Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Daň z poistenia pri refakturácii poistenia od materskej spoločnosti v roku 2019

2.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.04.2.1 Daň z poistenia pri refakturácii poistenia od materskej spoločnosti v roku 2019

Ing. Alena Zábojová


Sme spoločnosť so sídlom v SR a vlastní nás spoločnosť so sídlom v ČR. Naša materská spoločnosť dala poistiť všetok náš majetok a majetok našich sesterských spoločností (ako celok) v českej poisťovni a následne nám toto poistenie materská spoločnosť prefakturuje. Ide o poistenie majetku a havarijné poistenie vozidiel. Chceli by sme sa len uistiť, či máme z týchto faktúr odviesť daň z poistenia a či sa to týka aj havarijného poistenia. Alebo to bude fungovať ako zrážková daň, čiže máme im strhnúť daň z faktúr, zaplatiť im o to menej a odviesť štátu?

Predmetom dane je poistenie, ktoré spĺňa súčasne nasledovné dve kritériá:

 1. Ide o poistenie v zákonom vymedzených odvetviach neživotného poistenia. Toto vymedzenie je široké a pokrýva ustálené odvetvia neživotného poistenia. Prehľad vymedzených odvetví môžete nájsť v prílohe zákona. Predmetom dane nie je zaistenie.
 2. Poistné riziko je umiestnené v tuzemsku. V prípade nehnuteľnosti to je vtedy ak sa nehnuteľnosť nachádza v SR. V prípade motorových vozidiel je rozhodujúca skutočnosť, či uvedený dopravný prostriedok je, alebo má byť evidovaný v príslušnom registri vedenom v tuzemsku.

Kto je osobou povinnou platiť daň z poistenia v Slovenskej republike?

Všeobecným pravidlom je, že povinnosť platiť daň z poistenia má:

Poisťovateľ:

 • poisťovňa so sídlom v SR,

 • poisťovňa z iného členského štátu (v zmysle zákona o poisťovníctve) (členský štát EÚ alebo EHP, t. j. Nórsko, Lichtenštajnsko, Island),

 • pobočka zahraničnej poisťovne,

 • Slovenská kancelária poisťovateľov,

 • Eximbanka

Výnimkou zo všeobecného pravidla sú nasledovné dve situácie, kedy sa povinnosť platiť daň prenáša na inú osobu, ktorou je:

 • Poistník – v prípade, ak zaplatil poistné zahraničnej poisťovni, ktorá nemá v SR zriadenú pobočku; ak poistník preúčtuje poistné právnickej osobe (napr. dcérskej spoločnosti), je platiteľom v rozsahu nepreúčtovaného poistného,

 • Právnická osoba, ktorej sú preúčtované náklady poistenia.


„Preúčtovanými nákladmi poistenia” sa rozumie poistné alebo jeho časť zaplatené zahraničnej poisťovni, ktorá nemá na území SR pobočku, a ktoré od právnickej osoby požaduje zaplatiť alebo právnickej osobe priradí poistník alebo iná osoba ako poistník.

V prípade, kedy je osobou povinnou platiť daň podľa § 4 ods. 2 písm. b) zákona právnická osoba, ktorej sú preúčtované náklady poistenia, ktoré sa vzťahujú na poistné riziko umiestnené v tuzemsku, daňová povinnosť vzniká 30. deň od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom boli platiteľovi preúčtované náklady poistenia (§ 5 ods. 4 zákona). Deň preúčtovania nákladov nie je zákonom o dani z poistenia definovaný. Za deň preúčtovania nákladov v súlade s jeho bežným významom, sa považuje deň, kedy právnická osoba zaúčtovala záväzok voči poistníkovi, ktorý je náklady preúčtoval.

PZP aj havarijné poistenie motorových vozidiel, ak je poistné riziko umiestnené v tuzemsku v súlade s § 3 ods. 2 písm. b) zákona o dani z poistenia č. 213/2018 Z. z. podliehajú dani z poistenia (v prípade PZP pri uplatnení nulovej sadzby dane).

Základom dane v prípade vzniku daňovej povinnosti podľa:

 • 5 ods. 3 zákona, kedy daňová povinnosť vzniká poistníkovi, ktorý zaplatil poistné zahraničnej poisťovni, je suma zaplateného poistného,

 • 5 ods. 4 zákona, kedy daňová povinnosť vzniká právnickej osobe, ktorej sú preúčtované náklady poistenia a ktoré sa vzťahujú na poistné riziko umiestnené v tuzemsku, je suma preúčtovaných nákladov poistenia.

Vo vyššie uvedených prípadoch suma poistného, ako aj preúčtované náklady poistenia neobsahujú daň z poistenia. Daň sa vypočíta podľa vzorca, v ktorom v čitateli je súčin zaplateného poistného, resp. sumy preúčtovaných nákladov a príslušnej sadzby dane a v menovateli je číslo 100 (napr. ak preúčtované poistné je 150 potom daň sa vypočíta nasledovne: 150x8/100=12). To znamená, že materskej spoločnosti zaplatíte faktúru v plnej výške a na nákladový účet, kde ste účtovali poistenie doúčtujete daň z poistenia, ktorú odvediete daňovému úradu.

Zdaňovacím obdobím je kalendárny štvrťrok. Platiteľ je povinný podať daňové priznanie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení zdaňovacieho obdobia a v tej istej lehote aj daň zaplatiť. Platiteľ nie je povinný podať daňové priznanie, ak mu v zdaňovacom období nevznikla povinnosť platiť splatnú daň, alebo mu nevznikla povinnosť opraviť základ dane a daň podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona. Znamená to, že ani

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: