Najnovšie
 
 
 
 
CallMeBack
Do not fill this:
 
WriteMeBack
Do not fill this:
 
Modré číslo / bezplatná linka
 
Príklady z praxe - Dodanie a nadobudnutie tovaru a služieb
Oprava základu dane na základe prijatého dobropisu v roku 2015
2.3.2015, Ing. Martin Geško PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Sme v pozícii odberateľa, v mesiaci 12/14 sme dostali faktúru za dodanie tovaru s dátumom dodania 31.12.2014, DPH z faktúry sme si uplatnili v období 12/14.Vo februári 2015 sme dostali k uvedenej faktúre opravný doklad, nakoľko v prvej riadnej faktúre nebola správne uvedená jednotková cena a tým aj základ dane za celú faktúru. Opravný doklad /dobropis/ bol vystavený 2.2.2015 a dostali sme ho 4.2.2015. Do KV ho dáme v 2/15, ale v ktorom období ho máme dať do DP -v 2/15 alebo musíme podať dodatočné daňové priznanie k 12/14, nakoľko sme si uplatnili DPH vo vyššej sume, ako mala byť správne?
Dokumenty


Intrakomunitárne nadobudnutie tovaru od českého dodávateľa
16.2.2015, Ing. Stanislav Krajčír, zdroj: Verlag Dashöfer
Nadobudli sme tovar od českého dodávateľa pod českým ICĎPH, a to dňa 26.11.2014, faktúra vystavená 26.11.2014. Faktúru sme obdržali dňa 10.2.2015.
Dokumenty


Oprava faktúry, nesprávne vyčíslená DPH (02/2015)
30.1.2015, Ing. Vladimír Bartoš, zdroj: Verlag Dashöfer
Dobrý deň, potrebovala by som poradiť pri oprave vystavenej faktúry. Dňa 08.08.2014 bola vystavená faktúra v celkovej výške 9940,40 euro, dátum dodania 25.07.2014. ZD 8167,- + 1633,40 DPH 20% + 140,-/kde sa stala chyba a omylom vo faktúre nebola uvedená DPH zo sumy 140,-!!!!/ Na chybu sme prišli až dňa 30.09.2014. Následne bol vystavený ťarchopis vo výške 28,; k tejto faktúre s dátumom dodania 30.09.2014, a to v takejto podobe základ dane 0,- + 28,- DPH /DPH, ktoré nebolo omylom priznané vo faktúre za júl 2014/. Ťarchopis bol v kontrolnom výkaze DPH za 3.Q 2014 v C1 / 0+28,- DPH/. Postupovali sme správne, môže byť ťarchopis bez základu dane? Ak bol postup nesprávny, ako to konkrétne opraviť v DPDPH a KV DPH.
Dokumenty


Daňová povinnosť pri sprostredkovaní nájmu
16.6.2014, Ing. Vladimír Bartoš, zdroj: Verlag Dashöfer
Firma (platca DPH) sa v marci dohodla so sprostredkovateľom (tiež platca DPH),že sprostredkovateľ zabezpečí (sprostredkuje) do konca apríla uzatvorenie nájomnej zmluvy.
Dokumenty


Vyúčtovacia faktúra s preddavkom
13.5.2014, Ing. Vladimír Bartoš, zdroj: Verlag Dashöfer
Vystavenie konečnej faktúry za jazykový kurz, ktorý je zaplatený preddavkovo. Prijímame preddavky na trojmesačný jazykový kurz pred začatím kurzu. Výška preddavku je plná cena kurzu, vrátane DPH.
Dokumenty


Akú slovnú informáciu podľa par. 74 zákona o DPH treba uvádzať na faktúry do EÚ?
27.1.2014, Ing. Vladimír Bartoš, zdroj: Verlag Dashöfer
Fakturované je podľa: paragrafu 15, ods. 1 a 2 a podľa paragrafu 16 ods. 1.
Dokumenty


Ako treba posudzovať z hľadiska DPH, ak ako tuzemský platca DPH fakturujeme českému platcovi DPH (IČ DPH CZ) služby na nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v Rusku?
13.1.2014, Ing. Vladimír Bartoš, zdroj: Verlag Dashöfer
Vstupuje do súhrnného výkazu faktúra za poskytnutie prepravy tovaru slov.platcom DPH českému platcovi DPH - zdaniteľnej osobe? Preprava je zo SR do ČR.
Dokumenty


Trojstranný obchod - Holandsko, Česká republika a Slovenská republika
6.1.2014, Ing. Antónia Parajková, zdroj: Verlag Dashöfer
Naša spoločnosť dostala objednávku na dodanie služby. Jedná sa o prácu na hnuteľnom majetku, t.z., že materiál nám odberateľ dodá, my ho nekupujeme. Tento odberateľ je identifikovaný pre daň v Holandsku.
Dokumenty


Ak dodávam služby do EÚ bez DPH, vo výkaze DPH túto skutočnosť neuvediem, ale uvádzam ju v súhrnnom výkaze DPH - bude sa predaj olejnín/obilnín vykazovať podobne?
16.12.2013, Ing. Vladimír Bartoš, zdroj: Verlag Dashöfer
Faktúra sa bude vystavovať v celkovej sume bez DPH, ak odberateľ je platiteľom dane s odkazom na §69 ods. 12.
Dokumenty


Ak je samostatne vystavená faktúra za prepravu tovaru, ktorý je zdaňovaný zníženou sadzbou, aké % dane sa uvádza?
21.10.2013, Ing. Antónia Parajková, zdroj: Verlag Dashöfer
Slovenská firma platca DPH vystavila faktúru za dodanie liekov slovenskej firme, platcovi DPH s 10% DPH.
Dokumenty


Môžem si uplatniť DPH na vstupe pri dodávke 150 ks faktúr?
14.10.2013, Ing. Vladimír Bartoš, zdroj: Verlag Dashöfer
Obdržala som od dodávateľa 150 ks faktúr - daňových dokladov, ktoré sú prílohou k dokladu nazvanom Rekapitulácia.
Dokumenty


