Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Doklad o zaplatení dane pri dovoze tovaru z pohľadu DPH v roku 2019

31.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.10.2.2 Doklad o zaplatení dane pri dovoze tovaru z pohľadu DPH v roku 2019

Ing. Ivana Glazelová


Dňa 12. 12. 2018 sme zaplatili daň pri dovoze (v lehote splatnosti, t. j. do 10 dní odo dňa oznámenia colného dlhu správcom dane). Daň bola odpočítaná v zdaňovacom období 12/2018.

Aký typ dokladu a ako má byť potvrdený, máme mať k dispozícii pre naplnenie podmienky uvedenej v § 51 ods. 1 písm. d) zákona č. 222/2004 Z. z. (kde sa uvádza, že to má byť dovozný doklad potvrdený colným orgánom)?

Na uvedené sa dopytujem aj na účely výkonu prípadnej kontroly a uznanie splnenia danej podmienky (dovozným dokladom sa myslí colné vyhlásenie, konkrétne jeho časť 3/8, ktorá je určená pre príjemcu a tá pre uznanie odpočítania v prípade kontroly musí byť potvrdená v časti J tohto vyhlásenia pod názvom “Kontrola colným úradom určenia“ (ktoré údaje o potvrdení sú potrebné pre uznanie splnenia podmienky uvedenej v § 51 ods. 1 písm. d) zákona č. 222/2004 Z. z. – dátum? Stav vyhlásenia – potvrdené, nepotvrdené? Prípadne ktoré ďalšie údaje? Alebo to môže byť iný doklad?

Ak dovozná platba bude len zaplatená, ale nakoľko je firma zastúpená colným zástupcom, ktorý do času podania daňového priznania nedoručil dovozný doklad potvrdený colným orgánom (samozrejme, že ten už existuje, nakoľko ak už podnikateľ má oznámenie o vymeraní dovoznej platby s uvedením platobných symbolov na jej zaplatenie, tovar je už prepustený do voľného obehu a dovozný doklad potvrdený colným orgánom už určite existuje, len ním podnikateľ nedisponuje), môže si podnikateľ uplatniť odpočítanie dane?

Odpoveď:

Odpočítanie dane platiteľom – § 49 zákona o DPH

§ 49 ods. 2 zákona o DPH, platiteľ môže odpočítať od dane, ktorú je povinný platiť, daň z tovarov a služieb, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ s výnimkou podľa odsekov 3 a 7. Platiteľ môže odpočítať daň, ak je daň:

a) voči nemu uplatnená iným platiteľom v tuzemsku z tovarov a služieb, ktoré sú alebo majú byť platiteľovi dodané,

b) ním uplatnená z tovarov a služieb, pri ktorých je povinný platiť daň podľa § 69 ods. 2 až 4, 7 a 9 až 12,

c) ním uplatnená pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 11 a § 11a,

d) zaplatená správcovi dane v tuzemsku pri dovoze tovaru.

§ 51 Uplatnenie práva na odpočítanie dane

(1) Právo na odpočítanie dane podľa § 49 môže platiteľ uplatniť, ak:

a) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. a) má faktúru od platiteľa vyhotovenú podľa § 71,

b) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) je daň uvedená v záznamoch podľa § 70,

c) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. c) má faktúru od dodávateľa z iného členského štátu,

d) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. d) má dovozný doklad potvrdený colným orgánom, v ktorom je platiteľ uvedený ako príjemca alebo dovozca.

§ 51 ods. 2 zákona o DPH, platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo písm. d)najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roku, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: