; výdavkami preukázateľne vynaloženými na obstaranie nehnuteľnosti sú aj

1. úhrada za prevod členských práv a povinností spojených s prevodom práva užívania nájomného družstevného bytu,

2. úroky z hypotekárneho úveru37b) alebo stavebného úveru37c) súvisiace s obstaraním tejto nehnuteľnosti alebo úroky z účelového úveru na bývanie, ktorý má v zmluvných podmienkach uvedené obstaranie tejto nehnuteľnosti, okrem úrokov, ktoré boli uplatnené ako daňový výdavok počas zaradenia tejto nehnuteľnosti do obchodného majetku, pričom rovnako sa budú posudzovať aj iné poplatky súvisiace s poskytnutým úverom,

g) suma splateného príspevku,2d) k príjmu podľa odseku 1 písm. s); suma splateného príspevku prevyšujúca príjem podľa odseku 1 písm. s) v tom zdaňovacom období, v ktorom plynul tento príjem, sa môže uplatniť v tomto zdaňovacom období až do výšky tohto príjmu, pričom, ak tento príjem plynie aj v ďalšom zdaňovacom období, postupuje sa rovnako, a to až do výšky celkovej sumy splateného príspevku.

(6) Výdavkom podľa odseku 5 nie je hodnota vlastnej práce na veci, ktorú si daňovník sám vyrobil alebo ju vlastnou prácou zhodnotil.

(7) Pri príjmoch podľa odseku 1 písm. e) a f) sa za výdavok považuje vklad alebo obstarávacia cena podielu, pričom pri podiele na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo pri členskom práve družstva získaných dedením alebo darovaním sa vychádza z ceny podľa § 25 ods. 1 písm. c) v čase ich nadobudnutia.

(8) Výdavky, ktoré prevyšujú príjmy podľa odseku 1 písm. b) až f) v tom zdaňovacom období, v ktorom po prvý raz plynú splátky alebo preddavky na predaj hnuteľných vecí, cenných papierov, nehnuteľností alebo na prevod opcií, obchodného podielu spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditistu komanditnej spoločnosti alebo členských práv člena družstva, sa môžu uplatniť v tomto zdaňovacom období až do výšky týchto príjmov. Ak tieto príjmy plynú aj v ďalšom zdaňovacom období, postupuje sa rovnako, a to až do výšky celkovej sumy, ktorú možno podľa tohto ustanovenia uplatniť.

(9) Ak daňovník pri príjmoch z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva [odsek 1 písm. a)] neuplatní výdavky preukázateľne vynaložené na dosiahnutie príjmu, môže uplatniť výdavky vo výške 25 % z týchto príjmov najviac do výšky 5 040 eur ročne.

(10) Z príjmov podľa odseku 1 písm. i) a j), okrem nepeňažnej výhry alebo ceny, plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky a z príjmov podľa odseku 1 písm. m) a o) sa daň vyberá podľa § 43. Pri poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny je prevádzkovateľ alebo organizátor hry, súťaže alebo žrebovania povinný oznámiť výhercovi hodnotu výhry alebo ceny, ktorou je obstarávacia cena alebo vlastné náklady prevádzkovateľa alebo organizátora hry, súťaže alebo žrebovania, alebo poskytovateľa výhry alebo ceny. Ak v cene z verejnej súťaže je zahrnutá odmena za použitie diela alebo výkonu, zníži sa táto cena o sumu pripadajúcu na túto odmenu, pričom táto suma sa zahrnie do príjmov uvedených v § 6.

(11) Pri príjmoch podľa odseku 1 písm. k) sa za výdavky považujú poplatky a iné podobné platby súvisiace s realizáciou derivátových operácií a výdavky súvisiace s vysporiadaním týchto derivátových operácií.

(12) Pri príjmoch podľa odsekov 1 a 2, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane), sa za výdavky považuje aj povinne platené poistné20) z týchto príjmov.

(13) Z peňažných a nepeňažných plnení podľa odseku 1 písm. l) sa daň vyberá podľa § 43, okrem príjmov z vykonávania klinického skúšania.37ab)

(14) V zdaňovacom období, v ktorom daňovník porušil podmienky ustanovené osobitným predpisom,37af) zahrnie do základu dane (čiastkového základu dane) súčet súm zistených podľa jednotlivých zdaňovacích období, v ktorých dosiahol príjmy oslobodené podľa § 9 ods. 1 písm. l). Sumy za jednotlivé zdaňovacie obdobia sa vypočítajú ako súčet kladných rozdielov medzi jednotlivými druhmi príjmov podľa odseku 1 písm. d), e) a k) a výdavkami podľa odsekov 5 a 11 prislúchajúcich k jednotlivým druhom príjmov podľa odseku 1 písm. d), e) a k), pričom pri ich výpočte daňovník neuplatní oslobodenie podľa § 9 ods. 1 písm. i) a k). Daňovník pri zahrnovaní tejto sumy do základu dane (čiastkového základu dane) vychádza z údajov poskytnutých od finančnej inštitúcie oprávnenej na poskytovanie investičných služieb podľa osobitného predpisu.37ag) Za porušenie podmienok ustanovených podľa osobitného predpisu37af) sa nepovažuje skutočnosť, ak daňovník počas obdobia dlhodobého investičného sporenia37af) zomrie.

(15) Pri príjmoch podľa odseku 1 písm. p) sa za výdavky považujú všetky výdavky preukázateľne vynaložené na základe zmluvy o sponzorstve v športe. Príjem zo zmluvy o sponzorstve v športe na obdobie presahujúce zdaňovacie obdobie, sa zahrnie do základu dane postupne v období čerpania príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe do výšky vynaložených výdavkov v príslušnom zdaňovacom období podľa osobitného predpisu.37ah)

(16) Príjmy podľa odseku 1 plynúce manželom z prevodu majetku alebo práva v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ktoré boli zahrnuté v obchodnom majetku niektorého z manželov, sa zdaňujú u toho z manželov, ktorý mal takýto majetok alebo právo zahrnuté v obchodnom majetku ako posledný.

(17) Príjem podľa odseku 1 písm. t) z predaja virtuálnej meny nadobudnutej ťažbou sa zahrnie do základu dane (čiastkového základu dane) v zdaňovacom období realizácie predaja tejto virtuálnej meny. Súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) je príjem z predaja virtuálnej meny dosiahnutý pri výmene virtuálnej meny za majetok, pri výmene virtuálnej meny za inú virtuálnu menu alebo pri výmene virtuálnej meny za poskytnutie služby pri použití ocenenia spôsobom podľa § 17 ods. 43. Ak bol majetok, z ktorého plynú príjmy podľa odsekov 1 a 2, nadobudnutý výmenou za virtuálnu menu, pri ocenení výdavkov vynaložených na dosiahnutie týchto príjmov sa postupuje spôsobom uvedeným v § 25b odsek 1.


§ 8 ods. 1

Ostatnými príjmami, ak nejde o príjmy podľa § 5 až 7 ZDP sú najmä príjmy:

 • príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí (napr. príležitostný predaj húb, výrobky z vlastnej pestovateľskej činnosti); ZDP zadefinoval (tým spresnil, ale nezmenil) obsah pojmu „príležitostná činnosť” a príjem z nej, pričom za príjem z príležitostnej činnosti sa nepovažuje príjem dosahovaný z činnosti vykonávanej na základe zmluvného vzťahu, ak vyplácajúci daňovník, ktorý je právnickou osobou alebo FO s príjmami podľa § 6 ZDP, môže znížiť základ dane (§ 17 až 29 ZDP) o sumu odmeny vyplatenej na základe dokladu spĺňajúceho náležitosti účtovného dokladu,

 • príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností (ak nie je nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku a príjem nie je od dane oslobodený podľa § 9 ZDP),

 • príjmy z predaja hnuteľných vecí (ak boli zahrnuté do obchodného majetku a predávajú sa do piatich rokov od vyradenia z obchodného majetku),

 • príjmy z prevodu opcií,

 • príjmy z prevodu cenných papierov,

 • príjmy z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo z prevodu členských práv družstva,

