dnes je 28.5.2020

Input:

Informácia k Nariadeniu o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z príjmov s príkladmi

31.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.03.1.3 Informácia k Nariadeniu o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z príjmov s príkladmi

Ing. Klára Klabníková a kol.

Za účelom riešenia aktuálnych problémov na zamedzenie šírenia koronavírusu COVID-19 a na zmiernenie ekonomických dopadov na daňové subjekty Vláda SR vydala Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 48/2020 Z. z. z 18. marca 2020 o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z príjmov (ďalej len „Nariadenie”) . Nariadenie je podľa § 2 účinné dňom vyhlásenia, t.j. od 19.marca 2020.

1. Daňový nedoplatok a daň podľa daňového poriadku

Nariadenie je vypracované v súlade s § 160 ods. 3 zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „daňový poriadok”). Za účelom správneho porozumenia zániku daňového nedoplatku je potrebné uviesť čo rozumieme daňovým nedoplatkom a daňou podľa daňového poriadku.

Daňovým nedoplatkom je podľa § 2 písm. f) daňového poriadku dlžná suma dane po lehote jej splatnosti.

Daňou je podľa § 2 písm. b) daňového poriadku daň podľa osobitných predpisov aj vrátane úroku z omeškania, úroku a pokuty podľa daňového poriadku alebo osobitných predpisov.

Zánik daňového nedoplatku upravuje § 84 daňového poriadku, v ktorom sú uvedené spôsoby zániku daňového nedoplatku, napr. ak dôjde k zániku daňového subjektu bez právneho nástupcu. Daňový nedoplatok zaniká dňom právoplatnosti rozhodnutia správcu dane o zániku daňového nedoplatku a podmienok uvedených v tomto ustanovení.

2. Daňový nedoplatok podľa Nariadenia

Daňový nedoplatok na účely uplatnenia Nariadenia je osobitný spôsob zániku daňového nedoplatku určeného týmto Nariadením. Daňový nedoplatok podľa Nariadenia bezprostredne súvisí s povinnosťami daňového subjektu, vyplývajúce zo zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p. (ďalej len „ZDP), ak daňový subjekt tieto povinnosti vykonal po zákonom ustanovenej lehote. T.zn., že daňový subjekt sa dopustil správneho deliktu podľa § 154 daňového poriadku, za ktorý správca dane vyrubí sankciu podľa § 155 alebo podľa § 156 daňového poriadku. Ak sankciu daňový subjekt nezaplatí v určenej výške a v ustanovenej lehote, stáva sa nezaplatená sankcia daňovým nedoplatkom, ktorý po splnení podmienok uvedených v Nariadení zanikne zo zákona. T.zn., že už nie je potrebné, aby daňový subjekt vykonal ďalšie úkony na jeho zánik, napr. požiadal správcu dane o jeho úľavu alebo odpustenie.


Dôležité:

Zánik daňového nedoplatku podľa Nariadenia súvisí bezprostredne s povinnosťami, ktoré daňový subjekt vykonal po ustanovenej lehote za zdaňovacie obdobie roku 2019 podľa ZDP a vzťahuje sa na úkony uvedené v Nariadení vykonané v lehote ustanovenej v Nariadení.

3. Prípady povinností daňového subjektu v súvisiace so zánikom daňového nedoplatku

Ide o nasledovné povinnosti vykonané po ustanovenej lehote, za ktorý správca dane vyrubí sankciu, ktorú daňový subjekt nezaplatí, a na účely Nariadenia sa stáva daňovým nedoplatkom, ktorý po splnení podmienok zanikne, a to:

