dnes je 22.10.2020

Input:

Fakturácia pri predaji pozemkov z pohľadu DPH v roku 2020

29.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.11.2.2 Fakturácia pri predaji pozemkov z pohľadu DPH v roku 2020

Ing. Jozef Pohlod


Sme platcami DPH a predávame pozemky:

1. pozemok na ktorom stojí budova súpisné číslo, momentálne je ošarpaná a má nulovú hodnotu,

2. pozemok na ktorom je žumpa,

3. pozemok bez stavby.

Pozemky sú vedené v LV ako zastavané plochy a nádvoria. Pozemky sa idú predať realitnej kancelárií, ktorá nie je platcom DPH. Žiadame Vás o informáciu, ako máme postupovať pri fakturácií uvedených pozemkov (fakturovať s DPH)?

Odpoveď:

Pri predaji sa aplikuje ustanovenie § 38 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Podľa ustanovenia § 38 ods. 2 zákona o DPH od dane je oslobodené dodanie pozemku okrem dodania stavebného pozemku. Pokiaľ sa stavebný pozemok dodáva so stavbou alebo časťou stavby, vzťahuje sa na jeho dodanie odsek 1 alebo odsek 7. V praxi vznikajú problematické prístupy k predaju pozemkov, ktoré sú vedené ako zastavané plochy a nádvoria. Zákon o DPH nedefinuje pojem stavebný pozemok, a preto je potrebné vychádzať z definície, ktorá je uvedená v zákone č. 50/1976 Zb. stavebného zákona (ďalej len „stavebný zákon“).

V ustanovení § 43h SZ stavebného zákona je uvedené, že:

(1) Stavebným pozemkom sa rozumie časť územia určená územným plánom obce alebo územným plánom zóny, alebo územným rozhodnutím na zastavanie a pozemok zastavaný stavbou.

(2) Nezastavaný pozemok, ktorý je súčasťou poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo lesného pôdneho fondu, možno v územnom pláne obce alebo v územnom pláne zóny určiť za stavebný pozemok, ak sú splnené podmienky na jeho trvalé vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo z lesného pôdneho fondu, alebo ak je v zastavanom území.

Bez ohľadu na skutočnosť, či je v katastri nehnuteľnosti uvedený druh pozemku napr. záhrady, zastavaná plocha, orná pôda a pod., pre účely DPH je rozhodujúce to, či je to charakter stavebného pozemku alebo nie je to stavebný pozemok. Keďže z položenej otázky nie sú dostatočné informácie o parcelných číslach súvisiacich s pozemkami a budovou, podávame všeobecnejšiu odpoveď pre Vašu orientáciu pri predaji:

  • pozemok s príslušným parcelným číslom, na ktorom stojí budova, ktorá je ošarpaná a má nulovú hodnotu, považuje sa z hľadiska DPH ako predaj