Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Daňová povinnosť pri tuzemskom dodaní tovaru v roku 2019

27.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.04.1.1 Daňová povinnosť pri tuzemskom dodaní tovaru v roku 2019

Ing. Ján Mintál

V zmysle § 19 ods.1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH”) vzniká daňová povinnosť pri dodaní tovaru dňom jeho dodania. Dňom dodania tovaru je deň, kedy kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník. Deň dodania tovaru pritom zákon o DPH určuje podľa toho, o aký druh tovaru ide, t. j., či ide o hnuteľnú vec, nehnuteľnosť alebo stavbu.

Daňová povinnosť pri dodaní hnuteľnej veci

Pri hnuteľných veciach (napr. stroje a zariadenia, prístroje, materiál, výrobky, elektrina, voda, plyn,.. atď.) sa pri posudzovaní, kedy kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník, vychádza zo zmluvy. Ak z uzavretej zmluvy nie je zrejmé, kedy kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník, potom sa pri posudzovaní tohto dňa vychádza z Obchodného zákonníka. Na účely vzniku daňovej povinnosti k DPH je rozhodujúce, kedy došlo k nadobudnutiu práva nakladať s tovarom ako vlastník, aj keď v niektorých prípadoch podľa uzavretých zmlúv neprejde právne vlastníctvo k tovaru jeho prevzatím od dodávateľa.


Platiteľ dane X uzatvoril kúpnopredajnú zmluvu s platiteľom Y na dodanie dreveného obkladu. Zo zmluvy vyplýva, že prepravu tovaru zabezpečí platiteľ Y u dopravcu a vlastnícke právo k tovaru prejde na platiteľa X až zaplatením dohodnutej kúpnej ceny. Platiteľ Y odovzdal tovar dopravcovi dňa 29. januára 2019. Následne dopravca odovzdal tovar platiteľovi X (kupujúcemu) 1.februára 2019, ktorý zaň zaplatil až 10.marca 2019.

Platiteľovi Y vznikla daňová povinnosť 1. februára 2019, nakoľko platiteľ X nadobudol právo nakladať s tovarom ako vlastník v tento deň. Skutočnosť, že vlastnícke právo k tovaru v zmysle zmluvy prejde na platiteľa X až 10. marca 2019 nemá v tomto prípade vplyv na určenie dňa vzniku daňovej povinnosti.

Daňová povinnosť pri prevode alebo prechode nehnuteľnosti

Pri prevode alebo prechode nehnuteľnosti je dňom dodania deň odovzdania nehnuteľnosti do užívania, ak je tento deň skorší ako deň zápisu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností. Ak je teda nehnuteľnosť odovzdaná kupujúcemu do užívania pred zápisom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností, potom deň odovzdania nehnuteľnosti do užívania nadobúdateľovi sa považuje za deň dodania nehnuteľnosti a predávajúcemu, platiteľovi dane, vzniká v tento deň daňová povinnosť. Ak nehnuteľnosť je odovzdaná do užívania neskôr, ako v deň zápisu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností, potom za deň dodania nehnuteľnosti sa považuje deň zápisu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností v zmysle zákona č.162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych práv a iných práv k nehnuteľnosti v z. n. p. (tzv. „katastrálny zákon”). Dňom zápisu sa rozumie deň, kedy nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie príslušného katastrálneho úradu o povolení vkladu do katastra nehnuteľností v zmysle katastrálneho zákona.


Podnikateľ XY je mesačným platiteľom DPH. V obchodnom majetku má zaradené tri samostatné budovy – administratívnu, v minulom roku skolaudovaný sklad a dielňu. V rámci reštrukturalizácie firmy predal budovu skladu istej právnickej osobe za 25 000 eur. Kúpna zmluva bola uzatvorená a obidvoma stranami podpísaná 8. januára 2019, avšak prevod vlastníctva budovy skladu bol uskutočnený až povolením vkladu do katastra nehnuteľností dňa 17.marca 2019.