 1. podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2019 podaného podľa § 49 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p. (ďalej len „ZDP), ktoré má daňový subjekt podať v lehote podľa § 49 ods. 2 ZDP, t.j. do troch mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Táto lehota sa predlžuje doručením písomného oznámenia podľa § 49 ods. 3 písm. a) ZDP najviac o tri celé kalendárne mesiace alebo najviac o šesť kalendárnych mesiacov podľa § 49 ods. 3 písm. b) ZDP, ak daňový subjekt poberal zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí.
 2. V lehotách, v ktorých daňový subjekt je povinný podať daňové priznanie je suma dane uvedená v daňovom priznaní aj splatná, t.j. 31.03.2020, alebo v lehote, o akú oznámil daňový subjekt predĺženie lehoty na podanie daňového priznania.
 3. podanie ročného hlásenia o vyúčtovaní dane, o úhrne príjmov zo závislej činnosti,  o daňovom bonuse a o daňovom bonuse za zaplatené úroky (ďalej len „hlásenie”) podľa § 39 ods. 9 písm. b) ZDP a v lehote podľa § 49 ods. 2 ZDP do konca apríla po uplynutí zdaňovacieho obdobia, t.j. za zdaňovacie obdobie 2019 je zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane je povinný podať správcovi ročné hlásenie do 30. apríla 2020.
 4. V lehote, v ktorej je zamestnávateľ ale aj daňovník ,dedič alebo osoba podľa osobitného predpisu (Zákonník práce) hlásenie podať, sú tieto osoby povinné sumu dane uvedenej v tomto hlásení aj zaplatiť do 30. apríla 2020.
 5. podanie oznámenia podľa § 43 ods. 17 písm. a) ZDPo zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou, ktoré podáva poskytovateľ zdravotnej starostlivosti ako platiteľ dane definovaný v § 2 písm. z) ZDP, do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí kalendárneho roka z príjmov (peňažné a nepeňažné plnenia) uvedených v § 43 ods. 3 písm. o) ZDP, t.j. za rok 2019 platiteľ dane ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný podať oznámenie o zrazení a odvedení dane do 31. marca 2020.
 6. odvedenie dane vyberanou zrážkou v lehote podľa § 43 ods. 17 ZDP je platiteľ povinný túto zrazenú daň odviesť správcovi dane do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bolo peňažné a nepeňažné plnenie prijaté podľa § 43 ods. 3 písm. o) ZDP od držiteľa definovaný v § 2 písm. y) ZDP.


Poznámka: podmienkou, aby sa sankcia (pokuta alebo úrok z omeškania) stala daňovým nedoplatkom je, aby sankcia nebola zaplatená, pretože len nezaplatená sankcia (rovnako aj pri inej dani , vo všeobecnosti) sa stáva daňovým nedoplatkom. Ak daňový subjekt sankciu zaplatí, nevzniká daňový nedoplatok a nemá čo zaniknúť podľa Nariadenia. Zn. to, že na zaplatenú sankciu nemožno uplatniť Nariadenie.


4.Komentár k Nariadeniu

Nariadenie ustanovuje: deň, ku ktorému zaniká daňový nedoplatok, definuje, čo sa považuje za daňový nedoplatok na účely jeho zániku podľa Nariadenia, podmienky zániku daňového nedoplatku daňový subjekt, na ktorého sa zánik daňového nedoplatku vzťahuje.

Nariadenie obsahuje dve ustanovenia: ust. § 1 upravuje postup a podmienky zániku daňového nedoplatku a jeho definíciu na účely Nariadenia a ust. § 2 ustanovuje jeho účinnosť.

 • K § 1 Nariadenia

Odsek 1 - určuje deň, ku ktorému zaniká daňový nedoplatok; daňový nedoplatok zaniká dňom 1. január 2021 vrátane. Za daňový nedoplatok na účely uplatnenia Nariadenia sa považuje nezaplatená sankcia prislúchajúca k dani z príjmov za oneskorené podanie daňového priznania k dani z príjmov za nezaplatenie sumy dane z príjmov v ustanovenej lehote uvedenej v podanom daňovom priznania po splnení podmienok na jeho zánik ako je uvedené v odseku 2.

Odsek 2 - určuje podmienky zániku daňového nedoplatku, ktoré musia byť splnené, aby došlo k zániku daňového nedoplatku podľa Nariadenia. Podmienka splnenia zániku daňového nedoplatku je nasledovná: ak posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov uplynie 31.03. 2020, 30.04.2020 alebo 31.05.2020, a ak daňový subjekt podal toto daňové priznanie najneskôr 30.06.2020, môže aj skôr a aj daň zaplatiť skôr, ale nie neskôr ako 30.06.2020, daňový nedoplatok zaniká k 1. januáru 2021.

Z uvedené ust. § 1 ods. 1 a 2 Nariadenia vyplýva, že ak daňový subjekt podal daňové priznanie k dani z príjmov najneskôr 30.06.2020 a daň z príjmov uvedená v podanom daňovom priznaní zaplatil daňový subjekt tiež najneskôr 30.06.2020, daňový nedoplatok k 1. januáru 2021 zaniká. Ide o daňový subjekt, ktorý má podľa § 49 ods. 3 ZDP predĺženú lehotu na jeho podanie.

Podľa ust. § 1 ods. 3sa Nariadenie vzťahuje aj na zánik daňového nedoplatku na dani z príjmov, ktorým je nezaplatená sankcia prislúchajúca k dani z príjmov za oneskorené podanie oznámenia o zrazení a odvedení dane z príjmov a za neodvedenie dane vyberanej zrážkou v ustanovenej lehote za podmienok podľa odseku 4.

Podľa § 1 ods. 4 Nariadenia daňový nedoplatok zaniká aj daňovému subjektu, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý mal povinnosť predložiť oznámenie o zrazení a odvedení dane z príjmov vyberanej zrážkou v lehote do 31.03.2020 za zdaňovacie obdobie roku 2019, ak toto oznámenie o zrazení a odvedení dane z príjmov podal neskôr, ale najneskôr do 30.06.2020 a ak daň vyberanú zrážkou uvedená v oznámení neodviedol v ustanovenej lehote, ale v lehote najneskôr 30.06.2020.

