Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Daňové doklady u tuzemských plnění

5.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7 Daňové doklady u tuzemských plnění

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Tato část se z obecného pohledu věnuje daňovým dokladům vystavovaným u tuzemských plnění. Daňové doklady při dovozu a vývozu, při pořízení a dodání zboží do jiného členského státu či u přeshraničních služeb jsou řešeny v částech věnujících se této problematice. Obdobně je tomu i u opravných daňových dokladů, dokladů u režimu přenesení daňové povinnosti v tuzemsku, u zvláštních režimů apod.

Právní úprava

§ 26 až § 35a ZDPH

Daňový doklad může mít listinnou nebo elektronickou podobu. Elektronickou podobu má tehdy, pokud je vystaven a obdržen elektronicky. S použitím daňového dokladu v elektronické podobě musí souhlasit příjemce plnění.

Za správnost údajů na daňovém dokladu a jeho vystavení ve lhůtě odpovídá osoba, která plnění uskutečňuje.

Pravidla pro vystavování daňových dokladů

Povinnost vystavení daňového dokladu

Příklad

Plátce dodává jinému plátci stavební materiál. 2. září je poskytnuta záloha ve výši 50 %, k dodání zboží dojde 10. prosince. Do 17. září plátce vystaví daňový doklad stvrzující přijatou úplatu ve výši 50 % a do 25. prosince doklad, kde vyúčtuje zbývající základ daně a daň.

Příklad

Plátce poskytne jinému plátci službu zprostředkování úvěru. Protože se jedná o osvobozené plnění bez nároku na odpočet daně, poskytovatel plnění nemusí k danému plnění vystavit daňový doklad.

Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně požadovat k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění.

Náležitosti daňového dokladu

V případě, že vznikla povinnost přiznat plnění ke dni přijetí úplaty, neuvádí se jednotková cena bez daně a sleva.

Není-li v případě úplaty znám rozsah plnění, nemusí daňový doklad tento údaj obsahovat.

Povinnost uchovat daňový doklad

Zmocnění k vystavení daňového dokladu

Pokud je k vystavení daňového dokladu zmocněn příjemce plnění, na daňový doklad se uvede údaj „vystaveno zákazníkem”.

Ostatní druhy daňových dokladů

Souhrnný daňový doklad

 • používá se v případě, kdy je uskutečněno jedno nebo více samostatných plnění pro stejnou osobu v rámci kalendářního měsíce, může obsahovat i jednu nebo více úplat, ze kterých vznikla povinnost přiznat daň v tomto měsíci, od této osoby,

 • povinnost vystavení do 15 dnů od konce kalendářního měsíce, ve kterém se uskutečnilo první plnění, nebo byla přijata první úplata uvedená na souhrnném daňovém dokladu,

 • údaje společné pro všechna plnění a úplaty se uvedou pouze jednou.

Zjednodušený daňový doklad

 • lze vystavit, pokud není celková částka za plnění vyšší než 10 000 Kč,

 • nelze jej vystavit v případě prodeje zboží, které je předmětem spotřební daně z tabákových výrobků za jiné než pevné ceny pro konečného spotřebitele; dále u plnění, u nichž je povinen přiznat daň příjemce plnění, apod.,

 • nemusí obsahovat identifikační údaje příjemce plnění, jednotkovou cenu bez daně, případnou slevu, základ daně a výši daně,

 • neobsahuje-li výši daně, musí obsahovat částku, kterou poskytovatel plnění získal nebo má získat celkem.

Splátkový kalendář

 • daňový doklad používaný v případě nájemní smlouvy,

 • tvoří součást smlouvy nebo je na něj ve smlouvě odkazováno,

 • má náležitosti daňového dokladu, nahrazuje doklady v průběhu trvání smlouvy.

Platební kalendář

 • daňový doklad používaný v případě poskytnutí úplaty před uskutečněním plnění namísto samostatných dokladů o přijetí úplaty,

 • je na něm uveden rozpis plateb na předem stanovené období,

 • obsahuje stejné náležitosti jako obecný daňový doklad, nemusí obsahovat den uskutečnění plnění či den přijetí úplaty.

Doklad o použití

 • doklad, který plátce vystavuje v zákonu o DPH daných situacích, zejména když mu vzniká povinnost přiznat daň u bezúplatných plnění (vyřazení obchodního majetku pro účely osobní spotřeby, poskytnutí služby pro účely nesouvisející s ekonomickou činností plátce apod.),

 • uvede se zde rovněž sdělení o účelu použití.

Upozornění na časté chyby

Upozornění na časté chyby

Plátci někdy opomínají vystavit daňový doklad včas a komplikují tak příjemcům plnění uplatnění nároku na odpočet daně, který je u tuzemských plnění vázán na držení daňového dokladu.

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: