dnes je 28.5.2020

Input:

Fakturácia podľa zákona o dani z pridanej hodnoty od 1.1.2019 a od 1.4.2019

24.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.04.1.1 Fakturácia podľa zákona o dani z pridanej hodnoty od 1.1.2019 a od 1.4.2019

Ing. Ivana Glazelová

Vzhľadom na doplnenie zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) s účinnosťou od 1. 1. 2019 a od 1. 4. 2019, Finančné riaditeľstvo SR vydáva aktualizovaný metodický pokyn k fakturácii podľa zákona o DPH.

Nové fakturačné pravidlá boli do zákona o DPH transponované s účinnosťou od 1. januára 2013 na základe smernice Rady 2010/45/EÚ z 13. júla 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o pravidlá fakturácie (ďalej len „fakturačná smernica“). K fakturačnej smernici boli vydané Vysvetlivky k pravidlám fakturácie DPH, ktoré uvádzame v prílohe tohto metodického pokynu. Tieto Vysvetlivky predstavujú praktické a neformálne usmernenie k uplatňovaniu právnych predpisov EÚ, nie sú však právne záväzné.

Doklad alebo oznámenie, ktoré mení pôvodnú faktúru a osobitne a jednoznačne sa na ňu vzťahuje

Dokladom, ktorým sa mení pôvodná faktúra, môže byť napríklad doklad, ktorým sa zvyšuje alebo znižuje fakturovaná cena, prípadne sa upravujú iné náležitosti pôvodne vyhotovenej faktúry. Ak sa vyhotoví takýto doklad, ktorý sa jednoznačne vzťahuje na pôvodnú faktúru, považuje sa na účely DPH za faktúru. Faktúra, ktorá mení pôvodnú faktúru a jednoznačne sa k nej vzťahuje, sa považuje za zjednodušenú faktúru v zmysle § 74 ods. 3 písm. c) zákona o DPH. Táto zjednodušená faktúra musí obsahovať poradové číslo pôvodnej faktúry a údaje, ktoré sa menia. S účinnosťou od 1. 4. 2019 sa zákonom č. 368/2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon o používaní ERP“) dopĺňa § 74 ods. 3 písm. c) zákona o DPH tak, že v prípade poradového čísla pôvodnej faktúry môže ísť aj o pôvodný identifikátor pokladničného dokladu podľa osobitného predpisu.

Osoby povinné vyhotoviť faktúru - § 72 zákona o DPH

Pravidlá členského štátu, v ktorom je dodávateľ tovarov alebo služieb usadený

Odchylne od predchádzajúceho pravidla podlieha fakturácia pravidlám uplatňovaným v členskom štáte, v ktorom:

a) má dodávateľ zriadené sídlo ekonomickej činnosti alebo prevádzkareň, z ktorých sa poskytuje plnenie, alebo ak takéto miesta neexistujú, v ktorom má trvalý pobyt alebo v ktorom sa obvykle zdržiava (kde je usadený), ak:

  • dodávateľ nie je usadený v členskom štáte, v ktorom je miesto dodania tovaru alebo služby, alebo prevádzkareň, ktorú má zriadenú v tomto členskom štáte, nezasahuje do dodávky, a osobou povinnou platiť daň je príjemca, s výnimkou situácie, keď faktúru vyhotovuje nadobúdateľ,

  • miesto dodania tovaru alebo služieb je mimo Európskej únie, teda v treťom štáte.

b) je identifikovaný dodávateľ alebo poskytovateľ využívajúci jednu z osobitných úprav (osobitná úprava pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronické služby, ktoré dodávajú zdaniteľné osoby neusadené na území EÚ - § 68a zákona o DPH platného v SR, alebo osobitná úprava pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronické služby, ktoré dodávajú zdaniteľné osoby usadené na území EÚ, ale neusadené v členskom štáte spotreby - § 68b zákona o DPH platného v SR).

Ak platiteľ dane dodáva telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronické služby s miestom dodania v inom členskom štáte právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a nie je identifikovaná pre DPH v inom členskom štáte, a platiteľ dane uplatňuje jednu z osobitných úprav uvedených v § 68a alebo § 68b zákona o DPH, od 1. 1. 2019 je povinný vyhotoviť faktúru podľa pravidiel stanovených v zákone o DPH. Uvedené vyplýva z doplneného znenia § 72 ods. 1 písm. h) zákona o DPH. K uplatňovaniu DPH v rámci osobitnej úpravy pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronické služby je vydaný samostatný metodický pokyn.

Vyhotovenie faktúry zahraničnou osobou z tretieho štátu

Novelou zákona o DPH od 1. 1. 2019 sa dopĺňa ustanovenie § 72 zákona o DPH o povinnosť pre zahraničnú osobu z tretieho štátu vyhotoviť faktúru podľa zákona o DPH platného v SR v prípade, ak táto zahraničná osoba z tretieho štátu dodáva tovar alebo službu s miestom dodania v tuzemsku (§ 72 ods. 3 zákona o DPH). Ide o zahraničnú osobu, ktorá nie je platiteľom DPH v tuzemsku, a dodáva tovar alebo službu s miestom dodania v tuzemsku pre zdaniteľnú osobu alebo pre právnickú osobu, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, pričom