Kedy by som mala spraviť samozdanenie do výkazu DPH?
16.9.2013, Ing. Vladimír Bartoš, zdroj: Verlag Dashöfer
Keď faktúru za ojazdené auto z Nemecka vystavili 28.06.2013 a dňom dodania je 01.07.2013.
Dokumenty


Ako sa správne účtuje DPH v lekárni?
2.9.2013, Ing. Dušan Dobčovič, zdroj: Verlag Dashöfer
Po skončení mesiaca (štvrťroka) obdrží lekáreň dobropis od dodávateľa liekov.
Dokumenty


Pri prefakturácii poplatku, ktorý platíme Telekomunikačnému úradu SR (TÚ SR) za právo používať frekvenciu - poplatok s DPH alebo bez DPH?
19.8.2013, Ing. Marián Drozd, zdroj: Verlag Dashöfer
TÚ SR je štátny orgán, nie je platca DPH - poplatok je bez DPH. Naša spoločnosť je platiteľ DPH.
Dokumenty


Ako je to s uplatňovaním a účtovaním DPH u poľského dodávateľa?
12.8.2013, Ing. Dušan Dobčovič, zdroj: Verlag Dashöfer
Slovenská firma, platca DPH, objedná tovar u poľského dodávateľa, platca DPH pre poľského zákazníka. Tovar poľská firma prepraví priamo poľskej firme.
Dokumenty


Obrat sa počíta až odo dňa účinnosti zmluvy o združení?
5.8.2013, Ing. Vladimír Bartoš, zdroj: Verlag Dashöfer
Keď zmluvu o združení podpíšu dve spoločnosti s.r.o. platcovia DPH, ktoré ku dňu účinnosti zmluvy prekročili obrat 49790 EUR za predchádzajúcich 12 mesiacov.
Dokumenty


Môžeme si uplatniť plnú výšku DPH z mesačnej splátky?
8.7.2013, Ing. Antónia Parajková, zdroj: Verlag Dashöfer
Firma má prenajatý automobil formou operatívneho lízingu. Automobil sa využíva aj na súkromné účely. Je vyhotovená zmluva so zamestnancom, zdaňuje sa 1% z obstarávacej ceny, súkromne najazdené PHM si hradí zamestnanec.
Dokumenty


V akom režime DPH máme postupovať ak firma je platcom DPH?
1.7.2013, Ing. Vladimír Bartoš, zdroj: Verlag Dashöfer
Sme mesační platcovia DPH. Nakupujeme poukážky pre zamestnancov od firmy, ktorá poskytuje rehabilitačné služby. Tieto poukážky poskytujeme zamestnancom bezodplatne.
Dokumenty


Dovoz tovaru z tretích krajín
24.6.2013, Ing. Dušan Dobšovič, zdroj: Verlag Dashöfer
Tovar preclievala spoločnosť DLH z Bratislavy. Poslali nám JCD časť 3.8, na ktorej je uvedená hodnota tovaru, výška DPH, ktorú sme uhradili v 5/2013.
Dokumenty


Má byť faktúra uvedená s DPH alebo bez DPH pri prefakturovaní nákladov na mzdu?
17.6.2013, Ing. Jozef Pohlod, zdroj: Verlag Dashöfer
Máme zamestnanca, ktorý má v pracovnej zmluve miesto vykonávania práce aj na Slovensku aj v Čechách.
Dokumenty


Môže si spoločnosť objednať službu pod slovenskou IČ DPH a uplatniť si DPH na vstupe?
10.6.2013, Ing. Marta Rešetková PhD, zdroj: Verlag Dashöfer
Spoločnosť B dovezie z tretej krajiny na Slovensko tovar, ktorý skladuje v skladoch spoločnosti A, tam ho balia a posielajú do celej EÚ na základe objednávok.
Dokumenty


Čo sa uvádza na faktúre v súvislosti s prenosom daňovej povinnosti?
27.5.2013, Ing. Vladimír Bartoš, zdroj: Verlag Dashöfer
Právnická osoba, platiteľ DPH identifikovaný pre daň na Slovensku poskytuje elektromontážne práce platiteľovi dane identifikovanému pre daň v ČR na stavbách - nehnuteľnostiach v ČR.
Dokumenty


Má byť služba sprostredkovania opatrovateľstva nemeckému občanovi fakturovaná s DPH alebo bez DPH?
20.5.2013, Ing. Dušan Dobšovič, zdroj: Verlag Dashöfer
Slovenská SRO platca DPH sprostredkuje pre nemeckého občana (nepodnikateľa) službu opatrovateľstva v nemeckej rodine.
Dokumenty


Máme faktúry do ČR vystaviť s DPH alebo sa jedná o prenesenie daňovej povinnosti?
15.5.2013, Ing. Ján Mintál, zdroj: Verlag Dashöfer
Dovážame tovar z Českej republiky na ďalší predaj a na našom území externá spoločnosť robí malé úpravy na obale tohto tovaru. Táto spoločnosť nám vystaví faktúru a naša spoločnosť v zmysle uzatvorenej zmluvy časť týchto nákladov prefakturováva českej spoločnosti.
Dokumenty


Môžeme nájom nehnuteľnosti poskytovať bez DPH na výstupe?
7.5.2013, Ing. Ján Mintál, zdroj: Verlag Dashöfer
Sme právnická osoba, platiteľ DPH. Prenajímame tuzemskú nehnuteľnosť podnikateľovi z Talianska, ktorý je registrovaný pre DPH v Taliansku.
Dokumenty


Ako bude posudzovaná DPH pri reťazovom obchode?
26.4.2013, Ing. Ján Mintál, zdroj: Verlag Dashöfer
Slovenská firma prepraví tovar zo Slovenska do Bieloruska priamo.
Dokumenty


Môžeme si zaplatenú DPH dať do daňových nákladov?
10.4.2013, Ing Dušan Dobšovič, zdroj: Verlag Dashöfer
Osoba registrovaná pre DPH zaplatila Daňovému úradu daň.
Dokumenty


Je povinný sa študent zaregistrovať za platiteľa DPH v súvislosti s dodaním služby do iného ČŠ?
13.3.2013, Ing. Ján Mintál, zdroj: Verlag Dashöfer
Slovenský študent s trvalým bydliskom na Slovensku študuje v Českej republike. Ako študent - nepodnikateľ uzatvoril s českou firmou zmluvu o poskytovaní služieb.
Dokumenty


Má slovenský platiteľ fakturovať licenciu s DPH?
6.3.2013, Ing. Dušan Dobšovič, zdroj: Verlag Dashöfer
Slovenský platiteľ nám faktúruje poskytnutie licencie pre územie Českej republiky na realizáciu diela.
Dokumenty


Musí spoločnosť predať nehnuteľnosť aj s DPH alebo ju môže preniesť na kupujúceho?
1.3.2013, Ing. Dušan Dobšovič, zdroj: Verlag Dashöfer
Spoločnosť v roku 2009 kúpila nehnuteľnosť aj s vyčíslenou DPH. Urobila na nehnuteľnosti úpravy a opravy, v roku 2010 bola nehnuteľnosť skolaudovaná a v roku 2013 chce spoločnosť nehnuteľnosť predať.
Dokumenty


Aký vplyv má zľava na DPH na vstupe a na výstupe?
25.2.2013, Ing. Marta Rešetková PhD, zdroj: Verlag Dashöfer
Reštaurácia, s.r.o. a sme platcami DPH. Radi by sme uviedli v reštaurácii podporu predaja formou "pri nákupe dvoch jedál Vám poskytneme zľavu v hodnote lacnejšieho jedla".
Dokumenty


Musíme dovážať pod nemeckým IČ DPH?
20.2.2013, Ing. Marta Rešetková PhD, zdroj: Verlag Dashöfer
Dovážame teraz tovar z Nemecka pod našim slovenským IČ DPH.
Dokumenty


Vzniká nárok na vrátenie DPH, ktorú nám fakturuje rakúsky dodávateľ?
18.2.2013, Ing. Ján Mintál, zdroj: Verlag Dashöfer
Na výstupe nefakturuje DPH, nakoľko predmetná nehnuteľnosť sa nachádza v Rakúsku.
Dokumenty


Ako je to s DPH pri fakturácií slovenského subdodávateľa za dokumentáciu slovenskému hlavného dodávateľovi?
18.2.2013, Ing. Marta Rešetková PhD, zdroj: Verlag Dashöfer
Dokumentáciu skutočného vyhotovenia realizuje slovenský subdodávateľ pre slovenského hlavného dodávateľa, ktorý realizuje opravu potrubia v Českej republike.
Dokumenty


Aké povinnosti vznikajú spoločnosti platiteľovi DPH v tuzemsku oproti zdaniteľnej osobe?
15.2.2013, Ing. Dušan Dobšovič, zdroj: Verlag Dashöfer
Zdaniteľnej osobe platiteľovi DPH alebo neplatiteľovi DPH a taktiež oproti nezdaniteľnej osobe.
Dokumenty


Faktúra má byť vystavená s DPH pri darovaní osobného auta?
13.2.2013, Ing. Ján Mintál, zdroj: Verlag Dashöfer
V januári 2013 ho chceme predať fyzickej osobe. Firma je platiteľom DPH.
Dokumenty


Ako je to v prípade nadobudnutia tovaru z krajiny EÚ?
12.2.2013, Ing. Ján Mintál, zdroj: Verlag Dashöfer
Dodávateľ z EÚ fakturuje dodanie služieb tuzemskému platiteľovi DPH, faktúra je bez DPH a tuzemský platiteľ robí samozdanenie.
Dokumenty


Zahraničná osoba pri predaji tovaru a služieb firme na Slovensko - má faktúrovať s DPH?
4.2.2013, Ing. Jozef Pohlod, zdroj: Verlag Dashöfer
Založili sme na Slovensku organizačnú zložku zahraničnej osoby (spoločnosť z ČR, ktorá je platcom DPH v ČR). Firma na Slovensku, ktorá nie je zatiaľ platcom DPH v SR.
Dokumenty


Firma nevykonáva tuzemskú činnosť - bude musieť požiadať o zrušenie registrácie pre daň?
31.1.2013, Ing. Jozef Pohlod, zdroj: Verlag Dashöfer
Aký dopad bude mať novela zákona o DPH pre platcov DPH?
Dokumenty


Sú služby a tovary posudzované ako obrat?
29.1.2013, Ing. Jozef Pohlod, zdroj: Verlag Dashöfer
Ide napríklad o: vývoz tovaru mimo EÚ, vývoz tovaru v EÚ a jednorázový predaj KM, DHM a DNM.
Dokumenty


Ako máme postupovať s DPH, keď faktúra vystavená v júny prišla do firmy až v novembri?
28.1.2013, Ing. Jozef Pohlod, zdroj: Verlag Dashöfer
Prepravné služby za obdobie 2009 - 2010 fakturované z USA z dôvodu prepravy tovaru z SK do USA.
Dokumenty


Má slovenská spoločnosť robiť samozdanenie, aj keď je na faktúre vyčíslená írska DPH?
25.1.2013, Ing. Ján Mintál, zdroj: Verlag Dashöfer
Slovenská spoločnosť používa software od írskej spoločnosti.
Dokumenty


Môže fakturovať firma z ČR predmetnú parciálnu časť zákazky firme v SR bez dane?
24.1.2013, Ing. Ján Mintál, zdroj: Verlag Dashöfer
Slovenská firma si zadala výrobu parciálnej časti zákazky v ČR u platiteľa DPH. Firma z ČR objedná prepravcu a dodá po ukončení časť zákazky priamo konečnému príjemcovi do Nemecka.
Dokumenty


Fakturuje francúzska spoločnosť uvedenú činnosť so slovenskou DPH?
22.1.2013, Ing. Ján Mintál, zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnanec slovenskej firmy - platiteľ DPH vykonáva marketingovú činnosť aj pre francúzsku spoločnosť.
Dokumenty


Máme nárok na uplatnenie slovenskej DPH z dodaných faktúr?
21.1.2013, Ing. Ján Mintál, zdroj: Verlag Dashöfer
Slovenská firma - platiteľ DPH na Slovensku dostáva faktúry za prepravu zo Slovenska do Francúzska.
Dokumenty


