dnes je 6.8.2020

Input:

Klasifikácia produkcie na účely zaradenia do odpisových skupín v roku 2016

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.11.27 Klasifikácia produkcie na účely zaradenia do odpisových skupín v roku 2016

Ing. Peter Horniaček

Produkcia, ktorá sa nemôže v zmysle § 21 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) zahrnovať do daňových výdavkov podnikateľských subjektov jednorazovo, ale postupne vo forme odpisov, sa považuje za hmotný majetok (ďalej len „HM“).  Podstatou tejto skutočnosti je fakt, že sa jedná o produkciu, ktorá sa svojím používaním vo výrobnom procese alebo poskytovaní služieb nespotrebúva, ale opotrebúva a preto aj prenos jej hodnoty do účtovných a daňových nákladov musí byť postupný. Odpisovaním sa podľa § 22 ods. 1 ZDP rozumie postupné zahrnovanie odpisov z HM (ale aj z nehmotného majetku) do daňových výdavkov, ktorý je účtovaný alebo evidovaný podľa § 6 ods. 11 a je používaný na zabezpečenie zdaniteľných príjmov.

 

Prvým predpokladom správneho zahrnovania odpisov predovšetkým z HM do daňových výdavkov je jeho zaradenie do príslušnej odpisovej skupiny (ďalej len „OS“). Podľa § 26 ods. 1 ZDP sa HM zaraďuje do šiestich odpisových skupín uvedených v Prílohe č. 1 k ZDP.

 

Pri zaraďovaní HM do príslušnej OS podľa Prílohy č. 1 sa postupuje podľa:

 

 • kódu štatistickej klasifikácie produktov podľa činnosti, ktorá bola vydaná Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činnosti (CPA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93 (ďalej len „KP“),

 • v prípade budov a stavieb kódu klasifikácie stavieb, ktorá je ustanovená vyhláškou Štatistického úradu SR č. 323/2010 Z. z. (ďalej len „KS“).

 

Po priradení kódu produktu, resp. kódu klasifikácie stavieb sa následne zaradí daný HM do OS podľa ZDP. Každá zo šiestich OS má stanovenú dobu odpisovania v rokoch. Do 31.12.2014 bol HM na účely odpisovania zaradený do 4 odpisových skupín, z ktorých najdlhšia doba odpisovania platila pre budovy zaradené v poslednej OS 4, a to 20 rokov.  Od 1.1.2015 sa rozdelením pôvodných OS 3 a 4 rozšíril počet OS na 6.

 

Odpisová skupina

 

Doba odpisovania

 

1

 

4 roky

 

2

 

6 rokov

 

3

 

8 rokov

 

4

 

12 rokov

 

5

 

20 rokov

 

6

 

40 rokov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HM zaradený vo všetkých OS sa všeobecne odpisuje rovnomerným spôsobom. Zrýchlené odpisovanie je možné využiť len pre HM zaradený v OS 2 a 3. Podľa prechodného ustanovenia § 52zd ods. 6 ZDP sa zmeny v zaradení HM do OS týkajú aj majetku odpisovaného podľa ZDP platného do 31.12.2014. Nadväzne na prechodné ustanovenie § 52zd ods. 2 ZDP je každý daňovník povinný vykonať zmeny v zaradení do OS počnúc zdaňovacím obdobím, ktoré začína najskôr 1.1.2015 (t. j. aj v prípade hospodárskeho roka so začiatkom v priebehu roka 2015). Pri preradení HM do nových OS a pokračovaní v odpisovaní platí zásada, že:

 • už uplatnené odpisy sa spätne neupravujú (§ 52zd ods. 6) a

 • HM sa odpíše do výšky 100 % vstupnej ceny.