Uplatnenie tohto Nariadenia bude mať podľa dôvodovej správy negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy vo výške približne sumu 830 tis. €. Ide o výšku sankcií pripadajúcich na mesiace apríl až jún, ktorý finančná správa vyrubila subjektom za rok 2019 zo správy daní z príjmov fyzických a právnických osôb.

 • Praktické príklady k uplatneniu Nariadenia


Príklad č. 1

Vzťahuje sa Nariadenie na daňovníkov, ktorí podali oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania na dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2019 a aj na daňovníkov, ktorí toto oznámenie o predlžení lehoty na jeho podanie nepodali?

Odp. Áno, Nariadenie sa vzťahuje na všetkých daňovníkov, t.j. na tých, ktorí podali oznámenie podľa § 49 ods. 3 ZDP o predĺžení lehoty na jeho podania a túto lehotu nedodržali, ako aj na tých, ktorí oznámenie o predĺžení lehoty na jeho podanie správcovi dane nepodali, ale povinnosť podať daňové priznanie a daň zaplatili splnili najneskôr 30.06.2020 za zdaňovacie obdobie 2019.


Príklad č. 2

Čo sa považuje za daňový nedoplatok podľa Nariadenia?

Odp. Za daňový nedoplatok na účely uplatnenia Nariadenia sa považuje sankcia, ktorou je:

 1. pokuta uložená za oneskorené podanie daňového priznania k dani z príjmov- § 49 ZDP
 2. úrok z omeškania vyrubený za oneskorené zaplatenie dane z príjmov zo sumy dane uvedenej v podanom daňovom priznaní až do dňa zaplatenia - § 49 ZDP
 3. pokuta uložená za oneskorené podanie ročného hlásenia - § 49 ZDP
 4. úrok z omeškania vyrubený za oneskorené zaplatenie dane z príjmov zo sumy dane uvedenej v podanom ročnom hlásení až do dňa zaplatenia - § 49 ZDP
 5. pokuta uložená za oneskorené podanie oznámenia poskytovateľom zdravotnej starostlivosti - § 43 ods. 17 písm. a) ZDP
 6. úrok z omeškania vyrubený za oneskorené odvedenie zrazenej zrážkovej dani z nepeňažných plnení poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý mu bolo poskytnuté od držiteľa uvedenej v oznámení až do dňa odvedenia dane - § 43 ods. 17 a § 43 ods. 3 písm. o) ZDP.


Príklad č. 3

Vzťahuje sa na daňový subjekt Nariadenie v prípade, keď daňový subjekt nepodal podľa § 49 ods. 3 ZDP oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za ZO 2019. Daňové priznanie podal 27.03.2020, ale daň zaplatil až 27.05.2020?

Odp.: Daňový subjekt podal daňové priznanie v ustanovenej lehote, t.j. do 31.03.2020, ale sumu dane uvedenú v daňovom priznaní zaplatil po ustanovenej lehote uvedenej v § 49 ods. 2 ZDP, t.j. daň je splatná v rovnakej lehote ako podanie daňového priznania. Daň bola zaplatená v lehote ustanovenej v § 1 ods. 2 Nariadenia, t.j. do 30.06.2020. Zn. to, že daňovník splnil podmienku na zánik daňového nedoplatku, ktorým je, resp. bude sankcia – úrok z omeškania za oneskorené zaplatenie dane.


Príklad č. 4

Vzťahuje sa na daňový subjekt Nariadenie v prípade, keď daňový subjekt nepodal podľa § 49 ods. 3 ZDP oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za ZO 2019. Daňové priznanie podal 27.05.2020 a daň zaplatil až 17.06.2020.

Odp.: Daňový subjekt splnil podmienky zániku daňového nedoplatku podľa § 1 ods. 1 Nariadenia. Daňovým nedoplatkom je nezaplatená pokuta za oneskorené podanie daňového priznania a nezaplatený úrok z meškania za oneskorené zaplatenie dane uvedenej v tomto daňovom priznaní. Daňové priznanie a daň zaplatil daňový subjekt po ustanovenej lehote, t.j. po 31. 03.2020, ale v lehote pre zánik daňového nedoplatku podľa Nariadenie, t.j. do 30.06.2020.


Príklad č. 5

Vzťahuje sa na daňový subjekt Nariadenie v prípade, keď daňový subjekt nepodal podľa § 49 ods. 3 ZDP oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za ZO 2019. Daňové priznanie podal 30.06.2020 a daň zaplatil až 06.07.2020?

Odp.: Daňový