dnes je 27.1.2022

Input:

Komentár k zákonu o dani z príjmov § 39 - Povinnosti zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane

9.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.8 Komentár k zákonu o dani z príjmov § 39 - Povinnosti zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane

Ing. Viera Mezeiová


§ 39

(1) Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný viesť pre zamestnancov mzdové listy s výnimkou uvedenou v odseku 4 a výplatné listiny vrátane ich rekapitulácie za každý kalendárny mesiac aj za celé zdaňovacie obdobie.

(2) Mzdový list musí na daňové účely obsahovať

a) meno a priezvisko zamestnanca, a to aj predchádzajúce,

b) rodné číslo zamestnanca,

c) adresu trvalého pobytu zamestnanca,

d) mená, priezviská a rodné čísla osôb, na ktoré zamestnanec uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane [§ 11 ods. 3] a daňový bonus,

e) výšku jednotlivých nezdaniteľných častí základu dane s uvedením dôvodu ich priznania,

f) za každý kalendárny mesiac

1. počet dní výkonu práce,

2. úhrn vyplatených zdaniteľných miezd bez ohľadu na