 

Charakteristika odpisových skupín

 

 • Odpisová skupina 1

 

Základná charakteristika a typické príklady HM v OS 1:

-        niektoré druhy zvierat patriacich do základného stáda – napr. dojnice (KP 01.41.10), ostatný hovädzí dobytok a byvoly (KP 01.42.11), ovce a kozy (KP 01.45.1,

-        počítače, spotrebná elektronika a kancelárske stroje – napr. počítače a periférne zariadenia (KP 26.2), komunikačné zariadenia (KP 26.3), spotrebná elektronika (KP 26.4), meracie, testovacie a navigačné zariadenia (KP 26.51), kancelárske stroje a zariadenia (KP 28.23),

-        stroje pre špecifické odvetvia – napr. stroje pre poľnohospodárstvo a lesníctvo (KP 28.3), stroje na výrobu potravín, nápojov a na spracovanie tabaku (KP 28.93), stroje pre textilný, odevný a kožiarsky priemysel (KP 28.94),

-        vymedzené druhy dopravných prostriedkov – napr. osobné automobily (KP 29.10.2), motorové vozidlá na prepravu desať a viac osôb (autobusy) okrem trolejbusov a elektrobusov (KP 29.10.3), motorové vozidlá na prepravu nákladu (KP 29.10.4)

-        ostatné druhy priemyselných produktov – napr. ostatné výrobky z plastov (KP 22.29), ručné nástroje (KP 28.24), a pod.,

-        a ostatné podľa prílohy č. 1.

 

Na čo si dať pozor pri zaraďovaní HM do OS 1:

-        zvieratá patriace do OS 1 sú v nadväznosti na § 38 postupov účtovania súčasťou HM účtovaného na účte 026 – Základné stádo a ťažné zvieratá, ak sa jedná o dospelé plemenné a chovné zvieratá za účelom hospodárskeho využitia, a to bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu. Dospelosť zvierat na účely ich zaradenie do dlhodobého HM  je stanovená zootechnickými zásadami ako je spôsobilosť reprodukcie, napr. spôsobilosť na rozmnožovanie vlastného druhu, veková hranica. Hospodárskym úžitkom sa rozumie najmä narodenie mláďat, produkcia mlieka, vlny, využitie ťažnej sily zvieraťa, komerčné využitie.

-        motorové vozidlá na prepravu nákladu (KP 29.10.4) nie sú v rovnakej OS 1 s prívesmi a návesmi za nimi zapájanými; tieto sú zaradené v OS 2 (KP 29.2),

-        traktory využívané v poľnohospodárstve nepatria k motorovým vozidlám na prepravu nákladu, ale do skupiny strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo (KP 28.3) a tiež je potrebné odlišne od nich posudzovať vlečky za nimi zapájané.

 


Do akej odpisovej skupiny sa zaradí cestný ťahač návesov a kontajnerový nákladný náves? V prípade cestného ťahača návesov sa jedná o motorové vozidlo na prepravu nákladu a patrí podľa KP 29.10.43 do OS 1. Kontajnerový nákladný náves patrí podľa KP 29.20.33 medzi karosérie motorových vozidiel (prívesy a návesy) a zaradí sa do OS 2.

 

 • Odpisová skupina 2

 

Základná charakteristika a typické príklady HM v OS 2:

-        zo zvierat ťažných alebo zvierat základného stáda patria do OS 2 len kone, na rozdiel od ostatných zvierat, ktoré patria do OS 1,

-        stavby – len montované stavby z dreva a z plastov (KP 16.23.2 a KP 22.23.2), ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete,

-        elektrické a elektroinštalačné zariadenia – napr. drôty a elektroinštalačné zariadenia (KP 27.3), elektrické svietidlá (KP 27.4), prístroje pre domácnosť (KP 27.5),

-        stroje na tvarovanie kovov a obrábanie (KP 28.4),

-        stroje pre špecifické odvetvia výroby a služieb – napr. stroje pre hlbinnú a povrchovú ťažbu a pre stavebníctvo (KP 28.92), stroje a prístroje na výrobu papiera a lepenky (KP 28.95), stroje na výrobu plastov a gumy (KP 28.96), lekárske a stomatologické nástroje a potreby (KP 32.5)

-        vymedzené druhy dopravných prostriedkov – len trolejbusy a elektrobusy (KP 29.10.3),

-        prívesy a návesy používané motorovými vozidlami na prepravu nákladu (KP 29.2),

-        nábytok (KP 31.0)

-        rozvody počítačových sietí zabudované v stavbách a určené na tzv. komponentné odpisovanie podľa § 22 ods. 15 ZDP,

-        a ostatné poľa prílohy č. 1.

