dnes je 29.1.2023

Input:

Komentár k ZDP § 23 Hmotný majetok a nehmotný majetok vylúčený z odpisovania

1.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.15 Komentár k ZDP § 23 Hmotný majetok a nehmotný majetok vylúčený z odpisovania

Ing. Mária Dimitrovová, Ing. Peter Horniaček


§ 23

(1) Z odpisovania sú vylúčené

a) pozemky,

b) pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky, ktoré nedosiahli plodonosnú starobu,

c) ochranné hrádze,

d) umelecké diela,111) ktoré nie sú súčasťou stavieb a budov,

e) hnuteľné národné kultúrne pamiatky,113)

f) povrchové a podzemné vody, lesy, jaskyne, meračské značky, signály a iné zariadenia vybraných geodetických bodov a tlačové podklady štátnych mapových diel,

g) predmety múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty.114)

(2) Z odpisovania je ďalej vylúčený

a) preložky energetických diel u ich vlastníkov, ak boli financované fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá potrebu tejto preložky vyvolala,90)

b) nehmotný majetok