Pre správne zahrnutie zdaniteľných plnení do daňového priznania z časového hľadiska je najdôležitejšie správne určenie uskutočnenia zdaniteľného plnenia. Nakoľko pri prevode alebo prechode nehnuteľnosti je dňom dodania deň odovzdania nehnuteľnosti do užívania, ak je tento deň skorší ako deň zápisu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľnosti, v prípade podnikateľa XY bolo zdaniteľné plnenie uskutočnené dňa 8. januára 2019, a teda táto skutočnosť bude vstupovať do daňového priznania za mesiac január 2019.

Daňová povinnosť pri dodaní stavby

K dodaniu stavby dochádza napríklad pri dodaní bytu na základe zmluvy o výstavbe bytu, uzavretia zmluvy o výstavbe rodinného domu „na kľúč” a pod. Pri dodaní stavby na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy je dňom dodania a teda aj dňom vzniku daňovej povinnosti deň odovzdania stavby.

Čiastková a opakovaná dodávka tovaru

Ak sa dodanie tovaru uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane počas trvania zmluvy, považuje sa tovar za dodaný najneskôr posledným dňom obdobia, na ktoré sa platba za opakovane alebo čiastkovo dodávaný tovar vzťahuje, a ak je dohodnutá platba za obdobie dlhšie ako 12 kalendárnych mesiacov, považuje sa tovar za dodaný najneskôr posledným dňom 12. mesiaca. Z uvedeného vyplýva, že za deň dodania môže byť určený aj skorší deň ako je posledný deň obdobia, na ktoré sa platba za opakovane alebo čiastkovo dodávaný tovar vzťahuje, tento deň by však mal byť zrejmý ako deň dodania napr. z faktúry.

Za čiastkové dodanie tovaru sa pritom považuje také dodanie tovaru, ktoré predstavuje časť celkového plnenia, na ktoré je uzavretá zmluva. Za opakované dodanie tovaru sa považuje dodanie rovnakého druhu tovaru v opakovaných dohodnutých lehotách. V praxi sa najčastejšie prípady opakovaného plnenia pri dodaní tovaru vyskytujú v súvislosti s dodávkou elektrickej energie, vody, tepla, plynu a pod.

Prijatá platba pred dodaním tovaru

Ak je platba prijatá pred dodaním tovaru, vzniká daňová povinnosť z prijatej platby dňom prijatia platby. Ak teda platiteľ dane - dodávateľ tovaru bude požadovať od odberateľa pred dodaním tovaru úhradu celej dohodnutej ceny alebo úhradu časti dohodnutej ceny, potom dodávateľovi, platiteľovi dane, vznikne daňová povinnosť dňom, kedy prijal preddavkovú platbu. Daňová povinnosť mu v tomto prípade vzniká len v rozsahu prijatej platby. Pri základnej sadzbe dane sa táto vypočíta podľa vzorca: /(suma prijatej platby x 20) :120/.


Podnikateľ XY je mesačným platiteľom DPH. Prevádzkuje stavebnú firmu, pričom v januári roku 2019 podpísal s klientom zmluvu o dielo na výstavbu rodinného domu. V zmysle podmienok tejto zmluvy bolo dohodnuté, že klient zaplatí celú sumu 144000 eur už pri podpise zmluvy – t. j. 14. januára 2019. Ak bude stavba rodinného domu dokončená, skolaudovaná a odovzdaná 20. novembra 2019, kedy vznikne podnikateľovi XY daňová povinnosť?

Vychádzajúc zo znenia otázky je potrebné skonštatovať, že daňová povinnosť podnikateľovi XY vznikla pri prijatí platby – v mesiaci január 2019 v rozsahu prijatej platby. Podnikateľ XY je povinný v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie január 2019, resp.I.Q.2019 priznať a odviesť DPH v sume 24000 eur /(144000 x

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: