Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Súhrnný výkaz a oprava údajov

14.8.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Súhrnný výkaz predstavuje zákonom ustanovený prostriedok, prostredníctvom ktorého dochádza k výmene potrebných informácií medzi členskými štátmi, čím sa vytvárajú predpoklady na to, aby daňová správa členského štátu, v ktorom je daň z pridanej hodnoty splatná, mala k dispozícii nevyhnutné informácie o dodaniach tovaru v rámci spoločenstva. Povinnosť, podmienky a pravidlá podávania súhrnného výkazu sú predmetom ustanovenia § 80 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“).

Forma opravy údajov v súhrnnom výkaze

V zásade platí, že ak osoba, ktorá podala súhrnný výkaz, zistí, že údaje uvedené v súhrnnom výkaze sú neúplné alebo nesprávne, postupuje pri oprave v ňom uvedených údajov v závislosti od skutočnosti, či k zisteniu dôjde pred uplynutím lehoty na podanie súhrnného výkazu alebo po uplynutí tejto lehoty.

V prípade, ak k zisteniu, že údaje uvedené v súhrnnom výkaze sú neúplné alebo nesprávne, dôjde pred uplynutím lehoty na podanie súhrnného výkazu, osoba, ktorá podala súhrnný výkaz, podá tzv. opravný súhrnný výkaz. V opravnom súhrnnom výkaze sa uvádzajú všetky správne údaje, teda nielen tie, ktoré sa opravujú. Možno tak skonštatovať, že v takomto prípade opravný súhrnný výkaz nahrádza pôvodne podaný súhrnný výkaz. Ak platiteľ dane alebo zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podáva opravný súhrnný výkaz, vyznačí na prvej strane tlačiva v kolónke Druh súhrnného výkazu „x“ v políčku opravný súhrnný výkaz.

Ak však osoba, ktorá podala súhrnný výkaz, zistí, že údaje v podanom súhrnnom výkaze sú neúplné alebo nesprávne až po uplynutí lehoty na podanie súhrnného výkazu, musí podať tzv. dodatočný súhrnný výkaz. V dodatočnom súhrnnom výkaze sa uvádzajú len tie údaje, ktoré sa opravujú alebo dopĺňajú, pričom za každý opravovaný kalendárny mesiac alebo kalendárny štvrťrok podáva samostatný dodatočný súhrnný výkaz. Ak platiteľ dane alebo zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podáva dodatočný súhrnný výkaz, vyznačí na prvej strane tlačiva v kolónke Druh súhrnného výkazu „x“ v políčku dodatočný súhrnný výkaz.

Postup uvádzania opravených údajov v dodatočnom súhrnnom výkaze

Oprava hodnoty dodaného tovaru do iného členského štátu (aj pri premiestnení tovaru a aj pri dodaní tovaru v rámci trojstranného obchodu) a oprava hodnoty dodanej služby príjemcovi do iného členského štátu, sa odlišuje od opravy nesprávne uvedeného IČ DPH, príp. od nesprávne priradeného kódu trojstranného obchodu alebo kódu služby. Pri oprave hodnoty dodaného tovaru alebo dodanej služby, príp. pri stornovaní dodávky, sa uvedie v dodatočnom súhrnnom výkaze len celý údaj so správnou hodnotou, príp. „nulovou hodnotou“. Pri oprave nesprávne uvedeného IČ DPH, príp. nesprávne priradeného kódu trojstranného obchodu alebo služby, sa uvedie v dodatočnom súhrnnom výkaze v jednom riadku údaj, ktorý sa má „stornovať“, a v druhom riadku sa uvedie správny údaj.

Ak sa opravuje len hodnota tovaru dodaného do iného členského štátu alebo hodnota tovaru pri premiestnení tovaru do iného členského štátu alebo hodnota tovaru dodaného v rámci trojstranného obchodu alebo hodnota dodanej služby s miestom dodania v inom členskom štáte a IČ DPH nadobúdateľa tovaru, druhého odberateľa alebo príjemcu služby a kód trojstranného obchodu alebo kód služby bol uvedený správne, uvedie sa v dodatočnom súhrnnom výkaze údaj so správnou hodnotou.

Príklad:

Spoločnosť ALFA, s. r. o. v druhom štvrťroku 2012 premiestnila tovar v hodnote 15 000 zo svojej prevádzky v Bratislave do svojej prevádzky v Brne. Česká prevádzka má v Českej republike pridelené IČ DPH CZ 1313131313. Okrem tejto skutočnosti slovenská spoločnosť v rámci 2. štvrťroku 2012 vystupovala aj ako prvý odberateľ v rámci trojstranného obchodu a fakturovala tovar maďarskej spoločnosti (druhému odberateľovi) v sume 28 700 . IČ DPH maďarského odberateľa je HU 4242424242.

Slovenská spoločnosť v mesiaci august 2012 zistila, že v riadnom súhrnnom výkaze za 2. štvrťrok 2012 nesprávne uviedla hodnotu premiestneného tovaru z tuzemska do Českej republiky ako aj nesprávnu hodnotu tovaru v rámci trojstranného obchodu. Pri premiestnení tovaru mala byť správna hodnota 19 750 a pri dodávke tovaru v rámci trojstranného obchodu mala byť správna hodnota 29 850 .

Spoločnosť ALFA, s. r. o. bude musieť podať dodatočný súhrnný výkaz za 2. štvrťrok 2012, v ktorom uvedie svoje IČ DPH pridelené v Českej republike (CZ 1313131313) a správnu hodnotu premiestneného tovaru 19 750 . V tomto dodatočnom súhrnom výkaze rovnako uvedie aj IČ DPH maďarského odberateľa HU 4242424242 a správnu hodnotu tovaru v rámci trojstranného obchodu 29 850 a kód pre trojstranný obchod.

Dodatočný súhrnný výkaz za 2. štvrťrok 2012:

Kliknutím otvoríte obrázok v novom okne

Ak sa opravuje nesprávne uvedené IČ DPH pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu, pri premiestnení tovaru z tuzemska do iného členského štátu alebo dodaní služby s miestom dodania v inom členskom štáte, najskôr sa v dodatočnom súhrnnom výkaze v jednom riadku nesprávny údaj stornuje uvedením nesprávneho IČ DPH, a uvedením „0“ v stĺpci hodnota dodaných tovarov a služieb a potom sa v druhom riadku uvedie správne IČ DPH a hodnota dodaného tovaru alebo služby uvedená v riadnom súhrnnom výkaze.

Príklad:

Spoločnosť ALFA, s. r. o. v druhom štvrťroku 2012 premiestnila tovar v hodnote 10 000 zo svojej prevádzky v Bratislave do svojej prevádzky vo Viedni, pričom v riadnom súhrnnom výkaze uviedla v Rakúsku pridelené IČ DPH AT 212244444.

Spoločnosť ALFA, s. r. o. v mesiaci august 2012 zistila, že v riadnom súhrnnom výkaze za 2. štvrťrok 2012 nesprávne uviedla svoje IČ DPH pridelené v Rakúsku. Správne IČ DPH malo byť AT 222244444.

Spoločnosť ALFA, s. r. o. v rámci dodatočného súhrnného výkazu uvedie v jednom riadku nesprávne IČ DPH, ktoré pôvodne uviedla v riadnom súhrnnom výkaze

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: