dnes je 17.8.2022

Input:

Komentár k ZDP § 13 Oslobodenie od dane

11.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.4.2 Komentár k ZDP § 13 Oslobodenie od dane

Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová


§ 13

(1) Od dane sú oslobodené príjmy

a) daňovníkov uvedených v § 12 ods. 3 plynúce z činnosti, na ktorej účel títo daňovníci vznikli alebo ktorá je ich základnou činnosťou vymedzenou osobitným predpisom okrem príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov z členských príspevkov, ak nie sú oslobodené podľa písmen b) až g) alebo odseku 2, príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe,29ab) príjmov z činností, ktoré sú podnikaním a príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43,

b) rozpočtových organizácií z prenájmu a z predaja majetku zahrnuté v rozpočte zriaďovateľa okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43,

c) štátnych fondov,69) príjmy Rady pre riešenie krízových situácií,73) príjmy Garančného fondu investícií59) a príjmy Fondu ochrany vkladov58)