Má príjemca elektronickej služby z USA vykonať samozdanie a odviesť DPH?
15.1.2013, Ing. Ján Mintál, zdroj: Verlag Dashöfer
Dodávateľ má sídlo v USA, na faktúre z USA nie je vyčíslená DPH, nie je tam žiadna informácia o VAT, nie je tam identifikačné číslo pre daň.
Dokumenty


Bude mať firma povinnosť registrovať DPH podľa zákonov platných v Rusku?
14.1.2013, Ing. Dušan Dobšovič, zdroj: Verlag Dashöfer
Spoločnosť so sídlom na Slovensku, s.r.o., platiteľ DPH zvažuje, že bude vykonávať stavebné práce v Rusku.
Dokumenty


Preprava v rámci EÚ sa zahrňuje do posúdenia výšky obratu za 12 mesiacov?
11.1.2013, Ing. Dušan Dobšovič, zdroj: Verlag Dashöfer
Dopravná firma uskutočňuje prepravu len MKD.
Dokumenty


Postupovala maďarská firma správne pri fakturácií?
10.1.2013, Ing. Dušan Dobšovič, zdroj: Verlag Dashöfer
Firma uzavrela zmluvu o distribúcii s maďarskou firmou. Následne nám maďarská firma vystaví faktúru, kde uvádzajú slovenské identifikačné číslo a vyčíslia slovenskú DPH.
Dokumenty


Fakturovať čínskemu odberateľovi bez DPH?
9.1.2013, Ing. Jozef Pohlod, zdroj: Verlag Dashöfer
Čínsky odberateľ si objednal tovar u slovenského platcu DPH. Tovar sa bude fakturovať čínskemu odberateľovi.
Dokumenty


Musím odviesť DPH ak fakturujem FO nepodnikateľovi, PO alebo SZČO?
8.1.2013, Ing. Jozef Pohlod, zdroj: Verlag Dashöfer
Dovezenie ojazdeného vozidla z EÚ a následný predaj.
Dokumenty


Odvádza sa DPH zo straty a môže mesto zapísať do zmluvy, že suma je vrátane DPH?
7.1.2013, Ing. Jozef Pohlod, zdroj: Verlag Dashöfer
Dopravná firma poskytuje službu - pravidelnú mestskú dopravu na základe zmluvy. Do zmluvy mesto zakotvilo, že preukázaná strata je vrátane DPH.
Dokumenty


Máme nekvalitné komponenty vyrobené v Belgicku faktúrovať so slovenskou DPH?
3.1.2013, Ing. Jozef Pohlod, zdroj: Verlag Dashöfer
Dodávateľ z Belgicka nám dodáva komponenty pre našu výrobu. Naša spoločnosť musí vykonávať triedenie komponentov. Za triedenie komponentov vystavujeme faktúru nášmu dodávateľovi.
Dokumenty


Je potrebná registrácia pre DPH zdaniteľnej osobe z iného ČŠ?
2.1.2013, Ing. Ivana Redekyová, zdroj: Verlag Dashöfer
Tovar dodáva na opracovanie v tuzemsku pre zdaniteľnú osobu v tuzemsku registrovanú pre účely DPH.
Dokumenty


Ako bude postupovať firma A pri faktúre firme B, so slovenskou DPH nakoľko firma C je zo Slovenska?
28.12.2012, Ing. Jozef Pohlod, zdroj: Verlag Dashöfer
Predaj výrobkov cez viac firiem - firma B bude fakturovať firme C so slovenskou DPH?
Dokumenty


Podlieha režim o užívaní poľovného revíru DPH?
27.12.2012, Ing. Jozef Pohlod, zdroj: Verlag Dashöfer
Považuje sa toto užívanie pre účely DPH za dodanie služby?
Dokumenty


Aká povinnosť vyplýva pre odberateľa, faktúra dodávateľská je z tretích krajín?
20.12.2012, Ing. Ján Mintál, zdroj: Verlag Dashöfer
Faktúra je za sponzorstvo workshopu pre Ázijskú rozvojovú banku.
Dokumenty


Aká povinnosť vyplýva pre odberateľa, ktorý je v tuzemsku a je platcom DPH?
19.12.2012, Ing. Ján Mintál, zdroj: Verlag Dashöfer
Faktúra je za poplatok za licenciu na príjem meteorologických satelitných údajov na obdobie 1.10.2012 - 31.3.2013.
Dokumenty


Povinnosť platiť daň a fakturovať so slovenskou DPH?
18.12.2012, Ing. Dušan Dobšovič, zdroj: Verlag Dashöfer
Faktúry budú vystavené na odberateľa so Srbska, no v skutočnosti dodaný tovar neopustí územie EÚ.
Dokumenty


Povinnosť vyfakturovať so slovenskou DPH na výstupe s použitím IČDPH EÚ, ktoré zákazník použil v objednávke?
17.12.2012, Ing. Dušan Dobšovič, zdroj: Verlag Dashöfer
Zákazník z EÚ požaduje, aby majiteľom formy na výrobu výrobku bol on. Chce, aby sme mu túto formu prefakturovali.
Dokumenty


Treba počítať DPH pre občanov z ČR, Poľska a Nemecka, ktorí sú ubytovaní v penzióne?
13.12.2012, Ing. Ivana Redekyová, zdroj: Verlag Dashöfer
Platiteľ DPH - má penzión, kde ubytováva aj zahraničných hostí. Treba faktúru vyhotoviť s DPH?
Dokumenty


Aký kurz je potrebné použiť na účely výpočtu DPH (samozdanenie)?
11.12.2012, Ing. Dušan Dobšovič, zdroj: Verlag Dashöfer
Zdaniteľná osoba (IČ DPH GB) fakturuje našej spoločnosti (IČ DPH SK) službu za obdobie od 1.10.2012 do 31.12.2012 v mene GBP.
Dokumenty


Aké dátumy vystavenia majú byť na dobropise?
10.12.2012, Ing. Ján Pohlod, zdroj: Verlag Dashöfer
Môžem dať dátum vystavenia SEPTEMBER? Lebo v podstate až vtedy nás upozornili na túto nezrovnalosť.
Dokumenty