 • príjmy zo zdedených práv z priemyselného a iného duševného vlastníctva vrátane autorských práv a práv príbuzných autorskému právu (právni nástupcovia po pôvodcoch práv (zdedené autorské práva, vynálezy ...),

 • príjmy plynúce ako dôchodky a podobné opakujúce sa požitky (§ 842 OZ Občianskeho zákonníka),

 • výhry v lotériách a iných podobných hrách a výhry z reklamných súťaží a žrebovaní (ak presiahnu 350 eur),

 • ceny z verejných súťaží, ceny zo súťaží, v ktorých je okruh súťažiacich obmedzený podmienkami súťaže, alebo ak ide o súťažiacich vybratých usporiadateľom súťaže, a ceny zo športových súťaží, ak nejde o daňovníka, ktorý športovú činnosť vykonáva v rámci inej samostatnej zárobkovej činnosti (ak presiahnu 350 eur; verejná súťaž je vymedzená v § 847 OZ Obč. zákonníka),

 • príjmy z derivátových operácií (ak je dosiahnutý daňovníkom, ktorý nepodniká),

 • peňažné a nepeňažné príjmy, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi od držiteľa registrácie lieku, držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov, držiteľa povolenia na výrobu liekov, farmaceutickej spoločnosti, výrobcu zdravotníckej pomôcky, výrobcu dietetickej potraviny. S účinnosťou od 1. 1. 2015 bola pre všetky tieto subjekty zavedená legislatívna skratka „držiteľ”, (ktorá bola v roku 2016 „presunutá” do § 2 ZDP) a s rovnakou účinnosťou sa zmenil spôsob zdanenia týchto príjmov - bude sa z nich vyberať vyberá sa z nich daň zrážkou (§ 43 ZDP ), avšak okrem plnení vyplácaných za klinické skúšanie. Výšku nepeňažného plnenia je bol povinný v roku 2015 držiteľ oznámiť príjemcovi v lehote do 15 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka, v ktorom nepeňažné plnenie poskytol a v tejto lehote aj správcovi dane. Za rok 2016 už len raz, do pätnásteho dňa po uplynutí kalendárneho roka a od roku 2018 s účinnosťou od roku 2018 do konca kalendárneho mesiaca po skončení kalendárneho roka. Peňažné a nepeňažné plnenia, poskytnuté za vykonanie klinického skúšania v súlade so zákonom č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zdania v rámci vykonávania činnosti klinického skúšania, nie daňou vyberanou zrážkou. Pri výpočte základu dane pri vykonávaní klinického skúšania sú výdavkami, okrem povinne zaplateného poistného, aj výdavky preukázateľne vynaložené poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancom alebo zdravotníckym pracovníkom v súvislosti s výkonom tejto činnosti,


Príklad (len v súvislosti s oznamovacou povinnosťou držiteľa):

Za 2015 - MUDr. Jana bola vo februári 2015 na seminári, kde hodnota nepeňažného príjmu vo forme stravy bola 8 eur. Organizátor - farmaceutická spoločnosť, je bol povinný do 15. apríla 2015 oznámiť výšku nepeňažného plnenia MUDr. Jane a v rovnakej lehote aj správcovi dane.

Za 2017 a nasl. - MUDr. Jana bola vo februári 2017 na seminári, kde hodnota nepeňažného príjmu vo forme stravy bola 8 eur. Organizátor - farmaceutická spoločnosť, nie je povinný oznámiť výšku nepeňažného plnenia MUDr. Jane ani správcovi dane, pretože za rok 2017 (novela ZDP od roku 2018) oslobodila príjem plynúci poskytovateľovi vo forme hodnoty stravy poskytnutej poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti na odbornom podujatí určenom výhradne na vzdelávací účel a vo forme účasti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na sústavnom vzdelávaní.