 

Na čo si dať pozor pri zaraďovaní HM do OS 2:

-        elektrické prístroje pre domácnosť (KP 27.5, napr. mikrovlnné rúry, chladničky a pod.) používané napr. v ako súčasť vybavenie kuchyniek kancelárií sú zaradené v OS 2 a nie spolu s kancelárskymi strojmi (KP 28.23) v OS 1,

-        pri montovaných stavbách z dreva a plastov je potrebné posúdiť ich pripojenie na inžinierske siete; ak nie sú pripojené na inžinierske siete, neposudzujú sa ako samostatné stavebné objekty a nie sú súčasťou OS 5 a 6 určených pre budovy a stavby, ale OS 2,

-        rozvody počítačových sietí zabudované v stavbách sú zaradené v OS 2, ak sú určené na tzv. komponentné odpisovanie.

 

Príklad:

Do ktorej OS má spoločnosť zaradiť  striekacie zariadenie slúžiace maliarom a natieračom pri ich práci? Ak vychádzame z názvu „striekacie zariadenie“, jedná sa o obdobu striekacej pištole keď, laicky povedané, je farba vzduchom poháňaná zo zásobníka. Podľa KP patria striekacie pištole do kódu 28.29.22 (Hasiace prístroje, striekacie pištole, dúchadlá na vrhanie piesku alebo na vháňanie pary a podobné mechanické zariadenia okrem zariadení používaných v poľnohospodárstve), ktorý je zaradený v OS 2 s dobou odpisovania 6 rokov.

 

 • Odpisová skupina 3

 

Základná charakteristika a typické príklady HM v OS 3 – vymedzené technológie:

-        elektrické motory, generátory a transformátory a elektrické rozvodné a ovládacie zariadenia (KP 27.1),

-        zážihové spaľovacie lodné motory, ostatné motory (KP 28.11.12),

-        ostatné piestové vznetové motory s vnútorným spaľovaním (KP 28.11.13),

-        turbíny (KP 28.11.2),

-        pece, horáky a ich časti (KP 28.21.1),

-        chladiace a vetracie zariadenia (KP 28.25),

-        plynové generátory, destilačné a filtračné prístroje (KP 28.29.1),

-        stroje pre metalurgiu (28.91).

 

Na čo si dať pozor pri zaraďovaní HM do OS 3:

-        oproti stavu platnému do 31.12.2014 sa pôvodná OS 3 s dobou odpisovania 12 rokov rozdelila na novú OS 3 s dobou odpisovania 8 rokov a novú OS 4 s pôvodnou dobou odpisovania 12 rokov,

-        chladiace zariadenia okrem typov pre domácnosť sú zatriedené čiastočne aj v OS 2 (KP 28.25.13), preto je potrebné dôkladne posúdiť ich charakter,

-        generátorové agregáty sú zatriedené čiastočne aj v OS 2 (KP 27.11.31), preto je potrebné dôkladne posúdiť ich charakter.

 

Príklad:

Spoločnosť obstarala v septembri 2016 vetracie zariadenie, ktoré bude slúžiť vo výrobných priestoroch za 120 000 €. Tento HM patrí do kódu Klasifikácie produktov 28.25 a od roku 2015 patrí do OS 3 s dobou odpisovania 8 rokov. Pri OS 3 má spoločnosť možnosť rozhodnúť sa pre rovnomerné alebo zrýchlené odpisovanie. Do 31.12.2014 by uvedený majetok bol zaradený síce v OS 3, ale s dobou odpisovania 12 rokov. Ak by takéto zariadenie bolo zaradené do užívania a odpisované do 31.12.2014, spoločnosť je povinná počnúc 1.1.2015 vykonať jeho preradenie do OS 3 s kratšou dobou odpisovania a počnúc rokom 2015 prehodnotiť výšku ročného odpisu.