Kam do DP má zahrnúť príjemca služby z USA odvedenú DPH?
7.12.2012, Ing. Andrea Marušincová, zdroj: Verlag Dashöfer
Dodávateľ má sídlo v USA , na faktúre z USA nie vyčíslená DPH.
Dokumenty


Medzinárodná dodávka leteniek - je potrebné na toto plnenie robiť samozdanenie?
6.12.2012, Ing. Ján Mintál, zdroj: Verlag Dashöfer
Maďarská firma - platca DPH, dodáva letenky. Faktúru vystavila bez DPH s odvolaním na zdanenie DPH v zmysle EÚ. Je to správne tvrdenie?
Dokumenty


Kedy treba odviesť DPH už z prijatej zálohy?
3.12.2012, Ing. Ivan Christov, zdroj: Verlag Dashöfer
Firma je kvartálny platca DPH. Kedy odviesť DPH?
Dokumenty


Vystavenie faktúry bez alebo s DPH, keď maďarský dodávateľ nám DPH preplatí?
23.11.2012, Ing. Jozef Pohlod, zdroj: Verlag Dashöfer
Maďarská spoločnosť nám dodala tovar. Dopravu nám maďarský dodávateľ - platca DPH, preplatí.
Dokumenty


Mám vystaviť faktúru bez DPH alebo s DPH, keď sme na Slovensku stavali stánok pre poľskú firmu?
20.11.2012, Ing. Dušan Dobšovič, zdroj: Verlag Dashöfer
Pri určení miesta dodania služby sa postupuje v danom prípade podľa zákona o DPH.
Dokumenty


Má byť na faktúre alebo dodacom liste uvedená výška spotrebnej dane?
19.11.2012, Ing. Ján Mintál, zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1.10.2012 je povinný obsah faktúry ustanovený prostredníctvom zákona o DPH.
Dokumenty


Máme právo žiadať o refundáciu zaplatenej dane v Rakúsku a v Nemecku?
15.11.2012, Ing. Dušan Dobšovič, zdroj: Verlag Dashöfer
Rakúska spoločnosť - matka vyrába veľkoobjemové kontajnery. Tieto svoje výrobky prenajímala ďalšej rakúskej a nemeckej spoločnosti.
Dokumenty


Pod akým IČ DPH by mala firma evidovať prepravu tovaru, pod slovenskou alebo pod švajčiarskou?
14.11.2012, Ing. Dušan Dobšovič, zdroj: Verlag Dashöfer
Iba pri registráciách je totiž zdaniteľná osoba považovaná za platiteľa.
Dokumenty


Ako má byť vystavená faktúra odberateľovi z ČR s DPH alebo bez DPH?
25.10.2012, Ing. Ivana Redekyová, zdroj: Verlag Dashöfer
Vy ako kvázi dodávateľ máte vystaviť faktúru bez uplatnenia DPH alebo s uplatnením DPH?
Dokumenty


Služba na portáli - vzťahuje sa povinnosť zrážkovej dane z príjmu?
23.10.2012, Ing. Ján Mintál, zdroj: Verlag Dashöfer
Zdaňovanie príjmu daňou vyberanou zrážkou predstavuje osobitný spôsob vyberania daní z príjmov.
Dokumenty


Licenčné poplatky podliehajú zrážkovej dani na území SR a v akej výške?
22.10.2012, Ing. Jozef Pohlod, zdroj: Verlag Dashöfer
Tzv. kultúrne licenčné poplatky nepodliehajú zrážkovej dani.
Dokumenty


Ako správne postupovať z hľadiska predaja automobilu, ktorý je majetkom spoločnsoti?
17.10.2012, Ing. Jozef Pohlod, zdroj: Verlag Dashöfer
Ide o predaj nového automobilu? Kupujúci je identifikovaný za platiteľa dane v inom členskom štáte?
Dokumenty


Má slovenská spoločnosť zdaniť nákup parkovacích lístkov slovenskou DPH ako nadobudnutie tovaru?
12.10.2012, Ing. Ján Mintál, zdroj: Verlag Dashöfer
Nákup parkovacích lístkov od rakúskej spoločnosti nie je možné posudzovať ako nadobudnutie tovaru z iného členského štátu.
Dokumenty


Český podnikateľ registrovaný na Slovensku vystavil faktúru so slovenskou DPH - je to správne?
11.10.2012, Ing. Ivana Redekyová, zdroj: Verlag Dashöfer
Tovar dodaný s inštaláciou alebo montážou a miestom dodania je tuzemsko, teda Slovenská republika.
Dokumenty


Je správne vystaviť poľskej firme faktúru aj s DPH?
10.10.2012, Ing. Ján Mintál, zdroj: Verlag Dashöfer
Vystavenie faktúry s 20% DPH poľskej firme, ktorá túto DPH odmieta zaplatiť.
Dokumenty


Musíme používať ERP, keď dovážame osobné motorové vozidlá a kupujeme ich aj bez DPH, aj od súkromných osôb?
9.10.2012, Ing. Ján Mintál, zdroj: Verlag Dashöfer
Povinnosť používania elektronickej registračnej pokladnice nie je viazaná na spôsob obstarávania tovaru, ale na podmienky.
Dokumenty


Aké povinnosti vyplývajú z hľadiska DPH pri poskytovaní služieb do Rakúska?
8.10.2012, Ing. Ján Mintál, zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa zákona o DPH v inom členskom štáte a osobou povinnou platiť daň - je príjemca služby.
Dokumenty


Aké povinnosti vyplývajú ohľadne DPH pre slovenskú firmu - česká firma zakúpila vstupenky?
4.10.2012, Ing. Ivana Redekyová, zdroj: Verlag Dashöfer
Správne určenie miesta dodania služby je dôležité najmä v nadväznosti na správne určenie daňovej povinnosti.
Dokumenty


Slovenský platca fakturuje s DPH, alebo sa český odberateľ musí doma zaregistrovať a odviesť daň?
3.10.2012, Ing. Ivana Redekyová, zdroj: Verlag Dashöfer
Platí, že nadobúdateľ (kupujúci) je osobou identifikovanou pre daň v inom členskom štáte.
Dokumenty


