dnes je 9.12.2023

Input:

Doručovanie zástupcovi adresáta

22.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.02.1.3 Doručovanie zástupcovi adresáta

Ing. Ján Mintál

V prípade, ak má adresát zástupcu s plnomocenstvom na účely správy daní, doručuje sa písomnosť len tomuto zástupcovi. Ak má však adresát osobne pri správe daní niečo vykonať, doručuje sa písomnosť jemu aj jeho zástupcovi. Týmto nie je dotknuté doručenie písomnosti uložením podľa § 9 ods. 2 a 11 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní v z. n. p. (ďalej iba „daňový poriadok”). V takomto prípade sa písomnosť považuje za doručenú v deň, keď je doručená tej osobe, od ktorej sa požaduje vykonanie nejakého úkonu. To znamená, že ak má daňový subjekt zástupcu, ale správca dane potrebuje vypočuť ako svedka daňový subjekt (napr. v nejakej inej veci), predvolanie doručí do vlastných rúk priamo daňovému subjektu. Podľa ustanovenia § 9 ods. 2 daňového poriadku, ak má zástupca trvalý pobyt alebo sídlo mimo územia členských štátov EU, musí si zvoliť zástupcu na