 

 • Odpisová skupina 4

 

Základná charakteristika a typické príklady HM v OS 4:

-        zvyšné technológie z pôvodnej OS 3 - ostatné nádrže, zásobníky a kontajnery z kovov (KP 25.29), parné kotly okrem kotlov pre centrálny ohrev teplej vody (KP 25.3),

-        niektoré druhy dopravných prostriedkov - rekreačné a športové člny (KP 30.12), lietadlá a kozmické lode a podobné zariadenia (KP 30.3),

-        pestovateľské celky trvalých porastov s časom plodnosti dlhším ako tri roky,

-        vymedzené druhy budov a stavieb - drobné stavby vymedzené osobitným predpisom, montované budovy z betónu a kovov (KP 23.61.20 a KP 25.11.10), ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete,

-        jednotlivé oddeliteľné súčasti zabudované v stavbách (klimatizačné zariadenia, osobné a nákladné výťahy, eskalátory a pohyblivé chodníky) a určené na tzv. komponentné odpisovanie podľa § 22 ods. 15 ZDP,

-        a ostatné podľa prílohy č. 1.

 

Na čo si dať pozor pri zaraďovaní HM do OS 4 :

-        oproti stavu platnému do 31.12.2014 v nej ostali pôvodné druhy HM, ktoré neboli preradené do novej OS 3 a zároveň boli do nej preradené aj niektoré druhy dopravných prostriedkov z OS 2 (KP 30.12 a KP 30.3), 

-        za pestovateľské celky trvalých porastov sa podľa § 22 ods. 5 ZDP považujú porasty, ktorých doba plodnosti je dlhšia ako 3 roky a patria sem ovocné stromy a kríky a chmeľnice a vinice vysádzané v predpísanej hustote; tieto sa za odpisovaný HM považujú až po dosiahnutí plodonosnej staroby, t. j. začínajú sa odpisovať v tom zdaňovacom období, v ktorom začnú rodiť ovocie,

-        pri montovaných budovách z betónu a kovov je potrebné posúdiť ich pripojenie na inžinierske siete; ak nie sú pripojené na inžinierske siete, nie sú samostatnými stavebnými objektmi a súčasťou OS 5 a 6 určených pre budovy a stavby, ale OS 4,

-        klimatizačné zariadenia, osobné a nákladné výťahy, eskalátory a pohyblivé chodníky, ktoré sú zabudované v stavbách, ak sú určené na tzv. komponentné odpisovanie, sú zaradené v OS 4.

 


Spoločnosť v roku 2013 zaradila rozvody dusíka ako drobnú stavbu v OS 3, pretože spĺňala podmienky rozlohy do 25 m2 a výšky do 5 m. V roku 2014 spoločnosť rozšírila základ tejto stavby na 32 m2. Je potrebné túto stavbu preradiť do OS 4? Na komplexné posúdenie je potrebné vychádzať zo stavebnej dokumentácie, z konania pred stavebným úradom, prípadne katastra nehnuteľností a podobne. ZDP považuje drobné stavby za odpisovaný hmotný majetok, ktorý bol do 31.12.2014 zaradený v OS 3 s dobou odpisovania 12 rokov. Definícia drobnej stavby je obsiahnutá v § 139b ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a rozumie sa ňou stavba, ktorá má doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu a ktorá nemôže podstatne ovplyvniť životné prostredie, ak jej zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m.  Veľmi dôležité je posúdiť charakter rozšírenia stavby. Ak sa jednalo o prístavbu v zmysle §139b ods. 5 písm. b) stavebného zákona (pôdorysné rozšírenie stavby, pričom prístavba je prevádzkovo spojená s doterajšou stavbou), je možné povedať, že drobná stavba sa preklasifikovala na jednoduchú stavbu podľa § 139b ods. 1 písm. c) stavebného zákona (prízemná stavba, ak jej zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m). Uvedené je možné zistiť len zo stavebnej dokumentácie a v zásade platí, že medzi stavbou (drobnou) a prístavbou nemôže byť napr. diletačná medzera, resp. ďalší oporný múr. V prípade takejto prístavby a zmeny drobnej stavby na jednoduchú stavbu je potrebné v roku vykonania prístavby pristúpiť k preradeniu drobnej stavby do OS 4 s tým, že už uplatnené odpisy sa spätne neupravujú. Ak sa však jednalo o rozšírenie, ktoré nespĺňa charakter prístavby, je potrebné zo stavebnej dokumentácie posúdiť, či sa nejedná o novú drobnú stavbu. Pre správne posúdenie rozšírenia drobnej stavby je potrebné podporne vychádzať z ohlásenia stavebnému úradu, alebo stavebného povolenia (§ 54 až § 58 stavebného zákona) a tiež je potrebné zistiť, či je drobná stavba zapísaná v katastri nehnuteľností.