 • kompenzačné platby podľa § 22 ods. 5 zákona o regulácii v sieťových odvetviach (zákon č. 250/2012 Z. z.),

Kompenzačné platby (vyplácané podľa zákona č. 250/2012 Z. z.) boli medzi ostatné príjmy zaradené novelou ZDP, ktorá nadobudla účinnosť 1. 1. 2014. Tieto platby sa zdaňujú daňou vyberanou zrážku dane vykoná vyplácajúci subjekt a subjekt, ktorý kompenzačnú platbu prijme, ju už nebude zahrňovať do základu dane (vykonaním zrážky dane bude daň vysporiadaná). U vyplácajúceho subjektu bude táto platba (po jej zaplatení) uznaným daňovým výdavkom.

Podľa vyhlášok pre jednotlivé odvetvia je dodávateľ povinný dodržať štandardy kvality. Ak ich nedodrží, je povinný uhradiť odberateľovi tzv. kompenzačnú platbu - a to bez žiadosti odberateľa, na základe § 22 ods. 5 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.

Štandardy sú upravené vo vyhláškach štandardu kvality ÚRSO pri dodávke:

- elektrickej energie č. 275/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny,

- vody č. 276/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávania pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou,

- tepla č. 277/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla, plynu č. 278/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu.

 • s účinnosťou od 1. 1. 2015 sa zdaniteľným príjmom stala náhrada nemajetkovej ujmy vyplácanej podľa § 13 ods. 2 OZ Občianskeho zákonníka, okrem náhrady nemajetkovej ujmy spôsobenej trestným činom. Toto odškodné je bolo súčasne vypustené z oslobodených príjmov v § 9 ZDP,

 • príjmy za výkup odpadu vyplatené podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,

 • príjmy na základe zmluvy o sponzorstve v športe, prijaté športovcom podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe),

 • náhrada za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe),

 • príjmy z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov.

 • s účinnosťou od 1.10.2018 sa medzi ostatné príjmy zaraďujú aj príjmy z predaja virtuálnej meny a to u daňovníka, ktorý nemá virtuálnu menu zaradenú do obchodného majetku. Dosiahnuté zdaniteľné príjmy je možné znížiť o preukázateľne vynaložené výdavky na ich dosiahnutie, ak sú však výdavky vyššie ako dosiahnuté príjmy, na rozdiel sa neprihliada. Spôsob zahrnutia príjmov z virtuálnej meny do základu dane je vymedzený v § 8 ods. 17

§ 8 ods. 1 písm. a) ZDP (novela č. 344/2017 Z.z.)

Podľa § 8 ods. 1 písm. a) ZDP sa za ostatný príjem považuje príjem z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí. Od roku 2018 bolo ustanovenie spresnené a doplnené tak, že aby bolo jednoznačne jasné, že za príjem z príležitostnej činnosti sa nepovažuje príjem

 1. dosahovaný z činnosti vykonávanej na základe zmluvného vzťahu, ak
 2. vyplácajúci daňovník, ktorý je PO alebo FO s príjmami podľa § 6 ZDP, môže znížiť základ dane (§ 17 až 29 ZDP) o sumu odmeny vyplatenej na základe dokladu spĺňajúceho náležitosti účtovného dokladu.

Touto úpravou sa zamedzí oslobodzovaniu tých príjmov do výšky 500 €, ktoré pod toto oslobodenie nespadajú.

§ 8 ods. 1 písm. s) ZDP

Novelou ZDP č. 264/2017 Z. z. sa s účinnosťou od 1.1.2018 za ostatný príjem fyzickej osoby podľa § 8 ZDP považuje aj príjem z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov tvoreného podľa § 217a ObZ Obchodného zákonníka. Je to situácia, kedy je spoločníkovi (akcionárovi) obchodnej spoločnosti vyplácaný či už ním splatený alebo nesplatený príspevok do kapitálového fondu účtovaného v obchodnej spoločnosti na účte 413 – Ostatné kapitálové fondy. Na tento príjem sa viaže aj možnosť uplatnenia daňového výdavku podľa § 8 ods. 5 písm. g) ZDP vo výške daňovníkom splateného príspevku.

