dnes je 21.4.2021

Input:

Fyzická osoba, ktorá pokračuje v živnosti po úmrtí platiteľa podľa zákona o DPH v roku 2021

25.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.02.1.3 Fyzická osoba, ktorá pokračuje v živnosti po úmrtí platiteľa podľa zákona o DPH v roku 2021

Doc. Ing. Juraj Válek, PhD.

Fyzická osoba, ktorá pokračuje v živnosti podľa § 13 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 279/2001 Z. z. po úmrtí platiteľa, požiada najneskôr do 30 dní odo dňa úmrtia platiteľa príslušný daňový úrad poručiteľa, aby vyznačil v osvedčení o registrácii pre daň zomretého platiteľa dodatok, v ktorom uvedie meno, priezvisko a bydlisko osoby pokračujúcej v živnosti. Osvedčenie o registrácii pre daň s vyznačením dodatku je platné do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa skončí konanie o dedičstve.

Tzn. ak fyzická osoba (živnostník) zomrie, môžu v živnosti pokračovať až do skončenia konania o prejednaní dedičstva dedičia zo zákona, ak niet dedičov zo závetu, ďalej dedičia zo závetu a pozostalý manžel, aj keď nie je dedičom, ak je spoluvlastníkom majetku používaného na prevádzkovanie živnosti, ako aj pozostalý manžel, aj keď nie je dedičom, ak je spoluvlastníkom majetku používaného na prevádzkovanie živnosti, ak v živnosti nepokračujú dedičia, a tiež správca dedičstva, ak ho ustanovil súd.

Podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. v čase od úmrtia poručiteľa do skončenia konania o dedičstve sa osoba pokračujúca v živnosti považuje za platiteľa. Osoba pokračujúca v živnosti vo faktúrach vyhotovených do skončenia jej posledného zdaňovacieho obdobia uvádza svoje meno, priezvisko a miesto podnikania. Posledným zdaňovacím obdobím osoby pokračujúcej v živnosti je zdaňovacie obdobie, v ktorom sa skončí konanie o dedičstve. Pričom v daňovom priznaní za posledné zdaňovacie obdobie