Ako účtovať materiál a tovar, ktorý bol zakúpený v EÚ?
2.10.2012, Ing. Ivana Redekyová, zdroj: Verlag Dashöfer
Problematika nadobudnutia tovaru z iného členského štátu EÚ.
Dokumenty


Agentúra fakturuje (bez DPH) za reklamnú kampaň. Treba tieto náklady prefakturovať na materskú spoločnosť v Nemecku?
1.10.2012, Ing. Jozef Pohlod, zdroj: Verlag Dashöfer
Pokiaľ sa plnenia týkajú platiteľov dane, potom ide o poskytovanie cezhraničnej služby.
Dokumenty


Ako mám účtovať k nákupnej cene DPH a samozdaniť software, ktorý bol zaplatený kartou u predajcu - sídlo v Kanade?
28.9.2012, Ing. Dušan Dobšovič, zdroj: Verlag Dashöfer
Prevod práv k nehmotnému majetku sa považuje za dodanie služby.
Dokumenty


Aké správne paragrafy použiť pri predaji tovaru do štátov EÚ, ale aj mimo nich?
26.9.2012, Ing. Jozef Pohlod, zdroj: Verlag Dashöfer
Výrobky idú priamo od nás k zákazníkovi a nastáva viacero prípadov. Má byť použitý paragraf, že je to oslobodené od dane na faktúre?
Dokumenty


Pod akým registračným číslom predať tovar na Slovensku, ktorý sa tiež predáva do štátov Európskej únie?
25.9.2012, Ing. Jozef Pohlod, zdroj: Verlag Dashöfer
Časť výrobkov tovaru z Holandska, ktorý tu bol presortovaný ostane tu na Slovensku, predá sa nám ako firme alebo inej firme v SR.
Dokumenty


Registrácia DPH pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti?
17.9.2012, Ing. Ján Mintál, zdroj: Verlag Dashöfer
Osoba vykonávajúca nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti. Je oslobodená od DPH?
Dokumenty


Nadobudnutie tovaru v tuzemsku iného ČŠ a vznik daňovej povinnosti
12.9.2012, Ing. Ján Mintál, zdroj: Verlag Dashöfer
Kedy mám materiál samozdaniť, keď na faktúre je napr. dátum 30.06.2012 a materiál prišiel 09.07.2012 pri dovážaní materiálu z Nemecka?
Dokumenty


Česká spoločnosť vystavila daňový doklad - je táto služba predmetom českej DPH?
12.9.2012, Ing Dušan Dobšovič, zdroj: Verlag Dashöfer
Česká spoločnosť vystavila daňový doklad - udržiavací poplatok domény na 12 mesiacov slovenskej firme registrovanej pre DPH na Slovensku. Je táto služba predmetom českej DPH?
Dokumenty


Ako si uplatniť DPH pri nájomnom platenom rok popredu?
10.9.2012, Ing. Ján Mintál, zdroj: Verlag Dashöfer
Chcela by som sa spýtať ohľadne nájomného plateného rok popredu - ako mám postupovať pri účtovaní, či to dám len na 314 a DPH si jednorazovo uplatním?
Dokumenty


Novela zákona o DPH §81 ods.2 pre platcov DPH podľa §4
24.8.2012, Ing. Jozef Pohlod, zdroj: Verlag Dashöfer
Aký dopad bude mať novela zákona o DPH §81 ods.2 pre platcov DPH podľa §4?
Dokumenty


Zdanenie tovaru a prepravy v rámci členských štátov
23.7.2012, Ing. Dušan Dobšovič, zdroj: Verlag Dashöfer
Ako sa vystavý faktúra a čie IČ DPH sa uvedie v súhrnnom výkaze, ak si objedná tovar zahraničná spoločnosť A (člen EÚ) tovar sa bude fakturovať zahraničnej spoločnosti B (člen EÚ), ale tovar pôjde priamo od nás do spoločnosti A.? Vyplácanie cestovných náhrad zamestnancovi na auto, ktoré je vypožičané od inej s.r.o.
Dokumenty


Poskytovanie jazykových kurzov nemeckej spoločnosti
16.7.2012, Ing. Dušan Dobšovič, zdroj: Verlag Dashöfer
Kde je miesto dodania služieb, ktoré poskytuje slovenská firma nemeckej spoločnosti?
Dokumenty


Miesto zdaniteľného plnenia
16.7.2012, Ing. Ján Mintál, zdroj: Verlag Dashöfer
Kto zdaňuje opravu kamerového systému fotovoltaickej elektrárne, objednanej pod českým IČ DPH s miestom realizácie na Slovensku
Dokumenty


Zoznam číslených kódov pre nadobudnutý tovar a služby, pri ktorých sa nevracia DPH v Rakúsku
13.7.2012, Ing. Ján Mintál, zdroj: Verlag Dashöfer
Prosím Vás o aktuálny zoznam číselných kódov pre nadobudnutý tovar a služby, pri ktorých sa nevracia DPH v Rakúsku pri podaní žiadosti o vrátenie DPH z iného členského štátu.
Dokumenty


DPH pri sprostredkovaní elektronicky dodávaných služieb
11.7.2012, Ing. Ján Mintál, zdroj: Verlag Dashöfer
Sprostredkovávame elektronické služby z iného členského štátu pre tuzemskú zdaniteľnú osobu. Sprostredkovateľ si službu samozdaní a pre tuzemskú osobu vyhotoví faktúru zo slovenskou DPH?
Dokumenty


Dodávanie tovaru do Izraela
4.7.2012, Ing. Jozef Pohlod, zdroj: Verlag Dashöfer
Dodávame tovar do Izraela. Fakturujeme bez DPH ? Dátum dodania je zhodný s dátumom dodania od prepravnej spoločnosti alebo treba uviesť dátum odoslania tovaru, keďže je to služba v súvislosti s tovarom?
Dokumenty


Trojstranný obchod
2.7.2012, Ing. Jozef Pohlod, zdroj: Verlag Dashöfer
Môže sa pri preprave tovaru postupovať podľa § 45 ods. 2 zákona DPH nakoľko aj preprava tvorí obstarávacie náklady (zaúčtovanie 504/321 tovaru + prepravy)?
Dokumenty