Za príjem z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov sa považuje aj príjem plynúci zo zníženia základného imania obchodnej spoločnosti v časti, v akej bolo predtým zvýšené zo splatených príspevkov do kapitálového fondu z príspevkov. Ide o situáciu tzv. reštrukturalizácie vlastného imania, ktorá spočívala v presunu prostriedkov z kapitálového fondu z príspevkov na zvýšenie základného imania a jeho následného zníženia v tejto časti a výplate spoločníkom (akcionárom). Neprichádza teda k priamemu použitiu (vráteniu) prostriedkov z kapitálového fondu z príspevkov, ale nepriamemu z účtu základného imania.


Spoločník – fyzická osoba splatil v roku 2018 príspevok do kapitálového fondu spoločnosti A (účtovaný na účte 413 – Ostatné kapitálové fondy). Následne na základe rozhodnutia valného zhromaždenia prišlo v roku 2020 k požitiu (vráteniu) tohto príspevku spoločníkovi, ktorý tento príspevok splatil. Prostriedky z použitia (vrátenia) kapitálového fondu sú u tohto spoločníka ostatným príjmom podľa § 8 ods. 1 písm. s) ZDP a k tomuto príjmu si spoločník môže uplatniť výdavok vo výške splateného príspevku podľa § 8 ods. 5 písm. g) ZDP.

§ 8 ods. 2 ZDP

Pri ostatných príjmoch sa do základu dane zahrnuje zdaniteľný príjem znížený o preukázateľne vynaložené výdavky. Ak sú výdavky spojené s jednotlivým druhom príjmu (§ 8 ods. 1 ZDP) vyššie ako príjem, na rozdiel sa neprihliada.

Novelou ZDP č. 264/2017 Z. z. sa s účinnosťou od 1.1.2018 spresňuje, že rovnaký postup, aký uplatní vkladateľ nepeňažného vkladu do základného imania pri zdanení rozdielu medzi vyššou hodnotu nepeňažného vkladu započítanou na vklad spoločníka a hodnotou vkladaného majetku, sa uplatní aj pri nepeňažnom vklade (príspevku) do ostatného kapitálového fondu tvoreného z príspevkov podľa § 217a ObZ Obchodného zákonníka, nakoľko tento je súčasťou vlastného imania prijímateľa tohto príspevku účtovaného na účte 413 – Ostatné kapitálové fondy.


Spoločník – fyzická osoba splatil v roku 2018 príspevok do kapitálového fondu spoločnosti A (účtovaný na účte 413 – Ostatné kapitálové fondy), ktorý nebol splatený v peňažnej, ale nepeňažnej forme. Na účely tohto nepeňažného príspevku bola stanovená vyššia hodnota na účely započítania na vklad spoločníka, ako je hodnota vkladaného majetku. Súčasťou ostatných príjmov daňovníka a bude aj rozdiel medzi týmito dvoma ocenenia. Je to podobný postup, ako by bol pri nepeňažnom vklade do základného imania.

§ 8 ods. 3

Výhry v lotériách a v iných podobných hrách alebo ceny z verejnej súťaže, alebo zo súťaže, kde je okruh súťažiacich obmedzený podmienkami súťaže, výhry v športovej súťaži, ak nie je táto činnosť vykonávaná v rámci inej samostatnej zárobkovej činnosti, plynúce zo zdrojov v zahraničí, ako aj dôchodky (§ 842 OZ Obč. zákonníka), peňažné a nepeňažné plnenia v rámci zdravotníctva [§ 8 ods. 1 písm. l) ZDP] sa zdania neznížené o výdavky, okrem poistného, ktoré je povinný daňovník zo zdaniteľného príjmu zaplatiť na zdravotné poistenie.

§ 8 ods. 5 ZDP

Novelou ZDP č. 264/2017 Z. z. sa s účinnosťou od 1.1.2018 spresňuje, že za výdavok pri použití (vrátení) prostriedkov z kapitálového fondu z príspevkov tvoreného podľa § 217a ObZ Obchodného zákonníka je možné uplatniť výdavok podľa písm. g) ZDP.

ZDP ustanovuje, ako sa pri konkrétnych príjmoch uplatňujú výdavky. Je to napr. kúpna cena preukázateľne zaplatená za vec, cenný papier alebo opciu, finančné prostriedky preukázateľne vynaložené na technické zhodnotenie, opravu a údržbu

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: