dnes je 6.8.2020

Input:

Komentár k zákonu o dani z príjmov § 37 - Spôsob preukazovania nároku na zníženie základu dane, zamestnaneckú prémiu, daňový bonus a daňový bonus na zaplatené úroky

13.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.6 Komentár k zákonu o dani z príjmov § 37 - Spôsob preukazovania nároku na zníženie základu dane, zamestnaneckú prémiu, daňový bonus a daňový bonus na zaplatené úroky

Ing. Viera Mezeiová


§ 37

(1) Nárok na zníženie základu dane preukazuje zamestnanec zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane,

a) predložením dokladu preukazujúceho oprávnenosť nároku na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 3 vystaveného oprávneným subjektom a čestným vyhlásením o výške vlastného príjmu manželky (manžela),

b) posledným rozhodnutím o priznaní dôchodku alebo dokladom o ročnom úhrne vyplateného dôchodku (§ 11 ods. 6), ak suma takéhoto dôchodku v úhrne nepresahuje sumu ustanovenú v § 11 ods. 2,

c) predložením dokladu preukazujúceho oprávnenosť nároku na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 8 a 10 vystaveného oprávneným subjektom, ak za zamestnanca neodvádza dobrovoľný príspevok na starobné dôchodkové sporenie alebo príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnávateľ.

(2) Nárok na priznanie daňového bonusu preukazuje zamestnanec zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane,

a) predložením dokladu o oprávnenosti nároku na priznanie daňového bonusu na vyživované dieťa a potvrdením školy, že dieťa žijúce so zamestnancom v domácnosti57) sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom,125) alebo potvrdením príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa,

b) potvrdením príslušného úradu o tom, že dieťa žijúce so zamestnancom v domácnosti57) sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz, alebo potvrdením príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa.

(3) Doklady uvedené v odseku 1 písm. a) a b) platia dovtedy, kým nedôjde k zmene údajov v nich uvedených. Potvrdenie školy o tom, že dieťa žijúce so zamestnancom v domácnosti57) sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, platí vždy na školský rok, na ktorý bolo vydané. Platnosť dokladov uvedených v odseku 1 písm. b) je podmienená tým, že zamestnanec každoročne potvrdí podpisom vo vyhlásení (§ 36 ods. 6) platnosť rozhodnutia o priznaní dôchodku. Doklady platia za predpokladu, že u zamestnanca a ním vyživovaných osôb sa nezmenili skutočnosti rozhodujúce na priznanie nezdaniteľnej časti základu dane [§ 11 ods. 3] a daňového bonusu.

(4) Nárok na zamestnaneckú prémiu preukazuje zamestnanec zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, čestným vyhlásením o tom, že spĺňa podmienky uvedené v § 32a ods. 1.

(5) Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a preukazuje zamestnanec zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, predložením potvrdenia vystaveného veriteľom podľa osobitného predpisu122ab) a čestným vyhlásením o tom, že mu nebol poskytnutý hypotekárny úver na základe zmluvy o hypotekárnom úvere uzatvorenej pred 1. januárom 2018, na ktorý sa uplatňuje štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých podľa osobitného predpisu.131a)

(6) Na účely preukazovania nároku podľa odsekov 1 až 5, zisťovania, preverovania a kontroly správneho postupu preukazovania nároku na zníženie základu dane, na zamestnaneckú prémiu, na daňový bonus a na daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a, na účely ochrany a domáhania sa práv daňovníka, zamestnávateľa a správcu dane sú zamestnávateľ, správca dane a ministerstvo oprávnení spracúvať osobné údaje dotknutých osôb. Zamestnávateľ, správca dane a ministerstvo sú na tieto účely oprávnení aj bez súhlasu dotknutej osoby získavať jej osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania.


Odsek 1 - Zníženie základu dane

Nárok na zníženie základu dane je povinný zamestnanec svojmu zamestnávateľovi preukázať, okrem nezdaniteľnej časť základu dane na daňovníka (NČZDD), na ktorú zamestnancovi vzniká za splnenia zákonných podmienok nárok podľa § 11 ZDP.

Nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka (NČZDD) zamestnanec v produktívnom veku nepreukazuje a zamestnávateľ mu uplatní:

- 1/12 NČZDD za kalendárny mesiac v priebehu roka v prípade, ak zamestnanec podpíše vyhlásenie na zdanenie príjmov (§ 36 ods. 6 ZDP), alebo

- sumu NČZDD, na ktorú zamestnancovi vznikne nárok na konci zdaňovacieho obdobia pri vykonaní ročného zúčtovania, ak zamestnanec v priebehu zdaňovacieho obdobia nepodpísal u žiadneho zamestnávateľa vyhlásenie na zdanenie príjmov.


Tento nárok na konci roka preukazujú poberatelia dôchodkov (starobný, predčasný starobný, výsluhový) v prípade, ak boli na začiatku príslušného zdaňovacieho obdobia poberateľmi niektorého z nich a chcú si uplatniť časť NČZDD. Dokladom je v tomto prípade posledné rozhodnutie o priznaní dôchodku alebo doklad o ročnom úhrne vyplateného dôchodku.

Nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku/manžela (NČZDM) sa uplatňuje na konci roka pri vykonaní ročného zúčtovania a zamestnávateľovi sa preukazuje:

1. dokladom vystaveným oprávneným subjektom, že osoba, na ktorú si chce zamestnanec uplatniť NČZDM je jeho manželkou (manželom), ktorá:

 • sa v zdaňovacom období starala o maloleté dieťa do 3 rokov veku, alebo

 • poberala peňažný príspevok za opatrovanie, alebo

 • bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnane, alebo

 • sa považuje za občana so zdravotným postihnutím alebo za občana s ťažkým zdravotným postihnutím,

2. čestným vyhlásením o výške vlastného príjmu manželky/manžela (toto vyhlásenie je súčasťou daňových priznaní FO a tiež súčasťou žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania).


Preukazovanie starostlivosti o dieťa do 3 rokov nie je v ZDP výslovne uvedené, ale existencia dieťaťa sa preukazuje pri uplatňovaní nároku na daňový bonus a starostlivosť o toto dieťa sa môže zamestnávateľovi doložiť čestným vyhlásením, podobným ako vyhlásenie o výške príjmov.

Nárok na nezdaniteľnú časť vo forme dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie a doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu zamestnanec preukáže zamestnávateľovi dokladom, vystaveným subjektom, ktorému zamestnanec tieto príspevky zaplatil, ale len v prípade, ak ich zamestnávateľ nezrážal zo mzdy.

Odsek 2 - Priznanie nároku na daňový bonus

Ak sa dieťa považuje za nezaopatrené podľa § 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa (najdlhšie do 25 roku veku života po skončení povinnej školskej dochádzky), ktoré sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz, nárok na priznanie daňového bonusu sa zamestnávateľovi preukazuje dokladom, ktorým je:

 • rodný list dieťaťa,

 • potvrdenie školy, že dieťa žijúce so zamestnancom sa sústavne pripravuje na

 • povolanie štúdiom alebo

 • potvrdenie o poberaní prídavku na vyživované dieťa.


Dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky sa považuje za nezaopatrené (vyživované podľa ZDP).

Nezaopatrené dieťa však nie je dieťa, ak

 • mu vznikol nárok na invalidný dôchodok alebo poberá sociálny dôchodok, od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo vydané rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku, alebo

 • získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Odsek 3 a 4 - Platnosť dokladov

Doklady preukazujúce nárok na

 • NČZDM, na časť NČZDD u poberateľov dôchodkov platia dovtedy, kým nepríde k zmene údajov v nich uvedených;

 • daňový bonus u dieťaťa, ktoré sa pripravuje na povolanie štúdiom, platia vždy na školský rok, na ktorý boli vydané;

 • zamestnaneckú prémiu každoročne uplatňuje zamestnanec čestným vyhlásením o splnení podmienok na jej priznanie.

Odsek 5 - Ochrana osobných údajov

Na účely preukazovania, zisťovania, preverovania a kontroly postupu preukazovania nároku na zníženie základu dane, na zamestnaneckú prémiu a na daňový bonus, na účely ochrany a domáhania sa práv daňovníka alebo zamestnávateľa alebo správcu dane sú zamestnávateľ, správca dane a Ministerstvo financií SR oprávnení spracúvať osobné údaje dotknutých osôb. Pričom na uvedený účel môže zamestnávateľ, správca dane a MF SR aj bez súhlasu dotknutej osoby získavať jej osobné