dnes je 27.2.2020
Input:

147/2001 Z.z., Zákon o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.1.2019

147/2001 Z.z.
ZÁKON
z 5. apríla 2001
o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
23/2002 Z.z.
7. 2. 2002
mení § 10
525/2005 Z.z.
15. 12. 2005
mení , 10 novelizačných bodov
525/2005 Z.z.
1. 3. 2006
mení § 6 ods. 1 písm. e)
282/2006 Z.z.
1. 6. 2006
dopĺňa nový § 7a, § 11 ods. 3
342/2006 Z.z.
1. 6. 2006
mení § 8, § 11 ods. 3
102/2007 Z.z.
1. 4. 2007
mení § 10, § 11
648/2007 Z.z.
29. 12. 2007
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
402/2009 Z.z.
1. 12. 2009
dopĺňa § 8
182/2011 Z.z.
20. 7. 2011
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
362/2011 Z.z.
1. 12. 2011
mení a dopĺňa § 8 a § 11
313/2012 Z.z.
15. 10. 2012
dopĺňa prílohu
459/2012 Z.z.
2. 1. 2013
mení a dopĺňa § 8 a poznámky pod čiarou
102/2014 Z.z.
1. 5. 2014
mení a dopĺňa § 2, § 3 a poznámky pod čiarou
199/2014 Z.z.
17. 7. 2014
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
373/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
412/2015 Z.z.
1. 3. 2016
mení a dopĺňa § 3, § 11 a poznámku pod čiarou
307/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení § 3, § 9a, § 11 a poznámky pod čiarou
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon ustanovuje všeobecné požiadavky na reklamu, požiadavky na reklamu niektorých produktov, ochranu spotrebiteľov a podnikateľov pred účinkami neprípustnej porovnávacej reklamy a pôsobnosť orgánov verejnej správy pri výkone dozoru alebo dohľadu (ďalej len „dozor”) nad dodržiavaním tohto zákona. Tento zákon sa použije, ak osobitný zákon neustanovuje inak.1)
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
(1) Podľa tohto zákona
a) reklama je predvedenie, prezentácia alebo iné oznámenie v každej podobe súvisiace s obchodnou, podnikateľskou alebo inou zárobkovou činnosťou1b) s cieľom uplatniť produkty na trhu,
b) produkt je tovar, služby, nehnuteľnosti, obchodné meno,2) ochranná známka,3) označenie pôvodu výrobkov4) a iné práva a záväzky súvisiace s podnikaním,
c) šíriteľ reklamy je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá reklamu šíri,
d) tabakový výrobok je výrobok určený na fajčenie, šnupanie, cmúľanie alebo žuvanie, ak je čo len čiastočne vyrobený z tabaku,
e) sponzorstvo tabakového výrobku je finančný alebo vecný príspevok alebo iné plnenie pre fyzickú osobu alebo právnickú osobu, na podujatie alebo činnosť, ktorého účelom alebo vedľajším výsledkom je reklama tabakového výrobku; sponzorstvom tabakového výrobku nie je plnenie, ktoré je poskytnuté ako odplata za tovar alebo službu,
f) objednávateľom reklamy je ten, kto si objedná u šíriteľa reklamy šírenie reklamy.
(2) Reklamou nie je
a) označenie sídla právnickej osoby, trvalého pobytu fyzickej osoby, označenie prevádzkarne alebo organizačnej zložky právnickej osoby alebo fyzickej osoby obchodným menom, ako aj označenie budov, pozemkov a iných nehnuteľných vecí alebo hnuteľných vecí vo vlastníctve alebo v nájme týchto osôb,
b) označenie listov a obálok obchodným menom alebo ochrannou známkou,
c) označenie produktov alebo ich obalov údajmi, ktoré sa musia na nich uvádzať podľa osobitného predpisu,5)
d) zverejnenie výročnej správy o hospodárení, účtovnej závierky, auditu podniku alebo iných informácií o podniku, ak povinnosť ich zverejnenia vyplýva z osobitného predpisu.6)
§ 3
Všeobecné požiadavky na reklamu
(1) Reklama nesmie
a) obsahovať čokoľvek, čo znevažuje ľudskú dôstojnosť, uráža národnostné cítenie alebo náboženské cítenie, ako aj akúkoľvek diskrimináciu na základe pohlavia, rasy a sociálneho pôvodu,
b) propagovať násilie, vandalizmus alebo vulgárnosť a navádzať na protiprávne konanie alebo vyjadrovať s ním súhlas,
c) prezentovať nahotu ľudského tela pohoršujúcim spôsobom,
d) prezentovať produkty poškodzujúce životné prostredie alebo produkty škodlivé životu alebo zdraviu ľudí, zvierat alebo rastlín bez toho, aby sa na škodlivosť výslovne a zreteľne neupozornilo,
e) ohrozovať fyzické zdravie ani psychické zdravie občana,
f) prezentovať potraviny a výživové doplnky tak, akoby mali účinky liekov,
g) obsahovať osobné údaje, údaje o majetkových pomeroch osôb bez ich predchádzajúceho súhlasu,
h) odvolávať sa na vyhlásenia iných osôb bez ich predchádzajúceho súhlasu,
i) zasahovať do práv iných osôb bez ich