Anglická firma registrovaná na DPH podľa $4
25.6.2012, Ing. Andrea Marušincová, zdroj: Verlag Dashöfer
Ako riešiť problém s anglickou firmou , ktorá je na Slovensku zaregistrovaná na DPH podľa $5 a nie podľa $4.
Dokumenty


Dodanie služby neplatcom DPH v inom členskom štáte
22.6.2012, Ing. Dušan Dobšovič, zdroj: Verlag Dashöfer
Slovenská s. r. o. neplatca DPH uzavrela zmluvu so zahraničnou spoločnosťou, na základe ktorej jej bude fakturovať sprostredkovanie pracovnej sily. Je slovenská sro povinná registrovať sa podľa §7a alebo §4 zákona o DPH?
Dokumenty


Fakturácia prepravných služieb v zahraničí
20.6.2012, Ing. Jozef Pohlod, zdroj: Verlag Dashöfer
Spoločnosť vyšle zamestnanca na mesiac do Francúzska a celá preprava sa bude uskutočňovať len na území Francúzska. Môže prepravné služby fakturovať na základe §15 zákona 222/2004 Z. z.?
Dokumenty


Preprava osôb pre zahraničné cestovné kancelárie
20.6.2012, Ing. Jozef Pohlod, zdroj: Verlag Dashöfer
Slovenská spoločnosť platca DPH, bude vykonávať prepravu osôb pre zahraničné cestovné kancelárie (celá preprava bude v rámci západnej a južnej EU), ako je to s DPH?
Dokumenty


Dodanie služby zahraničnou osobou s miestom dodania v tuzemsku
18.6.2012, Ing. Dušan Dobšovič, zdroj: Verlag Dashöfer
Český ŠUKL Praha (nie je platca DPH) nám ako farmaceutickej firme fakturuje poplatky za registráciu nášho prípravku v Česku bez DPH. Máme túto službu dodaňovať našou DPH alebo je to služba oslobodená od DPH?
Dokumenty


Poskytnutie služby švajčiarskou firmou a DPH
15.6.2012, Ing Dušan Dobšovič, zdroj: Verlag Dashöfer
Ak švajčiarska firma poskytne slovenskej firme službu dodávanú elektronickými prostriedkami (www stránky) ako je to s DPH: a) v prípade, že švajčiarska aj slovenská firma sú platcami DPH vo svojich krajinách? b) v prípade, že švajčiarska firma nie je platiteľom DPH, ale slovenská firma je platiteľom DPH?
Dokumenty


Ako vystaviť faktúru za predaj automobilu? S DPH?
7.6.2012, Ing. Dušan Dobšovič, zdroj: Verlag Dashöfer
Podnikateľ /platca DPH/ kúpil vlani úžitkové auto od nepodnikateľa. Tento rok ho chce predať. Má fakturovať predaj s DPH alebo bez?
Dokumenty


Trojstranný obchod a DPH
22.5.2012, Ing. Dušan Dobšovič, zdroj: Verlag Dashöfer
Ako má postupovať SK1 pri faktúre od českého dodávateľa a ako má faktúrovať SK2, keďže tovar fyzicky dostane až SK2 vo Viedni?
Dokumenty


Tuzemský a zahraničný prijatý dobropis v daňovom priznaní
4.5.2012, Ing. Ján Mintál, zdroj: Verlag Dashöfer
Do ktorých riadkov daňového priznania o DPH mám uviesť tuzemský prijatý dobropis k faktúre prijatej v tom istom zdaňovacom období (I.Q.2012)? Ako je to pri zahraničnom prijatom dobropise?
Dokumenty


Dodaniu služby od českého dodávateľa
29.2.2012, Ing. Ján Mintál, zdroj: Verlag Dashöfer
Ako je potrebné toto samozdanenie správne zaúčtovať a na ktorom riadku výkazu DPH uviesť?
Dokumenty


Účtovanie tržieb u poskytovateľa stravovacích služieb
27.2.2012, Ing. Ján Mintál, zdroj: Verlag Dashöfer
Ako máme postupovať v prípade úhrady stravnými poukážkami, ktorými nám uhrádzajú poskytnutú stravu (na základe zmluvy) zamestnávatelia, ktorí používajú tzv. vlastné stravné poukážky? Môžeme ich fakturovať v prijatej hodnote ako predaj cenín bez DPH?
Dokumenty


Rodinný dom v Maďarsku - dodávka okien bez DPH?
14.2.2012, Ing. Dušan Dobšovič, zdroj: Verlag Dashöfer
Okná mu treba vyfakturovať bez DPH, keďže miesto dodania je v Maďarsku? Ide o občana SR, nepodnikateľa. Treba sa registrovať na Maďarskom daňovom úrade?
Dokumenty


Faktúra z Rakúska za prenájom stroja a DPH
30.1.2012, Ing. Ján Mintál, zdroj: Verlag Dashöfer
Nárokujem si vrátenie DPH z Rakúska, ako mám zaúčtovať DPH, ktorá mi bola vrátená?
Dokumenty


Zdanenia služby v štáte odberateľa služieb
20.1.2012, Ing. Jozef Pohlod, zdroj: Verlag Dashöfer
Má slovenský dopravca, firma "B" fakturovať dopravu zo Švajčiarska na Slovensko firme "A" s DPH, alebo bez DPH a prečo?
Dokumenty


Nájom, či lízing zamestnancov a DPH?
14.12.2011, Ing. Ján Mintál, zdroj: Verlag Dashöfer
Slovenská spoločnosť bude poskytovať zdravotnú starostlivosť klientovi, kde tieto služby sú oslobodené od DPH a spoločnosť nemá nárok na DPH na vstupoch alebo slovenská spoločnosť bude poskytovať personálny leasing, kde služba bude fakturovaná bez DPH podľa § 15 ods.1 zákona o DPH?
Dokumenty