 

 • Odpisová skupina 5

 

Základná charakteristika a typické príklady HM v OS 5:

-        budovy nezaradené v OS 6, t. j. budovy a stavby, ktoré nemajú administratívny charakter alebo nie sú určené na bývanie, t. j. budovy predovšetkým výrobného charakteru,

-        inžinierske stavby okrem inžinierskych stavieb zaradených v OS 4 a 6.

 

Na čo si dať pozor pri zaraďovaní HM do OS 5 :

-        oproti stavu platnému do 31.12.2014 sa pôvodná OS 4 určená všeobecne pre stavby s dobou odpisovania 20 rokov rozdelila na novú OS 5 s pôvodnou dobou odpisovania 20 rokov a novú OS 6 s novou dobou odpisovania 40 rokov a preto je pri budovách zaradených do užívania a odpisovaných do 31.12.2014 potrebné prehodnotiť ich charakter a prípadne pristúpiť k ich preradeniu do OS 6, čím príde aj k prehodnoteniu výšky ročného odpisu,

-        budovy zaradené v OS 5 je možné od 1.1.2015 odpisovať len rovnomerným spôsobom,

-        montované stavby z dreva a platov, montované budovy z betónu a kovov, ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske site sa odpisujú v OS 2 a 4 a nie v OS 5.

 

 • Odpisová skupina 6 – budovy administratívneho charakteru a budovy určené na bývanie:

-        bytové budovy (KS 11),

-        hotely a podobné budovy (KS 121),

-        budovy pre administratívu (KS 1220),

-        budovy pre kultúru a verejnú zábavu, vzdelávanie a zdravotníctvo (KS 126),

-        ostatné nebytové budovy (KS 127) okrem nebytových poľnohospodárskych budov (KS 1271) a budov pre kasárne pre hasičov (KS 1274),

-        ostatné inžinierske stavby (KS 24).

 

Na čo si dať pozor pri zaraďovaní HM do OS 6 :

-        oproti stavu platnému do 31.12.2014 boli do nej preradené budovy administratívneho charakteru a budovy určené na bývanie a predĺžila sa doba ich odpisovania na 40 rokov, preto platí povinnosť prehodnotenia OS a spôsobu odpisovania budov zaradených do užívania a odpisovaných do 31.12.2014,

-        budovy zaradené v OS 6 je možné od 1.1.2015 odpisovať len rovnomerným spôsobom.

 

Pri používaní budovy na niekoľko účelov môže vzniknúť problém s jej zaradením do príslušnej OS. Preto podľa doplneného § 26 ods. 2 je od 1.1.2015 na zaradenie budovy do OS rozhodujúce jej hlavné využitie určené z celkovej úžitkovej plochy.

 

Hlavné využitie budovy:

 • sa urči porovnaním úžitkovej plochy v m2 využívanej na účely podľa OS 6 k úžitkovej ploche v m2 na ostatné účely podľa OS 5,

 • z celkovej úžitkovej plochy sa posudzuje k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia a v roku zaradenia budovy do užívania sa primárne vychádza z projektovej dokumentácie a stavebného povolenia,

 • a jeho zmena musí vychádzať predovšetkým zo stavebných úprav a po vykonaní stavebných úprav s cieľom zmeny účelu využitia sa musí prehodnotiť aj zaradenie budovy do príslušnej OS; v prípade jej preradenia sa síce zmení doba odpisovania, ale už uplatnené odpisy v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach sa nemenia,

 • v zmysle vysvetliviek ku klasifikácii stavieb neovplyvní podlahová plocha spoločných priestorov (schodištia, chodby a pod.), ktorých plocha sa nepovažuje za úžitkovú plochu.

 

v Príklad:

Spoločnosť využíva budovu zaradenú vo svojom majetku na rôzne účely. Na účely zaradenia budovy do príslušnej OS sa celková úžitková plocha budovy vo výmere 5 000 m2 sa rozdeľuje nasledovne:

 

Účel

 

ÚP v m2

 

% podiel z ÚP

 

Kód klasifikácie stavieb

 

OS

 

Kancelárie

 

750

 

15 %

 

1220

 

6

 

Obchody

 

1 000

 

20 %

 

1230

 

5