dnes je 1.3.2021

Input:

726/2002 Z.z., Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly

726/2002 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 13. decembra 2002,
ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 4 písm. i) a § 5 písm. a) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1) Táto vyhláška ustanovuje vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly.
(2) Táto vyhláška sa nevzťahuje na elektrickú požiarnu signalizáciu, ktorá je inštalovaná v banských dielach, dráhových vozidlách, riečnych plavidlách, námorných lodiach a v lietadlách.
§ 2
Všeobecné požiadavky
(1) Elektrická požiarna signalizácia je spravidla zariadenie, ktoré musí obsahovať ústredňu, hlásiče požiaru, zariadenie signalizácie požiaru, zariadenie na prenos požiarnej signalizácie a napájacie zariadenie.
(2) Elektrická požiarna signalizácia musí identifikovať najmenej jeden fyzikálny jav alebo chemický jav spôsobený požiarom v stráženom priestore, akusticky alebo opticky signalizovať poplach v stráženom priestore alebo v jeho okolí a ovládať zariadenia, ktoré sú na ňu napojené.
(3) V stavbe chránenej elektrickou požiarnou signalizáciou sú hlásiče požiaru umiestnené v stráženom priestore.
(4) Do stráženého priestoru sa spravidla umiestňujú automatické hlásiče požiaru a tlačidlové hlásiče požiaru; len tlačidlové hlásiče požiaru možno umiestniť do priestoru, v ktorom
a) je zabezpečená trvalá prítomnosť osôb, alebo
b) sú trvalo vytvárané nepriaznivé podmienky na prácu automatických hlásičov.
(5) Automatickými hlásičmi požiaru s adresáciou musí byť v stavbe vybavený požiarny úsek
a) s plochou väčšou ako 1 000 m2,
b) lôžkovej časti zdravotníckeho zariadenia,
c) ubytovacej časti hotela alebo inej stavby určenej na ubytovanie viac ako 100 osôb,
d) vnútorného zhromažďovacieho priestoru pre viac ako 500 osôb.
(6) Jednotlivé časti elektrickej požiarnej signalizácie sa vyhotovujú tak, aby vyhovovali enviromentálnym podmienkam pôsobenia, a to
a) vysokej a nízkej teploty okolia,
b) vysokej relatívnej vlhkosti,
c) prúdenia vzduchu,
d) dlhodobých účinkov vlhkosti,
e) korozívnych účinkov oxidu siričitého,
f) mechanických otrasov,
g) mechanických nárazov na povrch zariadení,
h) vibrácií a ich dlhodobému pôsobeniu,
i) elektrostatických výbojov,
j) elektromagnetických polí,
k) impulzov rýchlych prechodových prúdov s nízkou energiou vzniknutých prepínaním induktívnych záťaží,
l) pomalých vysoko energetických prechodov prúdov naindukovaných od bleskov alebo energetických rozvodní,
m) zmeny a prerušenia napájacieho napätia.
(7) Enviromentálne podmienky sa overujú podľa slovenskej technickej normy.1)
(8) Časti elektrickej požiarnej signalizácie sa vyhotovujú s krytím, ktoré zodpovedá prostrediu, v ktorom sú inštalované.2)
(9) Počítačový program elektrickej požiarnej signalizácie musí najmä
a) obsahovať modulárnu štruktúru,
b) obsahovať konštrukciu rozhraní pre manuálne a automaticky