Projektová dokumentácia k stavbe v SR vypracovaná firmou z ČR
28.11.2011, Ing. Jozef Pohlod, zdroj: Verlag Dashöfer
Česká firma nám poslala faktúru spolu aj s 20% slovenskou DPH. Žiadali sme českého dodávateľa, aby nám vystavil faktúru bez DPH, pretože v zmysle zákona o DPH § 69 odstavca 2 má DPH platiť naša firma. Prosíme Vás o usmernenie, kto je v tomto prípade platcom DPH za dodanie projektovej dokumentácie?
Dokumenty


Vystavenie faktúry za služby na konci dohodnutého obdobia v súlade so zákonom o DPH
25.11.2011, Ing. Ján Mintál, zdroj: Verlag Dashöfer
Je v súlade so zákonom o DPH skutočnosť, že službu obchodného zastúpenia vyfakturujeme a DPH uvedieme do DP DPH až na konci dohodnutého obdobia 31.12.?
Dokumenty


Nadobudnutie tovaru z EÚ - aký je kurz pre evidenciu DPH?
24.11.2011, zdroj: Verlag Dashöfer
Na základe čoho určím deň vzniku daňovej povinnosti v prípade nadobudnutia tovaru z iného členského štátu?
Dokumenty


Nepriamy vývoz a vystavenie faktúry
18.11.2011, Ing. Jozef Pohlod, zdroj: Verlag Dashöfer
Ako postupovať, keď tovar neopustí územie EÚ - máme vystaviť fa do Dubaja (teda do krajiny mimo EU), ale tovar máme dodať do Bulharska (štát EU)?
Dokumenty


Refakturácia služieb medzi spoločnosťami v skupine
16.11.2011, Ing. Jozef Pohlod, zdroj: Verlag Dashöfer
Pri refakturácii miezd - majú sa refakturovať s DPH alebo bez DPH?
Dokumenty


Prepis automobilu na súkromnú osobu a vplyv na DPH
15.11.2011, Ing. Ján Mintál, zdroj: Verlag Dashöfer
Aký vplyv na odpočítanú DPH má prepis auta na súkromnú osobu?
Dokumenty


Obrat pre registráciu DPH v cestovnej agentúre
14.11.2011, Ing. Jozef Pohlod, zdroj: Verlag Dashöfer
Čo vstupuje do obratu pre registráciu DPH cestovnej agentúry, ktorá výhradne predáva služby v mene a na účet inej cestovnej kancelárie?
Dokumenty


DPH z hodnoty pozemku pri nepeňažnom vklade
11.11.2011, Ing. Ján Mintál, zdroj: Verlag Dashöfer
Kto odvedie DPH z hodnoty pozemku pri nepeňažnom vklade?
Dokumenty


Stavebné práce v inom čl. štáte a povinnosť registrácie na DÚ
26.10.2011, Ing. Dušan Dobšovič, zdroj: Verlag Dashöfer
Musí zdaniteľná osoba vykonávaná stavebné práce na nehnuteľnosti v inom čl.štáte podať registráciu na príslušnom DÚ pre § 7 a Zákona o DPH ?
Dokumenty


RP a tovar aj od platcov a aj neplatcov DPH
19.10.2011, Ing. Jozef Pohlod, zdroj: Verlag Dashöfer
Ako pri jednej RP účtovať tovar od platcov a aj od neplatcov DPH?
Dokumenty


Dodávka tovaru z ČR do SR a fakturácia z pohľadu DPH
17.10.2011, Ing. Ján Mintál, zdroj: Verlag Dashöfer
Česká spoločnosť platitel DPH v ČR, dodá tovar z ČR do SR a tento aj namontuje na hnuteľný majetok v SR. Ako má fakturovať z pohľadu DPH?
Dokumenty


Trojstranný obchod a DPH
14.10.2011, Ing. Alžbeta Hermanová, zdroj: Verlag Dashöfer
Ako sa tento obchod posudzuje z hľadiska DPH? Čo v prípade, keď proforma faktúra z Číny je na inú sumu ako je faktúra vystavená Nemeckou firmou?
Dokumenty


ZMluva o postúpení pohľadávky a DPH
12.10.2011, Ing. Dušan Dobšovič, zdroj: Verlag Dashöfer
Ak je povinnosť odviesť daň z výnosov, kedy je deň zdaniteľného plnenia, podpísaním zmluvy, resp. zaplatením.
Dokumenty


Objednávka služieb od českej firmy
11.10.2011, Ing. Dušan Dobšovič, zdroj: Verlag Dashöfer
Aký bude režim DPH slov. firmy?
Dokumenty


Deň vzniku daňovej povinnosti
10.10.2011, Ing. Alžbeta Hermanová, zdroj: Verlag Dashöfer
Kedy môžem urobiť pre DPH samozdanenie - júl, august?
Dokumenty


Účtovanie DPH pri zdravotnej starostlivosti
7.10.2011, Ing. Dušan Dobšovi, zdroj: Verlag Dashöfer
Faktúry na vstupe od jednotlivých lekárov DPH neobsahujú keďže sa jedná o zdravotnú starostlivosť - avšak tieto faktúry sú preúčtované pracovnou zdravotnou službou jednotlivým klientom... máme ich teda účtovať s DPH alebo bez DPH klientovi?
Dokumenty


Refakturácia nákladov za služobný byt
29.9.2011, Ing. Ján Pohlod, zdroj: Verlag Dashöfer
Máme tento paušál, resp. refakturáciu fakturovať s DPH ( keď sme platcami ) alebo bez DPH ?
Dokumenty


Dobropis za tovar z roku 2010
8.9.2011, Ing. Ján Mintál, zdroj: Verlag Dashöfer
Postupuje ÚJ správne ak vystavila dobropis s 19% DPH?
Dokumenty


Stroj na spracovanie materiálu v inom členskom štáte EÚ
25.8.2011, zdroj: Verlag Dashöfer
Ako zaúčtovať daný stroj a ako vysporiadať DPH?
Dokumenty


Darovanie DM do zahraničia - režim DPH
3.8.2011, Ing. Antónia Parajková, zdroj: Verlag Dashöfer
Predávame materiál do iného štátu EÚ. Teraz dodáme do tohto štátu stroj na spracovanie nášho materiálu zadarmo s tým, že budú od nás odoberať materiál ďalšie 3 roky. Ako zaúčtovať daný stroj a ako vysporiadať DPH?
Dokumenty